Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  24 Lutego 2024 r. Imieniny: Macieja i Bogusza

MOPS Koło: Nabór wniosków - Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Dodane: 29 Styczeń 2024  15:06:03   Opublikował: Piotr Kapalski
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w rożnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program AOOzN – edycja 2024 w Gminie Miejskiej Koło

Procedura zgłoszenia się uczestników do Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu,
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu,
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • W przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie prawnej opieki,
 • Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Podpisana klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony w załącznikach.

Komplet dokumentów należy złożyć do 15 lutego 2024 r. w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
62-600 Koło, pokój nr 7

 • wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 8
  62-600 Koło

Osoba wykonująca usługi Asystenta musi posiadać:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta:

lub

 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariat:

lub

 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do programu.

Ważne! Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane Przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

Przewidywana liczba uczestników Programu AOOzN - edycja 2024 w Gminie Miejskiej Koło to 29 osób – mieszkańców Miasta Koła, w tym:

 • 5 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 22 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

- osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

- osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Każde zgłoszenie Uczestnika do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów oraz pod kątem stopnia niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację Programu realizator zastrzega możliwość odmowy przyznania usługi i umieszczenia wnioskodawcy na liście rezerwowej. Informacja o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się do Programu, ewentualnie o wpisaniu na listę rezerwową przekazana zostanie wszystkim wnioskodawcom w formie pisemnej, w terminie do 29 lutego 2024 r.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 63 277 70 16.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

DOKUMENTY DO WNIOSKU do pobrania ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka i Pomocy Społecznej w linku poniżej:

http://bip.mopskolo.nv.pl/m,477,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024.html

Źródło: Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Kole

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA