Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  20 Maja 2024 r. Imieniny: Bernardyna i Aleksandra

Ciepłe Mieszkanie

Dla kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Na co?

Na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Ile?

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku pozostałych gmin (w tym: Gmina Miejska Koło) dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.


Realizacja Programu Priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE od początku trwania programu do 31 marca 2024 r. – Statystyki dla MIASTA KOŁA:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 9
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 4
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [ZŁ]:  0,00 zł

Materiały do pobrania:


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym,
zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Koło

Od dnia 01.04.2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Koło. 

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Miejską Koło. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 6 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 30.09.2025 r., przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 31.03.2025 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
   
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a)-d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.
   

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, 
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Koła ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. 114, lel.: 63 26 27 550, e-mail: srodowisko2@kolo.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itd.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
 12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.30.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2023 r. – Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.30.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2023 r. – REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło - Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło wraz z instrukcją wypełnienia wniosku

Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło - Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło - Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło – KRYTERIA OCENY

Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło – Wzór umowy o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło – Wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło wraz z instrukcją wypełnienia wniosku

Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło – INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 1 do wniosku o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło - Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło

Załącznik Nr 2 do wniosku o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Koło - Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie  Gminy Miejskiej Koło

Dodane: 30 Marzec 2023  10:38:55    Ostatnia aktualizacja: 25 Kwiecień 2024  12:40:20
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA