Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  27 Listopada 2021 r. Imieniny: Maksyma i Waleriana

Dofinansowanie kształcenia osób młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

Podstawa Prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.), 
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 poz.1636), 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2019 poz. 644 ze zm.) w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, 
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) - dotyczy szkół branżowych, 
 7. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz.  U.  z 2019 r. poz. 1495), 
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1), 
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9), 
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.  U. z 2020 r. poz. 708), 
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 311).

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło może otrzymać pracodawca, który złoży do Burmistrza Miasta Koła wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/Cech;
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
 1. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 


1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 534 ze zm.). W związku z powyższym nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika.

Od 1 września 2019 r. zmianie ulega art. 122 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w myśl którego o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed  właściwą komisją egzaminacyjną, zgodnie z ww. przepisami.

 

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 122 cytowanej wyżej ustawy Prawo oświatowe o dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy;
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 6. jeżeli pracodawca ubiegał się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w poprzednich latach, to musi wykazać kwotę otrzymanego dofinansowania w oświadczeniu dot. pomocy de minimis (obecny rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata) albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie Załącznik Nr 1;
 7. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 8. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik Nr 2;
 9. inne dokumenty/ informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/ informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/ informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

 

Druki do wypełnienia znajdują się poniżej.

 

WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA:

Koszt kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego  z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu 8081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł za każdy pełny  miesiąc kształcenia,
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w ustawie Prawo oświatowe art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

 

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od  1 września 2019 r. Wnioski składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu  w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim.

 

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonego pracy

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na adres: Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
 • osobiście – Punkt Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA i przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Urząd Miejski w Kole, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, pok. 111, tel. (63) 26 27 539


OPŁATY: Nie podlega opłacie


INNE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Burmistrza Gminy Miejskiej Koło właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Załączone pliki:

Dodane: 27 Lipiec 2020  08:55:08    Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021  13:57:02
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA