Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Marca 2023 r. Imieniny: Lubomira i Benedykta

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH – 5 zadań

Dodane: 03 Październik 2022  09:22:57   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
Zadanie nr 1: Budowa ulicy Zakładowej w Kole - dokumentacja projektowa; Zadanie nr 2: Budowa ulicy Reymonta w Kole - dokumentacja projektowa; Zadanie nr 3: Budowa ulicy Miłosnej w Kole - dokumentacja projektowa; Zadanie nr 4: Budowa ulicy Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole - dokumentacja projektowa; Zadanie nr 5: Budowa ulicy Kazimierz Wielkiego w Kole - dokumentacja projektowa;

Nr ogłoszenia 2022/BZP 00373352/01

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ulic – 5 zadań. 1: ul. Zakładowa; 2: ul. Reymonta; 3: ul. Miłosna;

4: ul. Wiśniowa, Morelowa i Czereśniowa; 5: ul. Kazimierza Wielkiego.
 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.10.2022
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi


Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ulic – 5 zadań. 1: ul. Zakładowa; 2: ul. Reymonta; 3: ul. Miłosna; 4: ul. Wiśniowa, Morelowa i Czereśniowa; 5: ul. Kazimierza Wielkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Koło
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ulic – 5 zadań. 1: ul. Zakładowa; 2: ul. Reymonta; 3: ul. Miłosna; 4: ul. Wiśniowa, Morelowa i Czereśniowa; 5: ul. Kazimierza Wielkiego.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b5d039e-40a8-11ed-8832-4e4740e186ac
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010214/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy ulic -5 zadań. 1- ul. Zakładowa, 2- ul. Reymonta, 3- ul. Miłosna, 4- ul. Wiśniowa, Morelowa i Czereśniowa, 5- ul. Kazimierz Wielkiego.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=85923
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chromelub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie"Osobisty").
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.). Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Budowa ulicy Zakładowej w Kole - dokumentacja projektowa;
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie nawierzchni ulicy Zakładowej w Kole o długości ok. 200 m wraz z kanalizacją deszczową/ odwodnieniem.
Zarządca ul. Zakładowej: Burmistrz Miasta Koła. Zadanie zostanie zlokalizowane na działce nr 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6 ark. mapy 11
Kategoria drogi - wewnętrzna
W ramach zamówienia należy wykonać:
1) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
2) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych,
3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w zakresie :

- budowy nawierzchni drogi ,
- budowy kanalizacji deszczowej/odwodnienia,
- docelowego projektu organizacji ruchu.
po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
5) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD,
6) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu,
7) tabelę elementów rozliczeniowych w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Budowa ulicy Reymonta w Kole - dokumentacja projektowa;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie nawierzchni ulicy Reymonta w Kole (droga gminna nr 497542P), od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej (droga powiatowa nr 3459P, klasa drogi Z) do skrzyżowania z ul. G. Zapolskiej (droga gminna nr 497541P), o długości ok. 240 m wraz z kanalizacją deszczową.
Zarządca ul. Reymonta: Burmistrz Miasta Koła.
Zadanie zostanie zlokalizowane na działkach nr 25/6, 181 ark. mapy 40.
Kategoria drogi - gminna ; klasa drogi - dojazdowa „D”
W ramach zamówienia należy wykonać:
1) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
2) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych,
3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w zakresie :

- budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem,
- budowy kanalizacji deszczowej,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
- docelowego projektu organizacji ruchu,
po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
5) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD,
6) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu,
7) tabelę elementów rozliczeniowych w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Budowa ulicy Miłosnej w Kole - dokumentacja projektowa;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie nawierzchni ulicy Miłosnej w Kole droga gminna nr 497596P), od skrzyżowania z ul. Wiatraczną (droga gminna nr 497595P do skrzyżowania z ul. Bogumiła (droga powiatowa nr 3400P), o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem.
Zarządca ul. Miłosnej: Burmistrz Miasta Koła.
Zadanie zostanie zlokalizowane na dz. nr 20 ark. mapy 49, 42/2, 128 ark. mapy 52 .
Kategoria drogi - gminna ; klasa drogi - dojazdowa „L”
W ramach zamówienia należy wykonać:
1) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
2) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych,
3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w zakresie :

- budowy nawierzchni drogi ,
- docelowego projektu organizacji ruchu.
po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
5) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD,
6) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu,
7) tabelę elementów rozliczeniowych w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Budowa ulicy Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole - dokumentacja projektowa;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie nawierzchni ulic Wiśniowej, Morelowej, Czereśniowej w Kole od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (droga powiatowa nr 3470P ) o długości ok. 730 m wraz z kanalizacją deszczową
Zarządca ul. Wiśniowej, Morelowej, Czereśniowej: Burmistrz Miasta Koła.
Zadanie zostanie zlokalizowane na dz. nr 45/8, 44/5 ark. mapy 37, 39/1, 39/3, 35/3, 39/11, 35/9, 39/22, 35/13,ark. mapy 39, dz. nr 6/8, 7/27, 7/32 ark mapy 44
Kategoria drogi – wewnętrzna
W ramach zamówienia należy wykonać:
1) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
2) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych,
3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w zakresie :

- budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem,
- budowa chodników i ścieżki pieszo-rowerowej
- budowy kanalizacji deszczowej,
- docelowego projektu organizacji ruchu.
po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
5) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD,
6) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu,
7) tabelę elementów rozliczeniowych w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5: Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole - dokumentacja projektowa;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole droga gminna nr 497579P), od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (droga powiatowa nr 3470P), o długości ok. 790 m wraz z odwodnieniem oraz nowym włączeniem do ul. Poniatowskiego – komunikacja przez dz. 42/1 arkusz mapy 50
Zarządca ul. Kazimierza Wielkiego: Burmistrz Miasta Koła.
Zadanie zostanie zlokalizowane na dz. nr 42/1, 15, 106, 18/2, 16/1, 3/1, 2/1 ark mapy 50, dz. nr 48/2, 54, 47/2, 40/1, 39/6, 39/4, 38/1, 12/1, 11/1, 11/3 ark. mapy 29
Kategoria drogi - gminna ; klasa drogi - dojazdowa „L”
W ramach zamówienia należy wykonać:
1) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,
2) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych,
3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w zakresie :

- budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem,
- budowy oświetlenia ulicznego (na dz. 42/1 ark. mapy 50),
- docelowego projektu organizacji ruchu,
- trasę nowoprojektowanego odcinka drogi przez dz. nr 42/1 ark. mapy 50 zaprojektować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U z 2022 r. poz. 176 ze zm.) – ZRID,
po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,
5) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD,
6) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu,
7) tabelę elementów rozliczeniowych w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

a) Wykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem poprzez potwierdzenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, zdobyli doświadczenie zawodowe, które obejmuje:

- wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę, lub przebudowę drogi, ulicy na podstawie której została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w zakresie opracowania projektowej dokumentacji drogowej spośród zadań oznaczonych nr 1-5 Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem.

Za wykonanie projektu Zamawiający nie będzie uznawał opracowań dotyczących aktualizacji dokumentacji projektowych.

Za projekt budowlany uzna Zamawiający projekt w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)

b) Wykonawca dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

 co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji Głównego Projektanta w specjalność drogowej w przypadku składania oferty na zadania oznaczone nr 1-5;
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przy składaniu oferty na więcej niż jedno zadanie lub na dopuszczalną, maksymalną ilość zadań (tj. 5 zadań), wskazał jako Głównego Projektanta jedną i tę samą osobę dla wszystkich zadań.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wynikającym z art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę, lub przebudowę drogi, ulicy na podstawie, której została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę, na wzorze załącznika nr 3 do SWZ. .

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w zakresie opracowania projektowej dokumentacji drogowej spośród zadań oznaczonych nr 1-5 Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobą do pełnienia funkcji Głównego Projektanta w specjalności drogowej w przypadku składania oferty na zadania oznaczone nr 1-5.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przy składaniu oferty na więcej niż jedno zadanie lub na dopuszczalną, maksymalną ilość zadań (tj. 5 zadań), wskazał jako Głównego Projektanta jedną i tę samą osobę dla wszystkich zadań.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.
4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
6. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) w przypadku przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji publicznej, zarządców sieci decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowy wydania przez organy administracji publicznej, zarządców sieci decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz),
3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta wynika z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w SWZ, (jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w ofercie). Zmiana głównego projektanta, będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejsze niż wskazane dla tej osoby/ tych osób w złożonej ofercie,
4) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie.
5) w przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji
z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w SWZ.
7) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
8) w przypadku zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści umowy,
9) w przypadku zmiany dotyczącej nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
10) w przypadku zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług, o których mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych .
Szczegóły w projekcie umowy w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się na platformie zakupowej Zamawiającego za pośrednictwem konta. https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Szczegóły dotyczące korzystania z Platformy przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zawartę są w SWZ.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający wymaga przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie w zakresie miejsc realizacji zamówienia, odpowiednio dla każdego zadania, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy.
2. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich na kwotę nie niższą niż 25.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) odpowiednio dla każdego zadania, na które Wykonawca składa ofertę (maksymalnie 5 x 25.000,00 zł = 125.000,00 zł). Polisa stanowi załącznik do umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną kopię polisy przed podpisaniem umowy.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu potwierdzone kopie dokumentów dotyczących aktualnych uprawnień Głównego Projektanta w specjalności drogowej, odpowiednio dla każdego zadania, na które oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą.

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA