Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  26 Marca 2023 r. Imieniny: Emanuela i Teodora

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednost

Dodane: 23 Grudzień 2021  14:56:02   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2022 do 31.08.2022

UWAGA  ZMIANA !!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło
i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.4.2.) Miejscowość: Koło
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011758/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 12:15
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00330036/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-12 10:00
Po zmianie:
2022-01-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-01-12 11:00
Po zmianie:
2022-01-19 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-02-10
Po zmianie:
2022-02-17

 

2021/BZP 00330036/01

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.12.2021
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

 


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Enmedia Aleksandra Adamska
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821016514
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Hetmańska
1.11.4.) Miejscowość: Poznań
1.11.5.) Kod pocztowy: 60-252
1.11.6.) Województwo: wielkopolskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.11.9.) Numer telefonu: 616247468
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@enmedia.org.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: enmedia.org.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52447f26-63d4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330036/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23 14:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005540/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez zakładkę „Korespondencja”.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
5.4. włączona obsługa JavaScript
5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.6. szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
5.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=gminamiejskakolo&MP_module=main
7. Pełna informacja zawarta jest w Rozdziale 10 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 30 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdz. 30 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego - wynosząca dla zamówienia planowanego 448 379 kWh w okresie od 01.03.2022 do 31.08.2022 r.
2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.
4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
5. Wielkość zużycia gazu dla zamówienia wynosi 448 379 kWh w ciągu 6 miesięcy dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie: dla zwiększenia do 10%, dla zmniejszenia do 10% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SWZ (zamówienie planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez prezesa urzędu regulacji energetyki nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie dla zwiększenia do 10%, dla zmniejszenia do 10% względem ilości zamówienia planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia – na wniosek Zamawiającego, złożony w dniu zawarcia lub obowiązywania umowy na kompleksową dostawę gazu ziemnego z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą. w takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego.
8. Adresy PPG, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego - dane o umowach zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ.
10. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niektórych innych ustaw.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Zamawiający przewiduje wznowienie zamówienia na kolejny okres 12 miesięcy
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 16 SWZ i podanej w formularzu ofertowym (wzór – wg załącznika nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, tj. 100% =100,00 pkt
4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt 1 lit a) i b) powyżej (9.2.2., 9.2.3. SWZ ) tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie zamawiającego, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach art. 118 Pzp, zamawiający nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,, o którym mowa w pkt 1 lit. b) ( pkt 9.2.3. SWZ)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokument/-ty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a) powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione analogicznie jak dla dokumentów wymienionych w pkt 4 lit a).
c) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt 4 lit. a) stosuje się odpowiednio.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 1 powyżej (pkt 9.2.1. SWZ), składa wykonawca na wezwanie zamawiającego, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą stanowiącą Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy) wykonawca składa:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Umocowanie wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,
3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),
4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki cywilne). Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1.1. zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
1.2. zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto, stawki abonamentowej brutto oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
1.3. zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy,
1.4. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej, wartości zawartej Umowy lub danych nabywcy, odbiorcy, płatnika.
1.5. zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
1.6. zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
1.7. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1.1.-1.2., które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:
3.1. zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SWZ,
3.2. zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA