Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  27 Listopada 2021 r. Imieniny: Maksyma i Waleriana

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dodane: 07 Październik 2020  14:37:20   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło

UWAGA ZMIANY !!!

Nowy termin składania ofert: 24-11-2020 godz. 12:00

Otwarcie ofert: 24-11-2020 godz. 12:30

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego, poniżej link do strony:

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/pn/gminamiejskakolo/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

 

Polska-Koło: Usługi związane z odpadami

2020/S 195-472237

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Koło
Krajowy numer identyfikacyjny: 6662046949
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Koło
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-600
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kolo.pl
Tel.: +48 632610252
Faks: +48 632722984
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kolo.pl

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kolo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Koło
Kod pocztowy: 62-600
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kolo.pl
Kod NUTS: PL414 Koniński
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kolo.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło

Numer referencyjny: ZP.271.13.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie miasta Koła, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wzór umowy dołączony do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000 Usługi recyklingu odpadów

90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414 Koniński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

granice administracyjne gminy miejskiej Koło, POLSKA, województwo wielkopolskie, powiat kolski

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Na usługę składa się następujący zakres zamówienia opisany w zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej SOPZ:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Koła w punkcie nr I SOPZ;

2) rodzaje i ilości pojemników oraz worków na odpady komunalne, w które wyposażeni są właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Koła w pkt II SOPZ;

3) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Koła w pkt III SOPZ;

4) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska w pkt IV SOPZ;

5) przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów w pkt V SOPZ;

6) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w pkt VI SOPZ;

7) wymogi dotyczące zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z pkt VII SOPZ;

8) pojazdy pkt VIII;

9) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów określono w pkt IX SOPZ;

10) szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pkt X SOPZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) selektywnie zbieranych:

a) papier (kod 15 01 01, 20 01 01);

b) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kody 15 01 02, 20 01 39, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 06);

c) szkło (kod 15 01 07, 20 01 02);

d) bioodpady (kod 20 02 01, 20 01 08);

e) popiół i żużel z palenisk domowych (kod 20 03 99);

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01).

3. Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. w okresie od 1.8.2019 do 31.8.2020) w Mg wg. rodzajów z terenu miasta Koła:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne 3 985,00;

2) papier 226,94;

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 293,68;

4) szkło 313,98;

5) bioodpady 1 088,96;

6) popiół i żużel 460,22.

Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne/poglądowe, umożliwiające Wykonawcy uzyskanie wiedzy na temat ilości odpadów odebranych      z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Koła. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w SOPZ, a także do oszacowania wzrostu ilości punktów odbioru odpadów. Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie na terenie miasta Koła (w granicach administracyjnych miasta).

6. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Koło wynosi 20 882 osób (stan na dzień 31 sierpnia 2020 r.), natomiast ilość osób zamieszkujących na terenie gminy miejskiej Koło wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 17 000 osób (stan na dzień 31 sierpnia 2020 r.).

7. Szacuje się, iż ok 66 % odpadów powstaje w zabudowie wielorodzinnej, natomiast 34 % w zabudowie jednorodzinnej.

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: transportu, wyposażenia pojazdów, wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, ustawienia altan śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej oraz innych spraw związanych z odbiorem odpadów.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności związane z obsługą specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych do odbioru, transportu odpadów;    z przygotowaniem pojemników, załadunkiem odpadów przeznaczonych do transportu oraz usuwaniem nieczystości wokół miejsc z których odbierane są odpady komunalne; z zagospodarowaniem odpadów komunalnych; z nadzorem nad właściwą realizacją usług w tym nad realizacją reklamacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji reklamacji (R) / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie o podobnych zakresie. Wznowienie zamówienia nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcy muszą posiadać:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Koło,          o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);

2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.              o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.);

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN wraz z potwierdzeniem opłacenia należnych składek wymaganych na dzień składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadania doświadczenia i dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia:

A. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku nr 6 do SIWZ, które obejmuje zrealizowanie co najmniej jednej usługi wykonanej lub wykonywanej, o charakterze ciągłym tzn. realizowanej przez okres minimum 10 miesięcy polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o łącznej masie co najmniej 3 000 Mg.

B. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj:

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

c) co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbieranie odpadów segregowanych z pojemników typu „dzwon”;

d) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

C. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowaną na terenie gminy miejskiej Koło lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz           z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny   o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje zrealizowanie co najmniej jednej usługi wykonanej lub wykonywanej, o charakterze ciągłym tzn. realizowanej przez okres minimum 10 miesięcy polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, o łącznej masie co najmniej 3 000 Mg – według wzoru załącznika nr 3 do oferty – Doświadczenie zawodowe;

2) wykaz wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj:

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

c) co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbieranie odpadów segregowanych z pojemników typu „dzwon”;

d) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

e) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie bazy magazynowo-transportowej usytuowaną na terenie gminy miejskiej Koło lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

Zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do oferty – Potencjał techniczny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy zł i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy           w wysokości 3 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Projekt umowy stanowi Załącznik do SIWZ.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/11/2020

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 12/11/2020

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Miejsce otwarcia: w pok. nr 104, w budynku Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, POLSKA, woj. wielkopolskie, powiat kolski

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym przez kierownika Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do składania ofert na platformie zamawiającego https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II półrocze 2021 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje też podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V SIWZ ust. 6 pkt 5 lit. a–g.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji     z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczona liczbę znaków w tym ogłoszeniu Zamawiający odsyła do pełnej informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania oraz wykazów oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału      w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu do rozdziału V SIWZ – Informacje o oświadczeniach i dokumentach, który zawiera te informacje. SIWZ publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego http://kolo.pl w linku Przetargi wg. Pzp, na stronie w linku poniżej jest też dostęp do platformy zakupowej Zamawiającego.

Klauzula informacyjna RODO – zasady ochrony danych osobowych opisane są w rozdziale XXV SIWZ. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/10/2020

 

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA