Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  26 Marca 2023 r. Imieniny: Emanuela i Teodora

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU

Dodane: 31 Marzec 2022  14:49:48   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.06.2022 do 31.05.2023

2022/BZP 00105378/01

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.03.2022
Dostawy

 


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Enmedia Aleksandra Adamska
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821016514
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Hetmańska
1.11.4.) Miejscowość: Poznań
1.11.5.) Kod pocztowy: 60-252
1.11.6.) Województwo: wielkopolskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.11.9.) Numer telefonu: 616247468
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@enmedia.org.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: enmedia.org.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e39345be-b0c8-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105378/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 12:55
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010214/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w niniejszym postępowaniu w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a
wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez zakładkę „Korespondencja”.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
5.4. włączona obsługa JavaScript
5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.6. szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
5.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet? MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=gminamiejskakolo&MP_module=main
7. Pełna informacja zawarta jest w Rozdziale 10 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
1.2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: adres mail: inspektor@osdidk.pl.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.06.2022 do 31.05.2023" nr sprawy ZP.271.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem 31 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. - część I dotyczy punktów poboru gazu (również zwane PPG), które będą rozliczane wg ceny taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, wielkość zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia wynosi: 532 265 kWh – wg załącznika nr 1A do SWZ.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.
3. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1A do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
5. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
6. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w ust. 1. (zamówienie planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez prezesa urzędu regulacji energetyki nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego.
9. Adresy PPG, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera załącznik nr 1A do SWZ.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego - dane o umowach zawarte są w załączniku nr 1A do SWZ.
11. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niektórych innych ustaw.
12. W przypadku, gdy Zamawiający są podmiotem uprawnionym do rozliczeń wg cen taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu do niniejszego postępowania zostały dołączone podpisane przez Zamawiającego OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. Dany PPG może być częściowo lub całkowicie rozliczany wg cen z Taryfy sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa URE – informacja jest zawarta w załączniku nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
13. Pełna informacja znajduje się w Rozdziale 4 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-01 do 2023-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Zamawiający przewiduje wznowienie zamówienia na kolejny okres 12 miesięcy.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 16 SWZ i podanej w formularzu ofertowym (wzór – wg załącznika nr 3A do SWZ).
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. - część II dotyczy PPG rozlicznych wg cen rynku konkurencyjnego oraz w części rozliczanych wg ceny taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa URE, wielkość zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia wynosi: 793 938 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.
3. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1B do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
5. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
6. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w ust. 1. (zamówienie planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez prezesa urzędu regulacji energetyki nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
8. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego.
9. Adresy PPG, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera załącznik nr 1B do SWZ.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego - dane o umowach zawarte są w załączniku nr 1A do SWZ.
11. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niektórych innych ustaw.
12. W przypadku, gdy Zamawiający są podmiotem uprawnionym do rozliczeń wg cen taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu do niniejszego postępowania zostały dołączone podpisane przez Zamawiającego OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. Dany PPG może być częściowo lub całkowicie rozliczany wg cen z Taryfy sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa URE – informacja jest zawarta w załączniku nr 1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
13. Pełna informacja znajduje się w Rozdziale 4 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-01 do 2023-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Zamawiający przewiduje wznowienie zamówienia na kolejny okres 12 miesięcy
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 16 SWZ i podanej w formularzu ofertowym (wzór – wg załącznika nr 3B do SWZ).
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Warunek dotyczy każdej części zamówienia.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, których mowa w Rozdziale 7 SWZ Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A, 5B do SWZ,
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
1.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ):
a) art. 109 ust. 1 pkt 8–10) Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 1 powyżej (pkt 9.2.1. SWZ), składa wykonawca na wezwanie zamawiającego, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wraz z ofertą stanowiącą Załącznik nr 3A, 3B do SWZ (formularz ofertowy) wykonawca składa:
1.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
1.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Umocowanie wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,
1.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),
1.4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6A, 6B do SWZ (jeżeli dotyczy),
1.5. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
2. Pełna informacja o wymaganych oświadczeniach oraz dokumentach zawarta jest w SWZ w Rozdziale 9.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki cywilne). Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6A, 6B do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1.1. zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy i nie mających wpływu na wartość umowy,
1.2. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej, ilości paliwa gazowego wartości zawartej Umowy lub danych nabywcy, odbiorcy, płatnika. Zmiana nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umowy bez zwiększenia, o którym mowa w § 3 Umowy,
1.3. zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej, ilości paliwa gazowego lub wartości zawartej Umowy. Zmiana nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umowy bez zwiększenia, o którym mowa w § 3 Umowy,
1.4. zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej, ilości paliwa gazowego lub wartości zawartej Umowy. Zmiana nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umowy bez zwiększenia, o którym mowa w § 3 Umowy,
- suma zmian opisanych w pkt 1-2.-1.4 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia wartości umowy bez zwiększenia,
1.5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:
3.1. zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SWZ,
3.2. zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych.
4. O zmianach danych określonych w ust. 3 pkt 3.1.-3.2. powyżej Strony (Odbiorca/Wykonawca) będą się informować niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-11 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-10

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA