Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  27 Listopada 2021 r. Imieniny: Maksyma i Waleriana

Kolska Tarcza Antykryzysowa

KOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ponoszących z powodu epidemii negatywne konsekwencje ekonomiczne


OBNIŻENIE STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE UŻYTKOWE WCHODZACE W SKŁAD ZASOBU LOKALOWEGO GMINNEGO
 

Burmistrz Miasta Koła w drodze zarządzenia Nr OA.0050.39.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za lokale użytkowe w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, postanowił o obniżeniu o 50 % stawek czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Koło.
 
Obniżenie czynszu za lokale użytkowe następuje w wysokości 50% umownej stawki czynszu.

Warunkiem skorzystania z prawa do obniżenia czynszu będzie udokumentowanie przez przedsiębiorcę znaczącego ograniczenia prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym z wyjątkiem branży spożywczej lub udokumentowanie zaprzestania jej prowadzenia.

Możliwość obniżenia czynszu za wynajętą nieruchomość dotyczy okresu od 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Przy czym obniżenie czynszu nie obejmuje ustalonych w umowie najmu innych niż czynsz opłat związanych z eksploatacją nieruchomości.
 
Naliczenie obniżonego czynszu będzie miało zastosowanie wobec najemców, którzy na dzień złożenia wniosku o udzielenie wsparcia nie zalegali z czynszem i opłatami za świadczenia z tytułu najmu oraz podatkiem od nieruchomości.
 
W przypadku zamiaru skorzystania z preferencyjnych stawek czynszu, najemca zobowiązany jest złożyć wniosek w formie elektronicznej na adres e-mail um@kolo.pl lub  do skrzynki podawczej umieszczonej przed budynkiem Ratusza Miejskiego, ul. Stary Rynek 1 wraz z załącznikami określonymi we wskazanym wyżej zarządzeniu.
 
Dodatkową informację oraz pomoc można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole, pod nr tel. 63 26 27 502.          

Dokumenty do pobrania:

1/ Wzór wniosku o obniżenie czynszu
2/ Oświadczenie o znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
3/ Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
4/ Oświadczenie o sytuacji majatkowej


PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W drodze uchwały Nr XXIII/224/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Koło, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska w Kole zdecydowała o przedłużeniu - do dnia 30 września 2020 r. - terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. mikro i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 30% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przy ustalaniu płynności finansowej, przedsiębiorca winien przyjąć dane finansowe z dowolnego miesiąca z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z pomocy i porównać je ze styczniem 2020r. Przez sprawozdania finansowe, o których mowa w uchwale należy rozumieć sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, deklarację VAT7 i VAT7K oraz inne dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy.
 
Wsparcie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 911 z 20.03.2020r.).
 
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy na podstawie wskazanej uchwały zobowiązany jest przedłożyć - nie później niż do dnia 15 lipca 2020 roku:

1/ oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2/ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3/ sprawozdanie finansowe potwierdzające pogorszenie płynności finansowej o co najmniej 30 % wraz ze sprawozdaniem za miesiąc styczeń 2020 r.,
 
Dodatkową informację oraz pomoc można uzyskać w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole, pod nr tel. 63 26 27 553 lub 63 26 27 506.        
 
Dokumenty do pobrania:

1/ Oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2/ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,


UMORZENIE I INNE ULGI W SPŁACIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA PODTAWIE USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. – ORDYNACJA PODATKOWA

Na podstawie art. 67a § 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 lub art. 67b § 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) przedsiębiorcy mogą wnioskować indywidualne o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości lub odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej lub rozłożenie na raty podatku / zaległości podatkowej.

Pomoc może zostać udzielona w przypadku stwierdzenia zaistnienia przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Burmistrz Miasta Koła, jako organ podatkowy, po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy podejmie decyzje w sprawie.

W celu wsparcie przedsiębiorców zamierzających wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości przygotowane zostały wzory wniosku:
 
1/ Wzór wniosku w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis
 
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie przedmiotowej pomocy winien przedłożyć wraz  z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości:
1/ Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,
2/  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3/ Sprawozdanie finansowe lub inne rozliczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, np. podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, inne potwierdzające pogorszenie płynności finansowej  przedsiębiorcy, np. za miesiąc styczeń 2020 r. oraz za dowolny miesiąc z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
4/ Oświadczenie o zaprzestaniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
5/ W przypadku ubiegania się o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należnego podatku od nieruchomości - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych
6/ Inne dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku z wprowadzonym stanem epidemii.
 
Dokumenty do pobrania:
1/ Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu takiej pomocy,
2/  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3/ Oświadczenie o zaprzestaniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
4/ Pełnomocnictwo PPS-1składany w przypadku działania przez pełnomocnika
 
2/ Wzór wniosku w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną w oparciu o Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki  w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)
 
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie przedmiotowej pomocy winien przedłożyć wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości:
1/  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
2/ Sprawozdanie finansowe lub inne rozliczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, np. podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, inne potwierdzające pogorszenie płynności finansowej  przedsiębiorcy, np. za miesiąc styczeń 2020 r. oraz za dowolny miesiąc z okresu od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
3/ Oświadczenie o zaprzestaniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
4/ Inne dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku z wprowadzonym stanem epidemii.
 
Dokumenty do pobrania:
1/  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
2/ Oświadczenie o zaprzestaniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
3/ Pełnomocnictwo PPS-1składany w przypadku działania przez pełnomocnika
 
Ponadto, w toku prowadzonego postępowania podatkowego, organ może wezwać podatnika do przedłożenia dodatkowego materiału dowodowego uzasadniającego udzielenie wnioskowanej pomocy.
 
Wniosek o udzielenie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi pogorszenie kondycji finansowej należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do skrzynki podawczej ustawionej przed budynkiem Ratusza Miejskiego, ul. Stary Rynek 1 Koło (wniosek musi zawierać podpis wnioskodawcy) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka / (wniosek winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym).
 
Dodatkową informację oraz pomoc można uzyskać w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Kole, pod nr tel. 63 26 27 553 lub 63 26 27 506.

ODSTĄPIENIE OD NALICZANIA OPŁATY PROLONGACYJNEJ

Działając w oparciu o treść art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, uchwałą Nr XX/205/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 1854), Rada Miejska w Kole wprowadziła opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Koła.

Na podstawie art. 57 § 5 Ordynacji podatkowej,  organ podatkowy przy wydawaniu decyzji w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności  podatków oraz zaległości podatkowych  nie będzie ustał opłaty prolongacyjnej w sytuacji, gdy przyczyną wydania wskazanych wyżej decyzji będzie klęska żywiołowa. Wobec powyższego, przedmiotowa pomoc będzie dotyczyła wniosków złożonych przez podatników podatków lokalnych w okresie obowiązywania stanu epidemii i innego ogłoszonego w związku z COVID-19.

Załączone pliki:

Dodane: 27 Lipiec 2020  10:50:16    Ostatnia aktualizacja: 05 Sierpień 2020  09:39:40
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA