Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  3 Grudnia 2021 r. Imieniny: Franciszka i Ksawerego

BUDOWA DRÓG W KOLE - 3 ODDZIELNE ZADANIA

Dodane: 12 Maj 2021  13:28:14   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
BUDOWA DRÓG W KOLE - 3 ODDZIELNE ZADANIA Zadanie nr 1 - „Budowa drogi ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”. Zadanie nr 2 - „Budowa drogi ul. Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”. Zadanie nr 3 - „Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

BUDOWA DRÓG W KOLE - 3 ODDZIELNE ZADANIA

Zadanie nr 1 -    „Budowa drogi ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.
Zadanie nr 2 -    „Budowa drogi ul. Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.
Zadanie nr 3 -    „Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00052349/01


Roboty budowlane
BUDOWA DRÓG W KOLE - 3 ODDZIELNE ZADANIA Zadanie nr 1 - Budowa drogi ul. Wiatracznej .Zadanie nr 2 - Budowa drogi ul. Boguszynieckiej .Zadanie nr 3 - Budowa drogi ul. Przesmyk.
 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA DRÓG W KOLE - 3 ODDZIELNE ZADANIAZadanie nr 1 - Budowa drogi ul. Wiatracznej .Zadanie nr 2 - Budowa drogi ul. Boguszynieckiej .Zadanie nr 3 - Budowa drogi ul. Przesmyk.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c7f1290-b2fc-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052349/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 12:01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005540/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
1.1.2 Budowa drogi ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole
1.1.3 Budowa ulicy Boguszynieckiej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej:zamówienia.publiczne@kolo.pl 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców w zakresie złożenia oferty:1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia o którym mowa w art.121 ust 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 2)Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ma dostęp do formularza do komunikacji. 3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą przed upływem terminu do składania ofert.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1. „Budowa drogi - ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole.”

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, utwardzonych poboczy, kanalizacji deszczowej ulicznej, oznakowania poziomego i pionowego.2) Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na ulicy Wiatracznej. 3) Zakres oraz kolejność realizacji robót:a) przygotowanie terenu budowy;b) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb);c) roboty pomiarowe;d) roboty rozbiórkowe;e) budowa odwodnienia drogi;f) budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej – kostka brukowa;g) budowa zjazdów;h) budowa chodnika;i) budowa utwardzonych poboczy;j) roboty wykończeniowe;k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: cena
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
 

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 - „Budowa drogi ul. Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”
.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, zjazdów, utwardzonych poboczy, kanalizacji deszczowej ulicznej, oznakowania poziomego i pionowego.2) Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na ulicy Boguszynieckiej. 3) Zakres oraz kolejność realizacji robót:a) przygotowanie terenu budowy;b) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb);c) roboty pomiarowe;d) roboty rozbiórkowe;e) budowa odwodnienia drogi;f) przebudowa sieci wodociągowej;g) budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej – kostka brukowa;h) budowa zjazdów;i) budowa utwardzonych poboczy;j) roboty wykończeniowe;k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
 

Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3 - „Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”
.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników, utwardzonych poboczy, kanalizacji deszczowej ulicznej, oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego.2) Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na ulicy Przesmyk. 3) Zakres oraz kolejność realizacji robót:- przygotowanie terenu budowy- wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb)- roboty pomiarowe- roboty rozbiórkowe- budowa odwodnienia drogi- budowa oświetlenia drogi- budowa kanału technologicznego- budowa drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbieralnej – kostka brukowa- budowa zjazdów- budowa chodnika- budowa ścieżki pieszo - rowerowej- roboty wykończeniowe- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oopis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oopis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert zawarty został w rozdz. XV SWZ
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 zł dla każdego zadania, (Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na dwa zadania musi posiadać polisę o wartości minimum 1.000.000,00 zł, na trzy zadania 1.500.000,00 zł);2) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej w okresie ostatnich 5 lat, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie których realizowane były roboty związane z budową, przebudową dróg, ulic, placów, parkingów:- dla zadania nr 1 o wartości minimum 300.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej; - dla zadania nr 2 i 3 o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w zakresie budowy dróg spośród zadań oznaczonych nr 1-3 Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem, jeżeli jego wartość wynosi minimum 600.00,00 zł. Przez wykonanie robót należy rozumieć: - roboty rozpoczęte i wykonane w ww. okresie;- roboty zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.b) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:a) kierownikiem budowy: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej ( dla zadania nr 1, 2 i 3 ); b) kierownikiem robót wod-kan.: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych( dla zadania nr 1, 2 i 3 ); c) kierownikiem robót elektrycznych: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( dla zadania nr 3 );
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - w wysokości minimum 500.000,00 zł na jedno zadanie, na dwa zadania o wartości minimum 1.000.000,00 zł, na trzy zadania 1.500.000,00 zł.2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat, które obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową, przebudową dróg, ulic, placów, parkingów:a) dla zadania nr 1 o wartości minimum 300.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej; b) dla zadania nr 2 i 3 o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w zakresie budowy dróg spośród zadań oznaczonych nr 1-3 Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem, jeżeli jego wartość wynosi minimum 600.00,00 zł. Wykaz robót Wykonawca składa na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:a) kierownikiem budowy: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej ( dla zadania nr 1, 2 i 3 ); b) kierownikiem robót wod-kan.: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( dla zadania nr 1, 2 i 3 ); c) kierownikiem robót elektrycznych: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych( dla zadania nr 3 );na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości:1) zadanie nr 1: 8.000,00 zł;2) zadanie nr 2: 10.500,00 zł;3) zadanie nr 3: 19.500,00 zł.2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:1. terminu realizacji umowy:1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej,3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń,4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron,5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową,6)konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,7) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy.8) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,pomimo zachowania należytej staranności, w tym sytuacji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19.2. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy czym w zakresie zmiany kierownika budowy Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie punktowej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż nowo proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.4. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp. 5. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567) wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) stosowne oświadczenia lub dokumenty wymienione w przywołanym przepisie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Instrukcja korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
Część 3 : Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców: cena

 

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA