Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  7 Maja 2021 r. Imieniny: Ludmiły i Benedykta

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Dodane: 29 Styczeń 2021  12:21:18   Opublikował: Piotr Kapalski
Zdjęcie przedstawia budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole.
Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, określonych w:
  • Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 
  • zarządzeniu nr OA.0050.9.2021  Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym 
  • uchwale nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2017 r. poz. 3296 z 12 kwietnia 2017 r.)
Informacje ogólne:
 
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są:
  • dzieci 7 – letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 – letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców (dotyczy dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),
  • dzieci starsze niż 7 – letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są do klasy 1 z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zgłoszenie zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile posiadają.
 
Do zgłoszenia dołącza się również oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria, określone, przez organ prowadzący, w uchwale nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r.
 
Zgodnie z § 2 w/w uchwały kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:
1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.,
2. dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły - 5 pkt.,
3. szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych - 5 pkt.,
4. droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 3 pkt.,
5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych 
w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 pkt.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie w/w kryteriów jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, stanowiące załącznik nr 1 do w/w uchwały.
 
Miejsce zamieszkania kandydata 
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
 
TERMINY postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło określone zostały w załączniku nr 2 do zarządzenia nr OA.0050.9.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2021 r.  
 
Procedura odwoławcza opisana została w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 
Wzór zgłoszenia oraz wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne będą w szkole podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajdą Państwo również na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA