Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  7 Maja 2021 r. Imieniny: Ludmiły i Benedykta

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Dodane: 29 Styczeń 2021  11:53:19   Opublikował: Piotr Kapalski
Zdjęcie przedstawia budynek przedszkola miejskiego nr 1 w Kole.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na rok szkolny 2021/2022.

 

Podstawa prawna

 
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na zasadach, określonych w:
 • rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 
 • zarządzeniu nr OA.0050.9.2021  Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym.
 • uchwale nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2802 z dnia 4 kwietnia 2017 r.)
Informacje ogólne
 
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Dziecko w wieku 3 – 5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte także dziecko w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Obowiązek szkolny, w danej sytuacji, odraczany jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Odroczenie dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, złożony nie później niż do dnia 31 sierpnia. 
 • Dziecko które w danym roku kończy 7 lat, nie posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Obowiązek szkolny, w danej sytuacji, odraczany jest na podstawie art. 36 ust. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Odroczenie dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, złożony nie później niż do dnia 31 sierpnia. 
 • Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczna albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło na podstawie:
 • złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym/oddziale przedszkolnym, do którego obecnie uczęszcza dziecko w terminie określonym w zarządzeniu Burmistrza Miasta Koła. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym od 01 września 2021 r.
 • pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w zarządzeniu Burmistrza Miasta Koła. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Koła:
 • w wieku od 3 do 5 lat (dzieci urodzone w latach 2016, 2017, 2018)
 • w wieku 6 lat (dzieci urodzone w 2015 r.)
 • w wieku 7 lat (dzieci urodzone w 2014 r.), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
Kandydaci zamieszkali poza terenem Miasta Koła mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego przedszkola/oddziały przedszkolne będą dysponowały wolnymi miejscami.
 
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Koło, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata*;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 1 punkt
* wielodzietność rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 
(art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),
**samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów (art. 150 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: 
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Powyżej wskazane oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Powyżej wskazane dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny 
w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę są brane kryteria określone w uchwale nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:
1) pracujący zawodowo oboje rodzice – 10 punktów;
2) pracujący zawodowo rodzic – 5 punktów;
3) ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu:
6 godzin – 1 punkt;
7 godzin – 2 punkty;
8 godzin – 3 punkty;
9 godzin – 4 punkty;
10 godzin – 5 punktów.
4) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola – 6 punktów.
 
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów określa w/w uchwała nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r.
 
TERMINY postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia nr OA.0050.9.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2021 r.  
 
Procedura odwoławcza opisana została w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 
Wzór deklaracji oraz wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne będą w przedszkolach miejskich oraz szkole podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (oddziały przedszkolne)
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego i pozstępowania uzupełniającego znajdą Państwo również na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA