Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Marca 2023 r. Imieniny: Lubomira i Benedykta

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2023 ROKU

Dodane: 21 Wrzesień 2022  18:22:27   Opublikował: Maria Bogusława Gaj
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Polska-Koło: Usługi związane z odpadami

2022/S 182-515294

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Koło
Krajowy numer identyfikacyjny: 6662046949
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Koło
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-600
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kolo.pl
Tel.: +48 632610252
Faks: +48 632722984
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kolo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/84297
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

Numer referencyjny: ZP.271.14.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie miasta Koła, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie 362 dni tj. od 02.01.2023 do 29.12.2023 r.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wzór umowy dołączony do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Granice administracyjne Gminy Miejskiej Koło, POLSKA, województwo wielkopolskie, powiat kolski

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Na usługę składa się następujący zakres zamówienia opisany w zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej SOPZ:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Koła w punkcie nr I SOPZ;

2) rodzaje i ilości pojemników oraz worków na odpady komunalne, w które wyposażeni są właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Koła w pkt II SOPZ;

3) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Koła w pkt III SOPZ;

4) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska w pkt IV SOPZ;

5) przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów w pkt V SOPZ;

6) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w pkt VI SOPZ;

7) wymogi dotyczące zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z pkt VII SOPZ;

8) pojazdy pkt VIII;

9) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów określono w pkt IX SOPZ;

10) szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pkt X SOPZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) selektywnie zbieranych:

a) papier (kod 15 01 01, 20 01 01);

b) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kody 15 01 02, 20 01 39, 15 01 04, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 06);

c) szkło (kod 15 01 07, 20 01 02);

d) bioodpady (kod 20 02 01, 20 01 08);

e) popiół i żużel z palenisk domowych (kod 20 03 99);

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01).

3. Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. w okresie od 1.8.2021 do 31.7.2022) w Mg wg. rodzajów z terenu miasta Koła:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne 3900,00;

2) papier 275,00;

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 270,00;

4) szkło 350,00;

5) bioodpady 1 200,00;

6) popiół i żużel 432,00.

Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne/poglądowe, umożliwiające Wykonawcy uzyskanie wiedzy na temat ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Koła. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzaniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w SOPZ, a także do oszacowania wzrostu ilości punktów odbioru odpadów. Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie na terenie miasta Koła (w granicach administracyjnych miasta).

6. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło wynosi 20 130 osób (stan na dzień 31 lipca 2022 r..), natomiast ilość osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Koło wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 16.449 osób (stan na dzień 31 lipca 2022 r.).

7. Szacuje się, iż ok 65,8 % odpadów powstaje w zabudowie wielorodzinnej, natomiast 34,2 % w zabudowie jednorodzinnej.

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: transportu, wyposażenia pojazdów, wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, ustawienia altan śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej oraz innych spraw związanych z odbiorem odpadów.

9. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących pod nadzorem czynności związane z obsługą specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych do odbioru, transportu odpadów; z przygotowaniem pojemników, załadunkiem odpadów przeznaczonych do transportu oraz usuwaniem nieczystości wokół miejsc z których odbierane są odpady komunalne; z zagospodarowaniem odpadów komunalnych; z nadzorem nad właściwą realizacją usług w tym nad realizacją reklamacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji reklamacji (R) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 362
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie o podobnych zakresie. Wznowienie zamówienia nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm..) w zakresie frakcji odpadów odbieranych w ramach realizacji zamówienia o kodach:

- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 04 – Opakowania z metali,

- 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe,

- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe,

- 15 01 07 – Opakowania ze szkła,

- 20 01 01 – Papier i tektura,

- 20 01 02 – Szkło,

- 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- 20 01 39 – Tworzywa sztuczne,

- 20 01 40 – Metale,

- 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji,

- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z poźn. zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o odpadach w zakresie transportu odpadów, o kodach;

- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 04 – Opakowania z metali,

- 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe,

- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe,

- 15 01 07 – Opakowania ze szkła,

- 20 01 01 – Papier i tektura,

- 20 01 02 – Szkło,

- 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- 20 01 39 – Tworzywa sztuczne,

- 20 01 40 – Metale,

- 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji,

- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- 20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 PLN,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca składa dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia należnych składek wymaganych na dzień składania ofert

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia uzyskanego samodzielnie,w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 5 do SWZ, które obejmuje zrealizowanie co najmniej jednej usługi wykonanej lub wykonywanej, o charakterze ciągłym tzn. realizowanej przez okres minimum 10 miesięcy polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza w celu wykazania posiadanego doświadczenia zsumowanie więcej niż jednej umowy, jeżeli każda z nich obejmowała okres minimum 10 miesięcy.

b) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj:

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów segregowanych z pojemników typu„dzwon”;

- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

c) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie bazy magazynowo – transportowej usytuowanej na terenie Gminy Miejskiej Koło lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje zrealizowanie co najmniej jednej usługi wykonanej lub wykonywanej, o charakterze ciągłym tzn. realizowanej przez okres minimum 10 miesięcy polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto.

2) wykaz wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj:

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbieranie odpadów segregowanych z pojemników typu „dzwon”;

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

3) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie bazy magazynowo – transportowej usytuowanej na terenie Gminy Miejskiej Koło lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie sto tysięcy zł i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Projekt umowy stanowi Załącznik do SWZ.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na warunkach art.455 Pzp i w sposób opisany we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zgodnie z art. 222 ust. 5 Pzp Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofert

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym przez kierownika Zamawiającego.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do składania ofert na platformie zamawiającego https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II półrocze 2023 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty składane wraz z ofertą.

1) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

2) Do oferty wykonawca, wykonawcy występujący wspólnie, podmiot udostępniający zasoby dołącza JEDZ sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

3) Oświadczenie w zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, i art 7.1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę...

4) Do oferty wykonawca załącza również Pełnomocnictwa jeżeli są wymagane.

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli dotyczy.

7) Wadium w przypadku wniesienia w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu lub w przypadku wniesienia w pieniądzu załączyć dokument potwierdzający jego wniesienie.

2. Dokumenty składane na wezwanie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia, (podmiotowych środków dowodowych) w zakresie podstaw wykluczenia:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6; art.109 ust. 1 pkt 1.

Pozostałe wymagania zawarte są w SWZ i dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/84297

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710), art. 505-590.

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2022

Załączone pliki

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA