Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik Katarzyna Sikorska

Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 113a
Tel. (63) 262 75 51
e-mail: ochrona.srodowiska@kolo.pl


Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 
Agnieszka Janczak
Stanowisko:  Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 114
Telefon:  (63)  26 27 550
Email: gospodarka.odpadami@kolo.pl

Wioleta Okulska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, I piętro, 62-600 Koło, pokój nr 102
Telefon:  (63)  26 27 554
Email: odpady@kolo.pl


Mariola Wolska
Stanowisko: Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój 114
Telefon:  (63)  26 27 550
Email: srodowisko2@kolo.pl


Lidia Sobolewska
Stanowisko: Starszy Referent
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 101
Tel. (63) 262 75 11
e-mail: srodowisko@kolo.pl


 

Podstawowe zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwałach Rady Miasta dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie dzia-łania Wydziału,
2) organizacja systemu gospodarki odpadami przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w tym bieżąca obsługa tego systemu,
3) organizacja i monitoring odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Koła,
4) nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta,
5) przygotowanie procedury w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, związanej z zorganizowaniem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
6) nadzorowanie realizacji zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Koła, którego wykonawcą jest MZUK Sp. z o.o. w Kole,
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i aktualizacją harmonogramów  od-bierania odpadów komunalnych,
8) weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach składanych przez MZUK Sp. z o.o. w Kole (analiza ilości odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości w stosunku do ilości osób zamieszkałych na danej posesji),
9) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informacji w zakresie gospodarki odpadami, m. in. o:
a) podmiotach odbierających odpady,
b) miejscu zagospodarowania odpadów,
c) osiągniętych przez Miasto i podmioty odbierające odpady wymaganych poziomach re-cyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ogranicza-nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składania,
d) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
10) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami w celu weryfikacji możliwo-ści technicznych i organizacyjnych Miasta Koła w zakresie gospodarowania odpadami ko-munalnymi,
11) sporządzanie sprawozdań z systemu gospodarki odpadami do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie;
12) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań składanych przez firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:
 a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 b) odbierania odpadów komunalnych.
13) inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidło-wego gospodarowania odpadami komunalnymi;
14) popularyzowanie działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez:
 a) wspieranie programów ekologicznych w szkolnictwie, wspieranie proekologicznej eduka-cji dorosłych,
 b) podnoszenie świadomości mieszkańców na temat gospodarowania odpadami,
 15) bieżący monitoring wpływu opłat od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie od-padami,
16) egzekwowanie obowiązku składania przez zobowiązanego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są podstawą opodatkowania,
17) prowadzenie rejestru wymiaru opłaty oraz rejestru przepisów i odpisów opłaty,
18) prowadzenie akt płatników,
19) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zainteresowanych osób dotyczących problema-tyki gospodarki odpadami,
20) współpraca z Zarządcami Nieruchomości w zakresie aktualnej ewidencji ludności,
21) współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w systemie regionalnym,
22) opracowywanie aktów prawnych, umów oraz porozumień dotyczących świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej,
23) sporządzanie sprawozdań dla celów wewnętrznych i GUS,
24) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nie-ruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego,
 25) udzielanie zezwoleń na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych,
 26) planowanie, monitorowanie i nadzór nad wykonaniem budżetu w zakresie opłaty za go-spodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie opłat ochrony środowiska z wpływów z tytułu opłat i kar,
27) przygotowywanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów lub nieczystości ciekłych ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
28) realizacja zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie składanych wniosków przez właścicieli nieruchomości,
29) prowadzenie spraw związanych z obsługą rolnictwa – realizacja przepisów w zakresie produkcji rolnej, roślinnej, leśnej, zwierzęcej, rekultywacji gruntów, pomoc właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniem, organizacja imprez,
30) obsługa rejestru wyborców oraz innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa,
31) ochrona roślin uprawnych i zwierząt gospodarczych,
32) wspólnoty gruntowe,
33) prowadzenie spraw związanych z wycinką oraz nasadzeniem,
34) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dba-nie o utrzymanie porządku i czystości,
35) ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środ-ków transportu uciążliwych dla środowiska ze względu na powodowanie hałasu i wibracji,
36) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywanie czyn-ności ograniczających uciążliwość dla środowiska, a w przypadku, gdy użytkownik się temu nie podporządkuje, zobowiązuje go do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia,
37) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów, a także za ich niszczenie powodowane użyciem sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych lub sto-sowanie środków chemicznych,
38) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
39) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystania lub unieszkodliwiania tych odpadów,
40) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez: likwidację skła-dowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu skła-dowaniu, organizowanie odbioru odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych,
41) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
42) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
43) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów podatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami po-dejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów,
44) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospo-darki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,
45) zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
46) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zakazywanie właścicielowi gruntu wprowadzania ścieków bez zezwolenia wodnoprawnego, jeżeli zagrażają one środowisku, mimo że powstały w związku z zaspoko-jeniem potrzeb gospodarstwa domowego i rolnego,
47) popularyzowanie ochrony środowiska,
48) wprowadzanie na obszarze gminy form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tj. wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu, wprowadzanie ochrony gatunków roślin i zwierząt, tzn. tych gatunków, które nie znalazły się ani w rozporządzeniu ministra, ani w rozporządzeniu wojewody, wprowadzanie ochrony indywidualnej w drodze uznania za: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyj-ne, użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo – krajobrazowy),
50) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
51) udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska,
52) współdziałanie międzygminne (m.in. w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, punktów neutralizacji substancji szkodliwych),
53) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-wzięcia,
54) opiniowanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
55) prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustaw: ochrony środowiska, ochrony przy-rody, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gospodarki wodnej),
56) współpraca ze służbami ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej, RDOŚ, GDOŚ, WIOŚ, instytucjami ekologicznymi,
57) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Koła,
58) opiniowanie Wojewódzkich, Powiatowych Programów Ochrony Środowiska,
59) wydawanie decyzji nakazujących w zakresie ochrony środowiska,
60) planowanie budżetu i nadzór nad budżetem w zakresie ochrony środowiska,
61) prowadzenie spraw przeciw działaniu zanieczyszczeniu wód,
62) opracowywanie umów i zleceń w zakresie ochrony środowiska,
63) inspirowanie i organizacja działań proekologicznych dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
64) gromadzenie baz danych o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji na ten temat,
65) funkcjonowanie EKOPORTALU i przekazywanie informacji na BIP,
66) wykonywanie zadań bieżących na rzecz Urzędu Miejskiego Koła, zleconych przez Bur-mistrza Miasta Koła, Sekretarza;
67) wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt:
 a) ochrona zwierząt gospodarskich i domowych,
 b) opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
 c) zapobieganie bezdomności zwierząt.
 68) ustalanie wymiaru opłaty od posiadania psów,
 69) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opieki nad zwierzętami do-mowymi,
 70) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania wysokości opłat od
 posiadania psów,
 71) aktualizacje „Aglomeracji – Koło” – koordynacja i przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego,
 72) zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi korzystającymi z miejskiej kanalizacji deszczowej,
 73) kontrola i egzekwowanie wyników badań czystości ścieków opadowych i roztopowych wprowadzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz realizacja innych zadań związa-nych z wodami opadowymi i roztopowymi,
74) koordynacja programu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z WFOŚ,
75) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego rocznych sprawozdań o za-kresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
 76) aktualizacja bazy SAFE ANIMAL oraz rejestrów opłat lokalnych,
 77) współpraca ze służbami OTOZ oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

 

Dodane: 22 Lipiec 2020  13:25:42    Ostatnia aktualizacja: 03 Sierpień 2023  12:53:20
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA