Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  26 Marca 2023 r. Imieniny: Emanuela i Teodora

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ZP.271.13.2021

Dodane: 23 Lipiec 2021  12:50:47   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 23/16 ARKUSZ MAPY 27 W REJONIE ULIC WOJCIECHOWSKIEGO – BRONIEWSKIEGO W KOLE

2021/BZP 00125068/01

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 23/16 ARKUSZ MAPY 27 W REJONIE ULIC WOJCIECHOWSKIEGO – BRONIEWSKIEGO W KOLE
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.07.2021
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 23/16 ARKUSZ MAPY 27 W REJONIE ULIC WOJCIECHOWSKIEGO – BRONIEWSKIEGO W KOLE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2765a59-eb94-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125068/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-23 11:46
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005540/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 23/16 arkusz mapy 27 w rejonie ulicy Wojciechowskiego-Broniewskiego w Kole
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia o którym mowa w art. 121 ust 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .txt., .pdf., .doc., .docx., .odt.
3. Ofertę a także oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zamówienia.publiczne@kolo.pl
5. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców w zakresie złożenia oferty:

1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
2) Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ma dostęp do formularza do komunikacji.
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą przed upływem terminu do składania ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działce nr 23/16, ark. mapy 27.
2. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: (opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).

Teren przeznaczony do wykonania robót związanych z remontem drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 23/16 w rejonie ulicy Wojciechowskiego – Broniewskiego jest w całości utwardzony nawierzchnią wykonaną z trylinki, betonu i płyt chodnikowych. Istniejące nawierzchnie jezdni na wyżej wymienionym terenie są w całości przeznaczone do rozbiórki, łącznie z krawężnikami i obrzeżami je otaczającymi oraz podbudową.

1) Zakres robót obejmuje wykonanie robót związanych z nowymi drogami i zjazdami tj.: roboty ziemne i roboty drogowe wg następującego zakresu robót:

a) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych.
b) Zakres robót przewidziany do wykonania krawężników:

- Wykonanie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x22 na długości 180,00 m i o wymiarach 15x30 na długości 103,50 m - na ławie z betonu B15 oraz obrzeży 8x30 na długości 2,20 m na ławie z betonu B-15.
c) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni jezdni i chodnika:

- Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- Wykonanie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego o gr. 5 cm na powierzchni 996,00 m2
- Wykonanie podbudowy z betonu B-15 o gr. 20 cm na powierzchni 996,00 m2.
- Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego grubości 8 cm na powierzchni 957,60 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
- Wykonanie nawierzchni z ścieku z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego grubości 8 cm na powierzchni 38,40 m2 na zaprawie piaskowo – cementowej (1:3) grubości po zagęszczeniu 3 cm.

d) Wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową wg następującego zakresu robót:

- Wykonanie przebudowy istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na długości 120,0m z rury PVC SN8 fi 250 mm,
- Wykonanie przykanalików z rury PVC SN8 fi 200 mm na długości 10,00 m, czterech studzienek ulicznych betonowych ściekowych kanalizacji deszczowej z wpustem żeliwnym klasy D400 oraz osadnikiem głębokości 1,0m, sześciu studni rewizyjnych betonowych fi 1000 z włazem kanałowym żeliwnym fi 600 mm klasy D400.

e) Wykonanie trawników.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu i metoda kalkulacji szczegółowej dla ceny jednostkowej pozycji kosztorysowej.
4. Zamawiający jako miejsce składowania odzyskanej, nadającej się do ponownego wykorzystania trylinki betonowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni wskazuje teren w rejonie siedziby MZUK Sp. z o.o., ul. Dąbska 40K, 62-600 Koło.
5. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji składającej się z planu zagospodarowania terenu, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
6. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami na terenie objętym zamówieniem na którym będzie wykonywał roboty budowlane z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 131 ust 2 Pzp ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie.
7. Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane z obowiązkami, które będą na nim spoczywały:

1) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu.
2) Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.
3) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach oferowanej ceny zatrudnić kierownika budowy, który winien spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym – specjalność drogowa oraz powierzyć kierowanie robotami osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4) Odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac.
5) Zorganizowanie robót w sposób pozwalający mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych przy drodze na dojazd do własnych posesji.
6) Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i utylizacja odpadów.
7) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów.
8) Zapewnienie dozoru placu budowy.
9) Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej.
10) Przekazanie stosowanych atestów na wbudowane materiały.

8. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
9. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane roboty 5 letniej gwarancji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami drogowymi
4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250.000,00 zł .

2) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej w okresie ostatnich 5 lat, która obejmuje wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, zrealizowanej w zakresie remontu, budowy lub przebudowy dróg, placów, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przez wykonanie robót należy rozumieć:
- roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;
- roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

- kierownikiem robót - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej;
- kierownikiem robót wod-kan. - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - w wysokości minimum 250.000,00 zł.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat, które obejmuje wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, zrealizowanej w zakresie remontu, budowy lub przebudowy dróg, placów, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Wykaz robót Wykonawca składa na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej;
b) kierownikiem robót wod-kan.: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 3.000,00 zł ( trzy tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t .j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W zakresie terminu realizacji zamówienia:
1. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji:

1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,
2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej,
3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń,
4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron,
5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową,
6) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
7) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy,
8) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.

W zakresie zmiany kierownika budowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie.

Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-10 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-08
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wraz z ofertą Wykonawca składa kosztorys ofertowy (wynagrodzenie kosztorysowe) sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu i metodą kalkulacji szczegółowej dla pozycji kosztorysowej z podaniem poszczególnych cen czynników produkcji tj. materiałów, sprzętu i robocizny oraz podaniem wartości przyjętych narzutów kosztów pośrednich, zysku.

3. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). oraz dokona ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR) na czas realizacji Inwestycji, w tym: wykonywanych prac, robót budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określona w ofercie.

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA