Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  5 Grudnia 2021 r. Imieniny: Edyty i Kryspina

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 9.000.000,00 ZŁ

Dodane: 09 Marzec 2021  12:44:03   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
UWAGA ZMIANA Dodano Treść ogłoszenia o zmianie, SWZ, Wyjaśnienia nr 1 z dn.16.03.2021 r. Termin składania ofert 26.03.2021 godz.12:00 Termin otwarcia ofert 26.03.2021 godz. 13:00 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP00014757/01 z dn. 09.03.2021 r. UWAGA !!! Postępowanie elektroniczne prowadzone na platformie, link: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/29551

Ogłoszenie nr 2021/BZP00014757/01 z dn. 09.03.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.000.000,00 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 27 20 810

1.5.8.) Numer faksu: 63027 22 984

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.000.000,00 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0281e55-801d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005540/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Kredyt długoterminowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy, adres: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej: zamówienia.publiczne@kolo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl2) Wykonawca posiadający konto na platformie Zamawiającego gminamiejskakolo.ezamawiający.pl ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz ma dostęp do formularza do komunikacji.3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl 4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym określeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).5) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą przed upływem terminu do składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XVII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100), przeznaczonego do sfinansowania zadań inwestycyjnych.2. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):CPV: 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu3. Kwota kredytu: 9.000.000,00 zł4. Waluta kredytu - PLN5. Okres kredytowania od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do 31.07.2028 r. 6. Karencja w spłacie kredytu do 31.12.2021 r.7. Wykorzystanie kredytu nastąpi od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 31.12.2021 r. w wysokości 9.000.000,00 zł.8. Spłata kredytu w 79 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu roboczym kończącym miesiąc ; w następujących kwotach:1) - w 2022 roku - 11 równych rat po 83.333,33 zł i 1 rata w kwocie 83.333,37 zł;2) – w 2023 roku – 11 równych rat po 83.333,33 zł i 1 rata w kwocie 83.333,37 zł;3) - w 2024 roku – 11 równych rat po 83.333,33 zł i 1 rata w kwocie 83.333,37 zł;4) - w 2025 roku – 11 równych rat po 83.333,33 zł i 1 rata w kwocie 83.333,37 zł;5) - w 2026 roku – 12 równych rat po 150.000,00 zł;6) - w 2027 roku – 12 równych rat po 150.000,00 zł;7) - w 2028 roku – 7 równych rat po 200.000,00 zł.9. Przy wyliczeniu kosztów kredytu należy przyjąć, ze kredyt zostanie uruchomiony w następujących transzach:1) pierwsza transza w kwocie 3.000.000,00 zł uruchomiona w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy kredytowej;2) druga transza w kwocie 6.000.000,00 zł uruchomiona w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy kredytowej.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykorzystania kredytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia transzy kredytu na podstawie złożonego przez siebie pisemnego zapotrzebowania na daną transzę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania z wyłączeniem terminów wskazanych w pkt. 8 tiret pierwszy i drugi.12. Spłaty w ratach w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 31.07.2028 r. zgodnie z załączonym harmonogramem.13. Odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych dalej okresem odsetkowym, który to okres rozpocznie się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego i zakończy się w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem , iż pierwszym dniem, pierwszego okresu odsetkowego jest dzień wypłaty środków przez Bank na konto Zamawiającego.14. Odsetki płatne do 15-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Bank powiadomi pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek nie później niż 7 dni przed terminem spłaty odsetek. Zawiadomienie zawierać będzie informację o wysokości odsetek oraz wysokości stopy procentowej, według której dokonano naliczenia odsetek.15. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stawki WIBOR 3M notowanej ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego, do którego Bank doliczy stałą marżę. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może być podwyższona w okresie trwania umowy kredytowej.16. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu/odsetek najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty raty kredytu/odsetek. 17. Zamawiający nie dopuszcza naliczenia jednorazowej prowizji bankowej z tytułu udzielenia kredytu ani z tytułu administrowania kredytem.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia transzy kredytu na podstawie pisemnego zapotrzebowania bez konieczności składania odrębnego wniosku.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez Bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu.20. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie całkowitego kosztu kredytu wyliczonego na zasadach określonych w niniejszej SWZ w rozdziale XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części kredytu bez ponoszenia za to dodatkowych kosztów.22. Zamawiający wymaga, aby sporządzanie aneksów, harmonogramów spłaty kredytu lub innych czynności związanych z obsługą kredytu nie było obciążone dodatkowymi kosztami.23. Bank, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedstawi harmonogram spłaty kredytu z odsetkami, który będzie stanowił załącznik do umowy.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i terminu spłaty kredytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.25. Prawne zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika równą wielkości zadłużenia w okresie obowiązywania umowy.26. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się do pobrania ze strony internetowej niezbędne dokumenty finansowe. Adres strony: www.bip.kolo.pl; ścieżka dostępu „Urząd Miejski” w zakładce po lewej stronie „budżet, finanse, majątek”, (link do budżetu 2021 rok https://bip.kolo.pl/artykuly/1197/budzet-gminy-na-2021-rok), dalej wybrać odpowiednio poszukiwany zakres danych „budżet na rok… lub wykonanie budżetu”. Na stronie dostępne są kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe Gminy Miejskiej Koło dotyczących sytuacji finansowej i stanu majątkowego Gminy. 27. Wymagania w zakresie zatrudnienia.1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający/Kredytobiorca wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320 ze zm..). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących wskazane czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej, tj.: a) przyjmowania dyspozycji Kredytobiorcy odnośnie transz kredytu;b) wyliczanie należnych odsetek od kredytu;c) informowanie o bieżącym stanie kredytu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 88 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg algorytmu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru;Za minimalny poziom uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), chyba że przepisy stanowią inaczej.W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 prawa bankowego, lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej;Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł,4) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia.Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat, które obejmuje wykonanie lub wykonywanie nadal co najmniej jednej usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości co najmniej 3.000.000,00 PLN na rzecz podmiotów publicznych z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawców, o których mowa powyżej obejmują:1) dokument (zezwolenie) uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terytorium RP w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), lub w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe od Wykonawcy, który rozpoczął działalność przed wejściem w życie wyżej cytowanej ustawy wymaga się przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub inny dokument statuujący działalność bankową na terenie RP.2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - w wysokości minimum 1.000.000,00 zł,3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł na rzecz podmiotów publicznych na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego.3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.4. Zamawiający w przypadku wybrania oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub uwierzytelnionej kopi. 6. Zamawiający wymaga załączenia do oferty zobowiązania do udostępniania zasobów jeżeli wykonawca korzysta z takich zasobów;7. Wskazania podwykonawców jeżeli są znani i wskazania części zamówienia, które realizowane będą przez danego Podwykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości 13.500,00 zł.2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w Santander Bank Polska 1 Oddział w Kole Nr 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – kredyt – ZP.271.6.2021.”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn zm.). 2. Zmiana warunków i rozwiązanie niniejszej umowy, poza zmianą oprocentowania kredytu i zadłużenia przeterminowanego, wymaga pisemnego aneksu.3. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) stosowne oświadczenia lub dokumenty wymienione w przywołanym przepisie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców: cena.

tutaj wpisz treść

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA