Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  18 Stycznia 2022 r. Imieniny: Piotra i Małgorzaty

PO Infrastruktura i Środowisko

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło
 

Informacja o projekcie


W dniu 12 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, zwanym „Instytucją Wdrażającą” reprezentowanym przez Jarosława Rolińskiego – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi i Agnieszkę Ignatowską – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń a Gminą Miejską Koło zwaną „Beneficjentem” z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, reprezentowaną przez Krzysztofa Witkowskiego – Burmistrza Miasta Koła przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Koło – Marioli Makowskiej, o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/19  Projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”  w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie będzie polegać na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z  prawem miejsca do zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami.

Wartość Projektu i źródła finasowania:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 941 259,80 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 1 578 260,00 PLN

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi 1 341 521,00 PLN

Planowane efekty:

 1. racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zbierania odpadów komunalnych,
 2. zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK-u nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom, który poprzez dodatkowe funkcje, ułatwienia oraz atrakcyjną formę winien zwiększyć liczbę mieszkańców korzystających z tego rozwiązania. PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, także osobom niepełnosprawnym. W PSZOK przyjmowanie będą wszystkie frakcje i rodzaje odpadów wskazane w obowiązujących przepisach oraz dodatkowe frakcje odpadów komunalnych, z których pozbyciem się mieszkańcy gminy mogą mieć problem, a których ustawodawca nie wskazał wprost w obowiązujących przepisach,
 3. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie,
 4. zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,
 5. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
 6. zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl.


Rozpoczyna się budowa PSZOK-u w Kole

19 lutego 2021 r. podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą PHU MISZBUD z siedzibą w Przybyłowie na zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło.

Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 998 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa, zgodnie z zapisami umowy, powstanie do 15 lipca br. Roboty budowlane zakończą się 1 czerwca 2022 r.

- Nie udało się rozpocząć tej inwestycji przez wiele lat. Teraz mam nadzieję dojdziemy do szczęśliwego finału. Pragnę przypomnieć, że celem zadania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, a realizacja wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Koła. Pożądanym efektem jest również wyprowadzenie składowiska z osiedla Płaszczyzna na obrzeża miasta – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

PSZOK powstanie na ul Zakładowej, na terenie dwóch działek miejskich. Tam będą zbierane i magazynowane odpady komunalne z Koła, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.

Zdjęcia TUTAJ


 
 

 

Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.

 

Informacja o projekcie
 

W dniu 30 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, zwanym „Instytucją Wdrażającą” reprezentowanym przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Annę Laskowską – Pełnomocnika, Zastępcę Głównego Księgowego a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło zwaną „Beneficjentem” reprezentowaną przez Przemysława Stasiaka – Prezesa Zarządu o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 Projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” POIS.01.01.01-00-0010/19 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Ciepłowni geotermalnej w Kole wraz z odwierceniem otworu KOŁO GT-2. Otwór zostanie wykonany, jako pionowy o głębokości końcowej wynoszącej 2950 m (+/- 10%).

Ciepłownia geotermalna będzie się opierać na pracy dubletu geotermalnego, tj. dwóch otworów geotermalnych: zrealizowanego otworu Koło GT-1 oraz projektowanego otworu Koło GT-2.

Produkcja energii polegać będzie na bezpośredniej wymianie ciepła między wodą geotermalną pochodzącą z jednego z otworów, a wodą sieciową. Wymiana ciepła odbywać się będzie poprzez płytowe, skręcane wymienniki ciepła, których maksymalna moc wyniesie około 11,5 MW.

Ilość wymienników ciepła określono na 3 sztuki połączone w układzie równoległym, w tym dwa są przeznaczone do pracy, a jeden stanowi rezerwę. Podgrzewanie wody sieciowej będzie następowało bez urządzeń wspomagających takich jak np. pompy ciepła. Wymuszenie przepływu przez wymienniki będzie zapewnione przez 3 pompy obiegowe (w tym jedna rezerwowa).

Cel projektu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych.

Wartość Projektu i źródła finasowania:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37 274 065,26 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 30 294 118,10 PLN

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi 15 095 620,86 PLN

Planowane efekty:

- zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,

- uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2

- poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej

- pozyskanie nowych odbiorców

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.


 
 
Gmina Miejska Koło mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła w 2014 r., w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 do realizacji projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i opracowania dokumentu pn.:
 
„Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”

Projekt pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-224/13-01 w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Porgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 29.10.2014 roku, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Miejską Koło. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 47 970,00 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 40 774,50 zł. Na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" Gmina Miejska Koło otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Wkład własny gminy to 15% wartości całego projektu. Projekt ma zostać zakończony w Czerwcu 2015 r., a plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. 
 
W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" wykonane zostaną: 
 
 • A. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło,
 • B. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • C. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Miejskiej Koło na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
 • D. Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej PGN oraz udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu zgodnie z obowiązującymi „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”,
 • E. Aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” z roku 2000 i jego aneksu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Koło” z roku 2000,
 • F. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla miasta na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN do starania się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW). 

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.


Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  http://www.pois.gov.pl
 

W trosce o otaczające nas środowisko...
 
Miasto Koło rozpoczęło realizację Projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” współfinasowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a realizowanego przy wsparciu Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy. Dokument ten nie powstaje bez przyczyny - gminy, jak nasza, które w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 chcą pozyskiwać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest bardzo mocno zakorzenione. Powstający plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, w którym opisane zostaną kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, stanu środowiska, a w konsekwencji jakości życia.

O przywilejach gmin, które posiadają PGN i jego wpływie na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną, na wczorajszym spotkaniu w ratuszu mówił dyrektor zarządzający firmy wykonawczej Romuald Meyer, przekonując obecnych interesariuszy, czyli m.in. przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, małych i średnich firm lokalnych, zarządców nieruchomości i mieszkańców miasta, że warto przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. Wyjaśniał, że poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii każdy może zostać prosumentem, czyli producentem energii i konsumentem w jednym.  Aby dobrze rozpoznać potrzeby i możliwości miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, Urząd Miejski wystosował do mieszkańców ankiety. Są do pobrania na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Wypełnione druki jeszcze do piątku (30 stycznia) można słać elektronicznie na adres pgn@pgksa.pl, także dostarczać osobiście do sekretariatu UM lub listownie na adres Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło. Nasze zaangażowanie w projekt niech będzie wyrazem troski o nasze „podwórko”.
 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  http://www.pois.gov.pl

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło

 
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło zwanym dalej PGN
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1,
w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek
 

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12,
w pokoju nr 105 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Miejskiej Koło mają prawo składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie Projektu założeń” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 105 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek

Gmina Miejska Koło stawia na czyste powietrze i odnawialną energię
 
Gmina Miejska Koło w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”.
 
Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” (PGN). Jego realizacja umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Mieście. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Miasta Koła. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych z inwentaryzacji substancji szkodliwych, przeliczonej na ekwiwalentny CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole oraz promocję projektu. Wykonawcą Planu jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.
 
W ramach analizy gospodarki energetycznej Miasta postawiono na wzrost efektywności energetycznej. Oznacza to w praktyce lepsze wykorzystanie dotychczasowych źródeł pozyskiwania energii do celów oświetleniowych i grzewczych oraz wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa. W Planie przedstawiono pakiet inwestycji odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej wraz z określeniem źródeł ich finansowania i wskazaniem efektu ekologicznego w postaci istotnego zmniejszenia emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla obejmującego wszystkie szkodliwe substancje organiczne i nieorganiczne, przyczyniające się do wzrostu chorób nowotworowych i innych związanych głównie z układem oddechowym. Plan został wyłożony do publicznego wglądu dla mieszkańców, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy projektów z nim związanych mogli się zapoznać z możliwościami przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.
 
Z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło można zapoznać się w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1, w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Miejski w Kole wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. W załączonych plikach zamieszczamy otrzymane odpowiedzi.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło

Gmina Miejska Koło w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”. 

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” (PGN). Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych z inwentaryzacji substancji szkodliwych, przeliczonej na ekwiwalentny CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole, promocję projektu oraz aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło”. Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera instrukcje dla Miasta, co zrobić aby efektywniej wykorzystywać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji. Dobrze opracowany Plan stworzy możliwości dla Gminy Miejskiej Koło, mieszkańców oraz przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Posiadanie Planu zwiększa możliwości Gminy Miejskiej Koło i mieszkańców na realizację konkretnych inwestycji.
 
Dokument na zlecenie Gminy Miejskiej Koło wykonała Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.

W okresie 05-26 maja 2015 r. dokument podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, celem przekazywania przez zainteresowane osoby i podmioty uwag do opracowania. Po uwzględnieniu przekazanych uwag, dokument zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Miejską na Sesji Rady Miejskiej, w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020:

Załączone pliki:

Dodane: 04 Wrzesień 2020  11:08:42    Ostatnia aktualizacja: 26 Luty 2021  10:44:25
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA