Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • 584 093,52 zł Budowa ul. Reymonta w Kole

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa ul. Reymonta w Kole” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 10.04.2024r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą MK Stella z Koła. Wartość umowy to 1.289.874,63 zł. Budowa drogi ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni drogi o długości 227m oraz nadanie trasie odpowiedniego przebiegu. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,50 m. Po stronie lewej jezdni powstanie droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 m, a po stronie prawej chodnik. Ponadto wykonane zostaną zjazdy do posesji prywatnych zlokalizowanych po obu stronach pasa drogowego oraz zjazdy na nieutwardzone w chwili obecnej ulice Marii Dąbrowskiej oraz Zofii Nałkowskiej (szer. 5,50 m, wyokrąglenie łukami R=6,00 m). W ramach inwestycji wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu jezdni, doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie włączenia w ul. M. Konopnickiej oraz oznakowanie poziome i pionowe. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie są długo wyczekiwane przez mieszkańców. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi wojewódzkiej łączącej  się z drogą krajową nr 92 poprzez drogę powiatową ul. M. Konopnickiej i wybudowaną w ostatnim czasie ulicę Staffa oraz powiatową drogę ul Sienkiewicza. Ułatwiony będzie dostęp mieszkańców tej części miasta do kościoła parafialnego, centrum oraz dróg wylotowych. W znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne tego obszaru.


 • 440 549,42 zł Budowa ul. Zakładowej w Kole

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa ul. Zakładowej w Kole” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 10.04.2024r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą MK Stella z Koła. Wartość umowy to 999.999,99 zł. Zadanie polegało będzie na budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej (długość 246 m), budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie zjazdów do posesji. Głównym celem zadania jest ograniczenie peryferyjności tej części miasta Koła oraz polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w celu umożliwienia bezpiecznego i komfortowego dojazdu do nowo wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Koło. Budowa drogi przyczyni się do poprawy płynności ruchu z głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej ul. Toruńskiej, która stanowi główny łącznik miasta z terenami przemysłowymi,  do wybudowanego PSZOK-u. Obecny zły stan nawierzchni tłuczniowej w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom miasta dostarczanie odpadów. Szczególnie po długotrwałych lub intensywnych opadach deszczu brak odwodnienia powoduje powstawanie dużych zastoisk wody deszczowej co wpływa na utrudnienia na projektowanym odcinku drogi.


 • 214 183,94 zł Remont ulicy Zielonej w Kole

Zakończono realizację zadania pn.: "Remont ulicy Zielonej w Kole" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem inwestycji był remont ulicy Zielonej w Kole. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy gminnej w centrum miasta Koła. Ulica Zielona posiadała jezdnię asfaltową o szerokości 7,0 m, obustronne chodniki i zjazdy do posesji. Istniejąca jezdnia, chodniki z płytek chodnikowych oraz zjazdy wykonane były z trylinki wykazujące znaczny stopień degradacji. Na jezdni widoczne były liczne łaty i nierówności, nawierzchnia chodników była bardzo nierówna, występowały liczne spękania płytek chodnikowych.

Wykonano remont ulicy Zielonej w następujący sposób: nawierzchnia jezdni z MMA została zfrezowana na głębokość średnio 4 cm i ułożona nowa warstwa ścieralna z BA AC11S o grubości 4 cm, istniejące chodniki wykonano z kostki betonowej typu cegła bezfazowa na nowej podbudowie, wymieniono również krawężniki przy remontowanych chodnikach i wyniesiono na 12 cm. Odnowiono również oznakowanie poziome. Całkowita długość remontowanego odcinka ulicy to 274m. Podczas realizacji zachowano istniejące w pasie drogowym drzewa.

Głównym celem zadania jest polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w rejonie istniejących zabudowanych terenów w samym centrum miasta Koła. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie były długo wyczekiwane przez mieszkańców. Remont nawierzchni chodnika przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Polepszy się również dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej ul. Sienkiewicza i ul. Toruńskiej. W znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne jak również estetyka tego obszaru.


 • ​798 055,08 zł Budowa ulicy Krokusowej w Kole

Zakończono realizację zadania pn.: "Budowa ulicy Krokusowej w Kole" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamierzenie inwestycyjne obejmowało budowę odcinka drogi o długości 391m o szerokości 5,0m, chodnika o szerokości 2,0m. Projektowana droga będzie dołączona do zaprojektowanego wg odrębnego opracowania skrzyżowania z ul. Różaną oraz do wykonanego wylotu skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Nagórną. W ramach inwestycji wykonano zjazdy indywidualne na działki mające obsługę z ul. Krokusowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 6,0m oraz skosami. Konstrukcja jezdni to kostka brukowa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z mieszanki niewiązalnej z kruszywem oraz warstwa mrozoochronna. W ramach tej inwestycji planuje się również budowę infrastruktury związanej z drogą, tj. kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Roboty budowlane polegały będą m.in. na: robotach pomiarowych, robotach związanych z odwodnieniem, budowie oświetlenia drogi, budowie nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Projektuje się uzyskanie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu przez wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruch pieszy oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem wyniesionym. Powstanie również wyniesione i oświetlone skrzyżowanie. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni.

Głównym celem zadania jest ograniczenie peryferyjności tej części miasta Koła, ograniczenie obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją oraz polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w rejonie istniejących zabudowanych terenów . Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie są długo wyczekiwane przez mieszkańców. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej nr 3461P, która poprzez powiatową drogę nr 3470P łączy się z drogą krajową nr 92, jak również stanowić będzie komfortowy dojazd do siedziby jednej z największych firm lokalnych Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. Ułatwiony będzie dostęp mieszkańców tej części miasta do innych dzielnic oraz dróg wylotowych. W znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne tego obszaru. Mieszkańcy z uwagi na zły stan nawierzchni tłuczniowej, bez wydzielonych chodników, mają bardzo utrudniony dostęp do istniejących ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum miasta a więc obiektów użyteczności publicznej.

Wstęga przecięta, ulica Krokusowa oficjalnie otwarta [18.04.2024 r.]

Dziś miało miejsce oficjalne otwarcie ulicy Krokusowej, której budowa kończy cykl inwestycji drogowych w tej części miasta (pozostanie do wykonania II etap budowy ul. Różanej). Na prawie 400-metrowym odcinku powstała jezdnia, chodniki i oświetlenie uliczne. Krokusowa poprawiła komunikację i bezpieczeństwo w tej części miasta, ułatwia dojazd nie tylko mieszkańcom, ale także pracownikom i klientom firmy Wood-Mizer.
 

Budowa ulicy Krokusowej jest zadaniem o wartości przeszło 1 mln 800 tys. zł i otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 798 055,08 zł). – Nadal będę czynił starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne inwestycje w mieście – zapewnił burmistrz Krzysztof Witkowski.


 • 783 916,49 zł Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole”. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło. Wartość robót drogowych to kwota 1.929.470,64 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 783.916,49 zł.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano zwężenie istniejącej jezdni do szerokości 5,00m. Po północnej stronie jezdni wykonany został chodnik o szerokości 2,00 m. W ramach projektu wykonano zjazdy indywidualne na działki mające obsługę z ul. Energetycznej po stronie projektowanego chodnika. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi wykonano skosami. Chodnik ograniczony został od strony jezdni krawężnikiem wyniesionym na 12 cm. Ponadto w ramach inwestycji wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wykazującej liczne spękania poprzeczne na średnią głębokość 6 cm. Po frezowaniu nawierzchnia uzupełniona została warstwą wyrównawczą, na warstwie wyrównawczej wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Odwodnienie drogi pozostało niezmienione - powierzchniowo na istniejące pobocza gruntowe. W tym celu pod chodnikiem wykonano ścieki podchodnikowe.

Głównym celem zadania jest było polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w rejonie istniejących zabudowanych terenów. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie były długo wyczekiwane przez mieszkańców. Budowa chodnika jednostronnego przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi. Polepszył się również dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej ul. Toruńskiej (przez ul. powiatową - Zachodnią), przy której funkcjonują m.in. największe zakłady produkcyjne w mieście i szkoły. Ulica Energetyczna stanowi również część ciągu komunikacyjnego do miejscowości Podlesie w gminie Koło, stanowi również główny dojazd do siedziby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i do oczyszczalni miejskiej. W znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne tego obszaru.
 


 • 721 607,87 zł Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło

Głównym celem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło" było stworzenie utwardzonego ciągu komunikacyjnego pomiędzy głównymi drogami wjazdowo - wylotowymi z miasta tj. powiatową ul. H. Sienkiewicza nr 3470P (wewnątrz miejska kontynuacja drogi DK92) oraz poprzez ul. G. Zapolskiej z wojewódzką drogą nr 270 - ul. Dąbską. Realizacja tego zadania inwestycyjnego poprawiła znacznie dostępność komunikacyjną m.in. do instytucji publicznych takich jak gabinety lekarskie (urolog, ortopeda, stomatolog) oraz do istniejącego Kościoła Św. Bogumiła w Kole, jak również do terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż projektowanego odcinka drogi. W znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne w tym rejonie oraz poprzez tą inwestycję zmniejszona została peryferyjność tej dzielnicy miasta. Niezabudowane tereny inwestycyjne uzyskały dostęp bezpośredni do utwardzonej drogi, co spowoduje zapewne wzrost zainteresowania tymi terenami. Budowa kanalizacji deszczowej zapewniła właściwe odprowadzanie wód opadowych.

Zakończona została kolejna inwestycja drogowa w mieście Kole. Wybudowana gminna droga nr 497535P ulica L. Staffa jest główną drogą dojazdową do istniejącego osiedla mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną, wolnostojącą i szeregową, do obiektów handlowych, przychodni lekarskich oraz do kościoła. Budowa kanalizacji deszczowej pozwala skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni. Zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców. Ulica L. Staffa pełni także alternatywny dojazd z głównej ulicy powiatowej H. Sienkiewicza pośrednio przez ul. Zapolskiej do drogi wojewódzkiej ul. Dąbskiej pełniącej rolę głównej drogi wylotowej z miasta Koła. Zadanie inwestycyjne polegało na budowie kanalizacji deszczowej, chodników obustronnych, jezdni i zatok postojowych.

Zakres wykonanych robót:

 • Krawężniki i obrzeża: wykonano krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15x22 na długości 530,42 m na ławie z betonu B15, 12x25 na długości 92,30 m na ławie z betonu B15, wykonano obrzeża betonowe 8x25 na długości 566,10 m na ławie z betonu B15.
 • Nawierzchnie jezdni: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonano  podbudowę  z  betonu  B-15 grubości 15 cm na powierzchni 1403,66 m2, wykonano  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru szarego  grubości  8  cm  na  powierzchni  1403,66  m2na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Ściek uliczny: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonano podbudowę z betonu B-15 grubości 29 cm na powierzchni 139,14 m2, wykonano nawierzchnię ścieku ulicznego z kostki kamiennej na długości 463,80 mb i szerokości 30 cm na podsypce piaskowo –cementowej (1:4).
 • Nawierzchnie  miejsc   postojowych   do parkowania równoległego przy jezdni: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwy odsączające z piasku gr. 10 cm, wykonano podbudowę z betonu B-15 grubości 15 cm na powierzchni 824,20 m2, wykonano  nawierzchnię z kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru grafitowego grubości 8 cm na powierzchni 824,20 m2na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Chodniki i ścieżki rowerowe: korytowanie,  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  wykonano  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonano podbudowę z betonu B-10 grubości 10 cm na powierzchni 1483,00 m2i podbudowy z betonu B-15 grubości 15 cm na powierzchni 221,00 m2, wykonano nawierzchnię  z  kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru czerwonego grubości 8 cm na powierzchni 1704,00 m2na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Zjazdy na posesje: wykonano podbudowę z betonu B-15 grubości 15 cm na powierzchni 397,37 m2;
 • Wykonano  nawierzchnię z  kostki  betonowej  typu  cegiełka  bezfazowej  koloru żółtego grubości  8  cm  na  powierzchni  397,37  m2 na  podsypce  piaskowo –cementowej (1:4) grubości po zagęszczeniu 3 cm.
 • Zamontowano oznakowanie pionowe i poziome.
 • Ułożono rury  osłonowe  na  instalacjach  gazowych  i  rury przepustowe dla instalacji oświetleniowej, wykonano roboty związane z instalacjami kanalizacji deszczowej tj. roboty ziemne i montażowe.


 • 249.584,06 zł Budowa drogi ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Miejska Koło realizuje zadanie pn.:

„Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”

INWESTYCJA DOFINANSOWANA W KWOCIE:

249.584,06 zł

Całkowita wartość inwestycji: 499.168,12 zł

Ruszyła kolejna inwestycja drogowa w mieście Kole. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej) o długości 168m z włączeniem w istniejącą drogę powiatową nr 3400P (ulicę Bogumiła, droga klasy zbiorczej - Z). W ramach tej inwestycji wykonana zostanie również infrastruktura związana z drogą, tj. kanalizacja deszczowa. Roboty budowlane polegają m.in. na robotach rozbiórkowych, robotach związanych z odwodnieniem, budową konstrukcji nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowie zjazdów, chodnika i utwardzonych poboczy oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Poprzez realizację inwestycji uzyska się odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu przez wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruch pieszy oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem wyniesionym. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni.

Głównym celem zadania jest ograniczenie peryferyjności tej części miasta Koła, ograniczenie obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją oraz polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w rejonie istniejących zabudowanych terenów . Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie są długo wyczekiwane przez mieszkańców. Budowa drogi umożliwi dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej nr 3400P, która bezpośrednio łączy się z drogą krajową nr 92. Ułatwiony będzie dostęp mieszkańców tej części miasta do innych dzielnic oraz dróg wylotowych. W znacznym stopni poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne tego osiedla, obszaru doświadczonego przez powódź w 1979 r. Mieszkańcy z uwagi na zły stan nawierzchni tłuczniowej, bez wydzielonych chodników, mają bardzo utrudniony dostęp do istniejących ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum miasta a więc obiektów użyteczności publicznej.


 • 513.078,84 zł Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Miejska Koło realizuje zadanie pn.:

„Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”

INWESTYCJA DOFINANSOWANA W KWOCIE:

513.078,84 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.100.818,68 zł

Ruszyła kolejna inwestycja drogowa w mieście Kole. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej) o długości 244m z włączeniem w istniejącą drogę powiatową nr 3465P (ulicę Ks. S. Opałki, droga klasy zbiorczej - Z). W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie infrastruktura związana z drogą, tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe i kanał technologiczny. W zakres robót budowlanych wchodzą m.in.: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty związane z odwodnieniem, budowa oświetlenia drogi, budowa kanału technologicznego, budowa konstrukcji nawierzchni w technologii rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, budowa zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Poprzez realizację inwestycji uzyska się odpowiednie bezpieczeństwo ruchu poprzez wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruch pieszy oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem wyniesionym. Powstanie również wyniesione skrzyżowanie i wyniesione przejście dla pieszych, które zostaną oświetlone. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli skutecznie odprowadzić wody deszczowe z nawierzchni.

Głównym celem zadania jest ograniczenie peryferyjności tej części miasta Koła, ograniczenie obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją oraz polepszenie infrastruktury komunikacyjnej w rejonie istniejących zabudowanych terenów usługowych. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury na tym terenie są długo wyczekiwane przez mieszkańców. Budowa drogi umożliwi dostęp do terenów z zabudową usługową, tj.  obiektów handlowych, apteki oraz Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej.  W znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne w tym rejonie miasta Koła.  Niezabudowane tereny inwestycyjne uzyskają dostęp bezpośredni do utwardzonej drogi, co spowoduje zapewne wzrost zainteresowania tymi terenami i rozwój ekonomiczny tej części miasta.

Dodane: 11 Sierpień 2021  13:00:43    Ostatnia aktualizacja: 10 Czerwiec 2024  09:14:42
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA