Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  26 Marca 2023 r. Imieniny: Emanuela i Teodora

ZP.271.12.2021 ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU - etap II

Dodane: 22 Lipiec 2021  11:40:25   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO (II POŁ. XIV W.): ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU (ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU PÓŁNOCNEGO) - ETAP II”

2021/BZP 00123219/01

GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO (II POŁ. XIV W.): ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU (ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU PÓŁNOCNEGO) - ETAP II
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.07.2021
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO (II POŁ. XIV W.): ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU (ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU PÓŁNOCNEGO) - ETAP II
 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO (II POŁ. XIV W.): ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU (ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU PÓŁNOCNEGO) - ETAP II
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb5ab93d-eaba-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123219/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 10:08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005540/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – Etap II
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty
elektronicznej:zamówienia.publiczne@kolo.pl
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców w zakresie złożenia oferty:
1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia o którym mowa w art.121 ust 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
2)Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ma dostęp do formularza do komunikacji.
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 619353,95 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97930,55 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia i konserwacji ruin zamku w ramach zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku (zabezpieczenie i konserwacja muru północnego ) - etap II”.
2. Inwestycja zlokalizowana na trenie wsi Gozdów, ark. mapy: 1, numer działki : 300.
3. Ruiny zamku z XIV w. wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-30/380 z dnia 17 stycznia 1953 r.
4. Prace będą realizowane pod nadzorem konserwatora zabytków.
5. Zadanie będzie dofinansowane częściowo ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
6. Zakres prac obejmuje:

1) roboty konserwatorskie – mur północny część zachodnia oraz część muru zachodniego;
2) scalenie rys i spękań.

7. Szczegółowy zakres prac:

1) ustawienie rusztowań;
2) wykonanie robót konserwatorskich – wymiana i uzupełnienie ubytków w murze ceglanym;
3) mur z cegły gotyckiej o wymiarach 27x13x10 ( wymiary cegły w istniejącym murze ruin zamku);
4) zaprawa murarska – hydrofobowa do murowania fugowania, spoiwo cement trasowy, stosowana do murowania zewnętrznych murów zabytkowych i ich zwieńczeń;
5) wypełnienie szczelin i rozwarstwień w murze zaprawami iniekcyjnymi opartymi na spoiwach mineralnych, trasowych;
6) scalanie rys i spękań w technologii systemowej wg dokumentacji projektowej.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz technologia wykonania robót według:

1) dokumentacji projektowej;
2) przedmiaru robót;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
4) wzoru umowy;
będącymi załącznikami do SIWZ.

9. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zabezpieczyć energię elektryczną i wodę na potrzeby prowadzonych robót;
2) Wykonawca ma obowiązek usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów oraz odpadów;
3) teren prowadzonych robót Wykonawca winien zabezpieczy pod względem zachowania przepisów ppoż. i bhp;
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji;
5) na podstawie Pozwolenia NR 77/2020/A z dnia 11.05.2020 r. osoba kierująca pracami konserwatorsko – restauratorskimi prowadzić winna dokumentację przebiegu prac oraz opracuje i przekaże Zamawiającemu przed odbiorem zadania dokumentację prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku oraz opracuje sposób postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac konserwatorsko- restauratorskich w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dz. U. z 2018r, poz. 1609 ze zm.);
6) roboty należy wykonać zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę – Decyzja Nr 250.2020 z dnia 18.05.2020r. ( syg. akt Nr AB 6740.268.2020) Starosty Kolskiego oraz Pozwolenia Nr 77/2020/A z dnia 11.05.2020 roku Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Poznaniu – Delegatura w Koninie;
7) W 2020 r. na podstawie tej dokumentacji został zrealizowany I etap obejmujący wykonanie:

a) konstrukcji zabezpieczającej mur północny w części wschodniej;
b) konserwację zewnętrznej strony muru północnego na długości 4 m;
c) konserwację korony muru.

10. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.
11. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212354-2 - Roboty budowlane w zakresie zamków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT ZAWARTY ZOSTAŁ W ROZDZ. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, w zakresie prac konserwatorskich w budynkach (obiektach) objętych prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
Przez wykonanie robót należy rozumieć:
- roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;
- roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
Zamawiający wymaga podania nr rejestru zabytków i adres realizowanej roboty.
b) Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), oraz spełnia wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
- 1 osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi. Zamawiający wymaga aby osoba ta, ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 oraz spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.) oraz posiadała doświadczenie zawodowe zdobyte (po uzyskaniu uprawnień), poprzez kierowanie pracami konserwatorskimi przy co najmniej dwóch budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia opisanym w rozdz. II SWZ.
Zamawiający wymaga wskazania nr rejestru zabytku i adresu realizowanych robót.
Dopuszcza się możliwość pełnienia obu funkcji przez jedną osobę dysponującą łącznie wymaganymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 10 lat, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, w zakresie prac konserwatorskich w budynkach (obiektach) objętych prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków. Zamawiający wymaga podania nr rejestru zabytków i adresu wykonanej, wskazanej, w doświadczeniu roboty. na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), oraz spełnia wymagania określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.), w tym przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
b) 1 osobą, która będzie kierowała pracami konserwatorskimi. Zamawiający wymaga aby osoba ta, ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 a ust. 2 oraz spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2013 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 710 ze zm.) oraz posiadała doświadczenie zawodowe zdobyte (po uzyskaniu uprawnień), poprzez kierowanie pracami konserwatorskimi przy co najmniej dwóch budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia opisanym w rozdz. II SWZ.
Zamawiający wymaga wskazania nr rejestru zabytku i adresu realizowanych robót.
Dopuszcza się możliwość pełnienia obu funkcji przez jedną osobę dysponującą łącznie wymaganymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, 3. Pełnomocnictwo
do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji:

1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego lub Konserwatora Zabytków wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,
2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej,
3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń,
4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron,
5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową,
6) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
7) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy.
8) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.
2. W zakresie zmiany kierownika budowy Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie wraz z uprawnieniami konserwatorskimi.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający na etapie podpisania umowy żądać będzie przedłożenia kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na sumę nie mniejszą niż 300.000,00 zł ( słownie : trzysta tysięcy złotych 00/100).

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA