Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Marca 2023 r. Imieniny: Lubomira i Benedykta

BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY OPAŁKI W KOLE

Dodane: 28 Marzec 2022  14:40:38   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.03.2022 nr 2022/BZP 00100181/01. Postępowanie w systemie zaprojektuj/wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-919cd084-ac35-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100181/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-28 12:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010214/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zamówienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia.publiczne@kolo.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie"Osobisty").
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.). Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Opałki w Kole.
2. Przy projektowaniu Zamawiający wymaga uwzględnienia warunków w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników narażonych na marginalizację lub dyskryminację m.in. z powodów wieku, choroby lub innej czasowej ograniczoności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).
3. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach 20/10 i 21/5, ark. mapy 24.
4. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do programu funkcjonalno-użytkowego, dalej PFU, w którym je opisano.
5. Teren przeznaczony do wykonania robót związanych z budową parkingu zlokalizowanego na działkach nr 20/10 i 21/5 przy ulicy Opałki jest w części utwardzony nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej, trylinki, betonu i płyt chodnikowych. Istniejące nawierzchnie utwardzone na wyżej wskazanym terenie działek są w całości przeznaczone do rozbiórki, łącznie z krawężnikami i obrzeżami je otaczającymi oraz podbudową.
6. Zakres robót przewidzianych do wykonania opisano w PFU, w którym przyjęto wykonanie:
1) Kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym pozwolenia na budowę.
2) Wykonanie robót związanych z nowymi drogami manewrowymi, parkingiem, chodnikami tj.: roboty ziemne i roboty drogowe wg następującego zakresu robót:

a) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych.
b) Zakres robót przewidziany do wykonania krawężników betonowych drogowych: wymiary 15x30cm na długości 284,0m, wymiary 15x22 na długości 17,0m, na ławie z betonu B15 oraz obrzeży 8x30 na ławie z betonu B-15.
c) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni dróg manewrowych, parkingu i chodnika:
- korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podsypki piaskowej z piasku różnoziarnistego gr. 10 cm na powierzchni 1643,0m2,
- wykonanie podbudowy z betonu B-15 o gr. 20cm na powierzchni 1643,0 m2,
- wykonanie nawierzchni dróg manewrowych z kostki betonowej bezfazowej szarej o grubości 8 cm na powierzchni 956,0 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie nawierzchni parkingów z kostki betonowej bezfazowej grafitowej o grubości 8 cm na powierzchni 620,00 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej bezfazowej czerwonej o grubości 8 cm na powierzchni 67,0 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie nawierzchni ścieków z kostki betonowej.
d) Wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową wg następującego zakresu robót:
- wykonanie kolektorów z rury PVC SN8 ścianka lita fi min. 250 mm,
- przykanalików z rury PVC SN8 ścianka lita fi min. 200 mm,
- min. czterech studzienek ulicznych betonowych ściekowych kanalizacji deszczowej z wpustem żeliwnym klasy D400 oraz osadnikiem głębokości 1,0 m,
- min. dwóch studni rewizyjnych betonowych fi1000 z włazami żeliwnymi fi 600 mm klasy D400.
e) Wykonanie: regulacji wysokości istniejących studni, oznakowania poziomego, pionowego i trawników.

7. Zamawiający jako miejsce składowania odzyskanej, nadającej się do ponownego wykorzystania kostki betonowej i trylinki betonowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni wskazuje teren w rejonie siedziby MZUK Sp. z o.o., ul. Dąbska 40K, 62-600 Koło.
8. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami na terenie objętym zamówieniem, który będzie objęty opracowaniem projektu i na którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 131 ust 2 Pzp ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie.
9. Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane z obowiązkami, które będą na nim spoczywały:
1) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu.
2) Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.
3) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach oferowanej ceny zatrudnić kierownika budowy, który winien spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym – specjalność drogowa oraz powierzyć kierowanie robotami osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4) Odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac.
5) Zorganizowanie robót w sposób pozwalający mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych przy drodze na dojazd do własnych posesji.
6) Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i utylizacja odpadów.
7) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów.
8) Zapewnienie dozoru placu budowy.
9) Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej.
10) Przekazanie stosowanych atestów na wbudowane materiały.

10. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
11. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane 5 letniej gwarancji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 350.000,00 zł .

4) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, która obejmuje wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto, zrealizowanej w zakresie budowy lub przebudowy dróg, placów, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przez wykonanie robót należy rozumieć:
 roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;
 roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za projekt i kierowanie robotami budowlanymi, tj.:

- projektantem z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej;
- kierownikiem budowy - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej;
- kierownikiem robót wod-kan. - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - w wysokości minimum 350.000,00 zł.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto, zrealizowanej w zakresie budowy lub przebudowy dróg, placów, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Wykaz robót Wykonawca składa na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projekt i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają odpowiednio uprawnienia do projektowania i uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) projektantem z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej;
b) kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej;
c) kierownikiem robót wod-kan.: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.
4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 3.000,00 zł ( trzy tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w Santander Bank Polska 1 Oddział w Kole Nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – Parking ul. Opałki – ZP.271.8.2022.”
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy realizacji:

1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac projektowych/robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac/robót,
2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej,
3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń,
4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron,
5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową,
6) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
7) wykrycie w miejscu prowadzenia robót niezinwentaryzowanych urządzeń lub sieci podziemnych,
8) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy,
9) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.
2. Zmiana projektanta, inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu.
3. W zakresie zmiany projektanta i kierownika budowy Zamawiający dopuszcza ich zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla danej osoby w złożonej ofercie, które to doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zmiana podwykonawcy na zasadach wynikających z ustawy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-12 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-12 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-11
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców: Cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Płatność w dwóch częściach, pierwsza po wykonaniu projektu, druga po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych.

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA