Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Maja 2024 r. Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

PO Infrastruktura i Środowisko

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło
 

Informacja o projekcie


W dniu 12 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, zwanym „Instytucją Wdrażającą” reprezentowanym przez Jarosława Rolińskiego – Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi i Agnieszkę Ignatowską – Pełnomocnika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń a Gminą Miejską Koło zwaną „Beneficjentem” z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, reprezentowaną przez Krzysztofa Witkowskiego – Burmistrza Miasta Koła przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Koło – Marioli Makowskiej, o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/19  Projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”  w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie będzie polegać na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z  prawem miejsca do zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami.

Wartość Projektu i źródła finasowania:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 050 398,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 1 578 260,00 PLN

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi 1 341 521,00 PLN

Planowane efekty:

 1. racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zbierania odpadów komunalnych,
 2. zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK-u nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom, który poprzez dodatkowe funkcje, ułatwienia oraz atrakcyjną formę winien zwiększyć liczbę mieszkańców korzystających z tego rozwiązania. PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, także osobom niepełnosprawnym. W PSZOK przyjmowanie będą wszystkie frakcje i rodzaje odpadów wskazane w obowiązujących przepisach oraz dodatkowe frakcje odpadów komunalnych, z których pozbyciem się mieszkańcy gminy mogą mieć problem, a których ustawodawca nie wskazał wprost w obowiązujących przepisach,
 3. zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie,
 4. zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,
 5. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
 6. zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl.


To warto wiedzieć o PSZOK-u

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników i worków. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. W IV kwartale 2022 zostanie uruchomiony PSZOK przy ul. Zakładowej w Kole.
 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsca, w których bezpłatnie można oddać, np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu na swój rozmiar lub wagę. Ponadto do PSZOK-u trafiają odpady budowlane, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, farby i lakiery oraz opony pochodzące z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Co więcej, do gminnego punktu zbierania odpadów mieszkaniec może bezpłatnie przekazywać odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny, w tym papier, tworzywa sztuczne, a także metale i szkło.

Zasady funkcjonowania PSZOK-u

Istnieje kilka zasad, którymi należy się kierować, dostarczając odpady do takiego punktu zbiórki odpadów. Nie można bowiem traktować go, jako składowiska, na które ot tak zawozimy odpady problemowe i po prostu pozostawiamy je. Do PSZOK-u przyjmowane są tylko odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie objętym systemem zbiórki, w ramach którego działa punkt. W PSZOK-u przyjmuje jedynie odpady komunalne, zatem nie zostaną odebrane odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto pracownicy PSZOK-u nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je samemu donieść albo instruują, w którym kontenerze je umieścić. Tym samym mieszkaniec odpowiada zarówno za transport, załadunek, jak i rozładunek odpadów w punkcie. Co więcej, przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, a także po potwierdzeniu ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów. Korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewniają przyjmowanie:
- przeterminowanych leków,
- odpadów powstających w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nieprzekraczającej 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 8 szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna) na nieruchomość na rok kalendarzowy,
- zużytych opon w ilości nieprzekraczającej 8 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nieprzekraczającej 500 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,
- odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpadów z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
- chemikaliów (resztki farb, środki ochrony roślin itp.).
- odpadów niebezpiecznych.

Odpady dostarczane do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Odmowa przyjęcia odpadów

PSZOK-i niewątpliwie wpływają na zmniejszenie liczby tzw. dzikich wysypisk. Dzięki budowie takich obiektów możliwe są bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także właściwe ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Jednak należy mieć świadomość, że punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych działają według określonych reguł i w trosce o bezpieczeństwo środowiska oraz pracowników mają prawo odmówić przyjęcia odpadów problemowych. Dzieje się tak, zwłaszcza gdy:
– zachodzi podejrzenie, że odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego,
– odpady nie zostały wymienione w regulaminie punktu,
– odpady są nieprawidłowo zabezpieczone,
– nie ma możliwości sklasyfikowania odpadów,
– przyjęcie odpadów będzie sprzeczne z przepisami.

Warto także pamiętać, że w PSZOK-ach nie są przyjmowane bioodpady, ponieważ gmina zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania.

Podsumowując, PSZOK-i odpadów to miejsca, w których prowadzone są działania szersze, niż te związane jedynie z gromadzeniem odpadów, ponieważ chodzi również o umożliwienie mieszkańcom pozbycia się odpadów problemowych i niebezpiecznych, a także o przygotowanie do ponownego użycia nadających się do tego celu produktów. Dzięki temu możliwy jest wzrost efektywności gminnych systemów zagospodarowania odpadów.

 

Odpady problemowe? Mamy rozwiązanie!

Odpady problemowe to szczególne rodzaje odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, gabaryty lub inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska, i nie mogą trafiać do pojemników na odpady segregowane lub zmieszane. Co zatem z nimi zrobić? Najlepiej dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli do PSZOK-u.

Aby umożliwić to jak największej liczbie mieszkańców, w Kole na ulicy Zakładowej, na terenie dwóch działek miejskich, wybudowano nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności przez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. Kolejny PSZOK przełoży się na wzrost jakości ochrony środowiska w Kole. Punkt posłuży do zbiórki i magazynowania odpadów komunalnych z Koła, które będą przekazywane do ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Dodatkowo w PSZOK-u prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.

Dlaczego gospodarka odpadami jest ważna?

W większości krajów na świecie obowiązują normy w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki oraz dalszego postępowania z odpadami. To właśnie one tworzą ramy, w jakich funkcjonuje sektor gospodarowania odpadami. W Polsce, zgodnie z ustawą o odpadach, gospodarka odpadami to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami, czyli ich zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót nimi. Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi w krajach wysoko rozwiniętych tworzone są w oparciu o ideę segregacji i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych.

Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnej cywilizacji, mimo że różnorodne odpady towarzyszą ludziom od zawsze. Jednak od pewnego momentu zaczęły stanowić problem, który próbowano rozwiązywać na rozmaite sposoby.

Jak wiadomo niewłaściwa gospodarka odpadami, a więc niesegregowanie i kierowanie odpadów głównie na składowiska, przyczynia się do zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza, a także niszczy wiele ekosystemów i prowadzi do wymierania niektórych gatunków roślin i zwierząt. Zatem za niewłaściwą gospodarkę odpadami w coraz większym stopniu płaci także środowisko naturalne. Dlatego odpady mają być zbierane selektywnie i przetwarzane, aby unikać powiększania istniejących i budowania nowych składowisk. Warto wiedzieć, że składowiska stanowią duże źródła emisji metanu, czyli gazu cieplarnianego, przyczyniającego się do globalnego ocieplenia.

A przecież istnieją możliwości odzysku lub recyklingu zawartych w śmieciach wartościowych składników, co skutkuje zmniejszeniem zanieczyszczenia planety i przynosi korzyści ekonomiczne w postaci redukcji zużycia zasobów naturalnych.

PSZOK – część systemu

Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że PSZOK nie jest odrębnym tworem, oderwanym od systemu zagospodarowania odpadów. Wręcz przeciwnie – to ważny element spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w danej gminie czy nawet regionie prowadzona jest optymalna gospodarka odpadami, a zwłaszcza tymi, których nie segregujemy w domu. Dzięki takiej wiedzy lokalna społeczność jest świadoma ekologicznie i będzie postępowała zgodnie z regułami, a te dotyczą również korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jednak aby PSZOK-i jak najlepiej spełniały swoje funkcje, mieszkańcy muszą wiedzieć do czego służą, gdzie się znajdują i w jakich godzinach pozostają otwarte. A zatem konieczne są kampanie informacyjno-edukacyjne, a także regulaminy i instrukcje obsługi takiego punktu, poświęcone takim kwestiom, jak obowiązki obsługującego punkt, uprawnienia przywożących odpady czy wykaz odpadów przyjmowanych od mieszkańców. Dodatkowo, tak jak w Kole, same Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stają się miejscami edukowania dzieci i dorosłych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Dodatkowo także wybór lokalizacji PSZOK-u ma kluczowe znaczenie dla zachęcenia mieszkańców do korzystania z nich i ułatwienia im pozbywania się niebezpiecznych odpadów. Trzeba pamiętać o tym, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmują odpady problemowe dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami. Odpady problemowe należy dostarczyć do punktu zbiórki, korzystając z indywidualnych środków transportu.

A co się dzieje z odpadami czasowo gromadzonymi PSZOK-u? To samo, co z pozostałymi odpadami komunalnymi z naszych domów. Mianowicie po odpowiednim zabezpieczeniu zostają przewiezione do centrów recyklingu, do spalarni odpadów albo są kierowane do utylizacji i na składowiska.


PSZOK – bezpieczne miejsce na niebezpieczne odpady

Coraz więcej rejestrowanych produktów dostępnych w sprzedaży klasyfikowanych jest jako odpady niebezpieczne. A niewłaściwe składowanie odpadów niebezpiecznych może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Co więcej, wbrew pozorom, odpady tego typu nie są generowane tylko przez zakłady przemysłowe, ale również w naszych domach.

Odpadami niebezpiecznymi są wszystkie rodzaje odpadów, które ze względu na swoje właściwości, pochodzenie lub skład mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Mogą one być trujące, palne, wybuchowe, żrące, zakaźne, toksyczne czy rakotwórcze. W związku z tym gospodarowanie nimi wymaga prawidłowego postępowania, gdyż odpady niebezpieczne nie mogą trafić do kolorowych pojemników przeznaczonych do segregacji w naszych domach, lecz muszą być gromadzone w inny sposób. Miejscami, do których należy je dostarczyć, są Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK-i. A jakie odpady niebezpieczne najczęściej wytwarzamy w naszych domach?

Przeterminowane leki? Do PSZOK-u lub apteki

Na opakowaniach leków nie umieszcza się oznaczeń wskazujących na sposób postępowania z nimi, gdy przestają być przydatne. Dlatego przeterminowane lub nieużyteczne lekarstwa i opakowania po nich to odpady, z którymi mieszkańcy często nie wiedzą, co zrobić, a których w naszych gospodarstwach domowych powstaje całkiem sporo. Przykładowo tylko w 2015 r. Polacy kupili 70 mln leków przeciwbólowych, 56 mln preparatów witaminowych, a także ponad 94 mln opakowań zawierających suplementy diety. Co z nimi zrobić, gdy na przykład ulegną przeterminowaniu? Rozwiązań jest kilka, ale żadne z nich nie pozwala na wyrzucanie leków wraz z innymi odpadami komunalnymi bądź wylewanie ich do toalety (oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować szkodliwych substancji zawartych w farmaceutykach). Kartonowe opakowania po lekach i ulotki wyrzucamy do niebieskiego pojemnika, plastikowe opakowania, np. słoiczki – do żółtego. Z lekarstwami musimy natomiast postąpić inaczej, gdyż zawierają one związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka oraz dla całego środowiska. Niewłaściwie zagospodarowane lekarstwa mogą zanieczyszczać wodę i uprawy rolne oraz zatruwać rośliny i zwierzęta. Miejscem, do którego powinny trafić te odpady, są specjalne pojemniki w aptekach, a także Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOK-ów często też przyjmowane są zużyte strzykawki i igły (w zabezpieczonych pojemnikach), a także termometry rtęciowe.

Zużyte baterie i akumulatory

Na polski rynek w ciągu roku wprowadza się ok. 300 mln sztuk baterii, a podobna ich ilość ulega zużyciu, więc musimy ją zagospodarować. Ze względu na zawarte w bateriach metale ciężkie (głównie ołów, kadm i rtęć) oraz elektrolity, są one bardzo szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Zużyte akumulatory oraz baterie należą do odpadów niebezpiecznych, w związku z czym nie mogą trafiać na składowisko odpadów. Ich obecność w mieszaninie odpadów powoduje wprowadzenie do środowiska przyrodniczego niebezpiecznych metali ciężkich. Zgodnie z obowiązującym prawem, baterie i akumulatory muszą być zbierane selektywnie, a za wyrzucenie ich na śmietnik można otrzymać mandat. Każdy powinien wiedzieć, że baterie i akumulatory podlegają recyklingowi – możliwe jest odzyskanie z nich cennych surowców – złomu stalowego, grafitu, smoły, kadmu, rtęci czy też niklu. Stanowią one zatem wartościowy surowiec wtórny. Korzyści wynikających z recyklingu baterii jest więcej – chronimy także zdrowie i środowisko. Jednak aby baterie mogły trafić do recyklingu, najpierw musimy właściwie z nimi postępować – gromadzić je w domach w pojemniku, a następnie przekazać do odpowiednich miejsc odbioru. Są nimi PSZOK-i, a także specjalne pojemniki na baterie zlokalizowane w placówkach oświatowych, handlowych, urzędach pocztowych, budynkach administracji itp. Z kolei akumulatory samochodowe muszą być zwrócone sprzedawcom detalicznym lub hurtowym.

Wyeksploatowana elektronika

Na co dzień użytkujemy wiele urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ZSEE). Nie potrafimy już żyć bez lodówki, pralki, komputera czy zmywarki do naczyń. Każde z nich po jakimś czasie musimy wymienić na nowe. Szacuje się, że co roku w Unii Europejskiej powstaje 8 mln ton odpadów elektrycznych i elektronicznych. Co zrobić z zużytym sprzętem tego typu (ZSEE)? Niektóre sklepy RTV i AGD oferują przy zakupie i dostawie możliwość odbioru starego sprzętu. Kolejnym rozwiązaniem jest oczywiście dostarczenie zużytych urządzeń do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie urządzenia zostaną bezpiecznie zmagazynowane, a potem przekazane recyklerom. Ze względu na zawartość w ZSEE szkodliwych dla zdrowia i środowiska pierwiastków (kadm, rtęć, związki bromu, freon, azbest, lit, ołów, chrom) musi być on zagospodarowany przez wyspecjalizowane firmy.

Oznaki niebezpieczeństwa

W rozpoznaniu, czy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi pomocne jest odpowiednie oznakowanie produktów i opakowań. Ustawa o odpadach przewiduje, że sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, baterie oraz akumulatory winny posiadać oznaczenie przekreślonego kosza. Natomiast musimy pamiętać o lekach, ponieważ na ich opakowaniach najczęściej nie zamieszcza się specjalnych ostrzeżeń, mimo że jak już wiemy, po przeterminowaniu leki klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Na opakowaniach leków znajdziemy jedynie informację zalecającą postępowanie zgodne z wymogami prawa.


Rozpoczyna się budowa PSZOK-u w Kole

19 lutego 2021 r. podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą PHU MISZBUD z siedzibą w Przybyłowie na zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło.

Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2 050 398,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa, zgodnie z zapisami umowy, powstanie do 15 lipca br. Roboty budowlane zakończą się 1 czerwca 2022 r.

- Nie udało się rozpocząć tej inwestycji przez wiele lat. Teraz mam nadzieję dojdziemy do szczęśliwego finału. Pragnę przypomnieć, że celem zadania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, a realizacja wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Koła. Pożądanym efektem jest również wyprowadzenie składowiska z osiedla Płaszczyzna na obrzeża miasta – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

PSZOK powstanie na ul Zakładowej, na terenie dwóch działek miejskich. Tam będą zbierane i magazynowane odpady komunalne z Koła, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.

Zdjęcia TUTAJ


PSZOK w nowej lokalizacji oficjalnie otwarty

Oficjalnie otwarto nowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło przy ul. Zakładowej. Tym samym zakończył funkcjonowanie zakład zlokalizowany w centrum Koła.
Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2.050.398,00 zł. Przedsięwzięcie zostało realizowane przez PPHU MISZBUD w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 
Otwierając obiekt, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Posłowie na Sejm RP Leszek Galemba, Tomasz Nowak i Tadeusza Tomaszewski, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Starosta Powiatu Kolskiego Robert Kropidłowski, w imieniu Rady Miejskiej Koła Przewodniczący Tomasz Sobolewski, radne Ewa Lewicka i Wanda Obiała oraz wykonawca zadania z PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak.
 
- Celem zadania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, a realizacja wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Koła – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. – W PSZOK-u są zbierane i magazynowane odpady komunalne z miasta, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.
 
Kolski włodarz podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia - Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska za przekazanie środków oraz dobrą współpracę i pomoc, staroście kolskiemu, radnym miejskim, pracownikom Urzędu Miejskiego, wykonawcy zadania, prezesowi Spółki MZWiK za wybudowanie kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, także prezes MZUK, której spółka będzie punkt obsługiwać.
 
– Plany wybudowania PSZOK-u były już w poprzedniej kadencji, ale nie powiodły się – wspominał burmistrz Krzysztof Witkowski. – Podjęcie decyzji o budowie PSZOK-u w innej części Koła było jedną z pierwszych moich decyzji. Dawna lokalizacja, w środku osiedla domów jednorodzinnych, wprowadzała niedogodności w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami. Obecnie zakład mieści się w części przemysłowej miasta i jest początkiem tworzenia w tym miejscu centrum gospodarki odpadami, w najbliższych latach mam plan przeniesienia na ul. Zakładową siedziby spółki MZUK, by stworzyć jednolity kompleks gospodarowania odpadami dla miasta Koła.
 
- Polityka proekologiczna jest bardzo ważna – przyznała reprezentantka rządu w terenie Aneta Niestrawska – Gratuluję miastu determinacji i podjęcia decyzji o stworzeniu takiego punktu, dobrze, że jest takie miejsce bezpieczne dla ludzi i dla środowiska.
 
W wystąpieniach poseł Leszek Galemba przyznał, że nasze miasto zmienia się na lepsze. Wsparcia na tego typu inwestycje są potrzebne. Inwestycja jest piękną wizytówką Koła. Poseł Tomasz Nowak zaznaczył, że dbałość o środowisko powinna być kierunkiem działania wszystkich samorządów i rządów, nasze małe ojczyzny nie powinny być degradowane. Gratulował samorządowi efektywności w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków. Z kolei Tadeusz Tomaszewski przyznał, że pozyskane środki zwiększają szanse na szybki rozwój, polepszają funkcjonowanie miasta i jakość życia mieszkańców. Gratulował jednostkom, które włączają się w akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. Wspomniał o konkursach ekologicznych radnego miejskiego Adriana Króla, który działaniami swoimi przyczynia się do promocji zachowań proekologicznych.
 
 

 

 

Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.

 

Informacja o projekcie
 

W dniu 30 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, zwanym „Instytucją Wdrażającą” reprezentowanym przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Annę Laskowską – Pełnomocnika, Zastępcę Głównego Księgowego a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło zwaną „Beneficjentem” reprezentowaną przez Przemysława Stasiaka – Prezesa Zarządu o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 Projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” POIS.01.01.01-00-0010/19 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Ciepłowni geotermalnej w Kole wraz z odwierceniem otworu KOŁO GT-2. Otwór zostanie wykonany, jako pionowy o głębokości końcowej wynoszącej 2950 m (+/- 10%).

Ciepłownia geotermalna będzie się opierać na pracy dubletu geotermalnego, tj. dwóch otworów geotermalnych: zrealizowanego otworu Koło GT-1 oraz projektowanego otworu Koło GT-2.

Produkcja energii polegać będzie na bezpośredniej wymianie ciepła między wodą geotermalną pochodzącą z jednego z otworów, a wodą sieciową. Wymiana ciepła odbywać się będzie poprzez płytowe, skręcane wymienniki ciepła, których maksymalna moc wyniesie około 11,5 MW.

Ilość wymienników ciepła określono na 3 sztuki połączone w układzie równoległym, w tym dwa są przeznaczone do pracy, a jeden stanowi rezerwę. Podgrzewanie wody sieciowej będzie następowało bez urządzeń wspomagających takich jak np. pompy ciepła. Wymuszenie przepływu przez wymienniki będzie zapewnione przez 3 pompy obiegowe (w tym jedna rezerwowa).

Cel projektu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych.

Wartość Projektu i źródła finasowania:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37 274 065,26 PLN
Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03 z dnia 28.06.2022 76 215 320,25 PLN
Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-04 z dnia 30.12.2022 80 151 320,25 PLN
 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 30 294 118,10 PLN
Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03 z dnia 28.06.2022 61 953 675,00 PLN

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi: 15 095 620,86 PLN
Aneks nr POIS.01.01.01-00-0010/19-03 z dnia 28.06.2022 28 409 462,50 PLN

Planowane efekty:

- zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,

- uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2

- poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej

- pozyskanie nowych odbiorców

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.


 
 
Gmina Miejska Koło mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła w 2014 r., w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 do realizacji projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i opracowania dokumentu pn.:
 
„Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”

Projekt pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-224/13-01 w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Porgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 29.10.2014 roku, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Miejską Koło. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 47 970,00 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 40 774,50 zł. Na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" Gmina Miejska Koło otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Wkład własny gminy to 15% wartości całego projektu. Projekt ma zostać zakończony w Czerwcu 2015 r., a plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. 
 
W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" wykonane zostaną: 
 
 • A. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło,
 • B. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane  informacje  pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • C. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Miejskiej Koło na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
 • D. Przygotowanie informacji i promocji dotyczącej PGN oraz udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu zgodnie z obowiązującymi „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”,
 • E. Aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” z roku 2000 i jego aneksu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Koło” z roku 2000,
 • F. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla miasta na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN do starania się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW). 

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.


Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  http://www.pois.gov.pl
 

W trosce o otaczające nas środowisko...
 
Miasto Koło rozpoczęło realizację Projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” współfinasowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a realizowanego przy wsparciu Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy. Dokument ten nie powstaje bez przyczyny - gminy, jak nasza, które w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 chcą pozyskiwać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest bardzo mocno zakorzenione. Powstający plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, w którym opisane zostaną kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, stanu środowiska, a w konsekwencji jakości życia.

O przywilejach gmin, które posiadają PGN i jego wpływie na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną, na wczorajszym spotkaniu w ratuszu mówił dyrektor zarządzający firmy wykonawczej Romuald Meyer, przekonując obecnych interesariuszy, czyli m.in. przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, małych i średnich firm lokalnych, zarządców nieruchomości i mieszkańców miasta, że warto przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. Wyjaśniał, że poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii każdy może zostać prosumentem, czyli producentem energii i konsumentem w jednym.  Aby dobrze rozpoznać potrzeby i możliwości miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, Urząd Miejski wystosował do mieszkańców ankiety. Są do pobrania na stronie internetowej www.kolo.pl w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Wypełnione druki jeszcze do piątku (30 stycznia) można słać elektronicznie na adres pgn@pgksa.pl, także dostarczać osobiście do sekretariatu UM lub listownie na adres Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło. Nasze zaangażowanie w projekt niech będzie wyrazem troski o nasze „podwórko”.
 
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  http://www.pois.gov.pl

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło

 
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło zwanym dalej PGN
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1,
w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek
 

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12,
w pokoju nr 105 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Miejskiej Koło mają prawo składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie Projektu założeń” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 105 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek

Gmina Miejska Koło stawia na czyste powietrze i odnawialną energię
 
Gmina Miejska Koło w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”.
 
Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” (PGN). Jego realizacja umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Mieście. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Miasta Koła. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych z inwentaryzacji substancji szkodliwych, przeliczonej na ekwiwalentny CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole oraz promocję projektu. Wykonawcą Planu jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.
 
W ramach analizy gospodarki energetycznej Miasta postawiono na wzrost efektywności energetycznej. Oznacza to w praktyce lepsze wykorzystanie dotychczasowych źródeł pozyskiwania energii do celów oświetleniowych i grzewczych oraz wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa. W Planie przedstawiono pakiet inwestycji odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej wraz z określeniem źródeł ich finansowania i wskazaniem efektu ekologicznego w postaci istotnego zmniejszenia emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla obejmującego wszystkie szkodliwe substancje organiczne i nieorganiczne, przyczyniające się do wzrostu chorób nowotworowych i innych związanych głównie z układem oddechowym. Plan został wyłożony do publicznego wglądu dla mieszkańców, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy projektów z nim związanych mogli się zapoznać z możliwościami przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.
 
Z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło można zapoznać się w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1, w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
 3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Miejski w Kole wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło. W załączonych plikach zamieszczamy otrzymane odpowiedzi.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło

Gmina Miejska Koło w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło”. 

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło” (PGN). Realizacja projektu objęła swoim zakresem stworzenie bazy danych z inwentaryzacji substancji szkodliwych, przeliczonej na ekwiwalentny CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole, promocję projektu oraz aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Koło”. Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera instrukcje dla Miasta, co zrobić aby efektywniej wykorzystywać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji. Dobrze opracowany Plan stworzy możliwości dla Gminy Miejskiej Koło, mieszkańców oraz przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Posiadanie Planu zwiększa możliwości Gminy Miejskiej Koło i mieszkańców na realizację konkretnych inwestycji.
 
Dokument na zlecenie Gminy Miejskiej Koło wykonała Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy.

W okresie 05-26 maja 2015 r. dokument podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, celem przekazywania przez zainteresowane osoby i podmioty uwag do opracowania. Po uwzględnieniu przekazanych uwag, dokument zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Miejską na Sesji Rady Miejskiej, w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020:

Załączone pliki:

Dodane: 04 Wrzesień 2020  11:08:42    Ostatnia aktualizacja: 06 Kwiecień 2023  11:24:08
Opublikował: Piotr Kapalski

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA