Strona ta wykorzystuje cookies 🍪 W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".
tel. 63 27 20 810 lub 63 26 27 503  um@kolo.pl  |  21 Czerwca 2024 r. Imieniny: Alicji i Alojzego

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Artur Zwierzyński

Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 109
Tel. (63) 262 75 61
e-mail: obsluga.zarzadzanie@kolo.pl


 

Pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

 

Anna Sieradzan
Stanowisko:  Inspektor
Kontakt:  Sekretariat, Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 7
Telefon:  (63)  26 27 503
Email: sekretariat@kolo.pl


Maria Mokrzycka
Stanowisko: Pomoc administracyjna
Kontakt:  Punkt Obsługi Mieszkańca, Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter (hol)
Telefon:   (63) 272 08 10
Email: um@kolo.pl


Izabela Rybnik
Stanowisko: Pomoc administracyjna
Kontakt:  Punkt Obsługi Mieszkańca, Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter (hol)
Telefon:   (63) 272 08 10
Email: um@kolo.pl


Edyta Adamczyk
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 206 Telefon:  (63)  26 27 526
Email: obrona.cywilna@kolo.pl


Małgorzata Szlachta-Panek
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 206 
Telefon:  (63)  26 27 526
Email: srodki.zewnetrzne2@kolo.pl


Tomasz Misiak
Stanowisko: Główny Specjalista, Informatyk
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 201
Telefon:  517 477 711
Email: informatyk@kolo.pl


Dariusz Ruciński
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 108
Telefon:  (63)  26 27 538
Email: bhp@kolo.pl


Roman Kiciński
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 102
Telefon:  (63)  26 27 590
Email: kadry.ewidencja@kolo.pl


Michalina Melion
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 102
Telefon:  (63)  26 27 590
Email: kadry.rejestr@kolo.pl


Oskar Mikołajczyk
Stanowisko: Podinspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 207
Telefon:  (63)  26 27 533
Email: staz@kolo.pl


Stanowisko: Kierowca
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło


Doręczyciele
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło
Telefon:  (63)  26 27 509

 

Podstawowe zadania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
1) obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
2) prowadzenie rejestrów upoważnień udzielonych przez Burmistrza pracownikom Urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych,
3) prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza,
4) prowadzenie Punktu Obsługi Mieszkańca, w zakresie:
a) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
b) wydawanie druków, wniosków dla poszczególnych spraw,
c) udzielanie kompleksowej informacji w zakresie rodzaju, miejsca i trybu załatwiania spraw w Urzędzie.
5) obsługa techniczno-organizacyjna konferencji, spotkań i szkoleń odbywających się w Urzędzie,
6) koordynowanie korzystania z samochodu służbowego i prowadzenie rejestru kart drogowych,
7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe, kancelaryjne i środki czystości oraz prowadzenie ewidencji ich zakupu i rozdziału,
8) dostarczanie do adresatów korespondencji Urzędu w obrębie miasta,
9) administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu w zakresie:
a) zabezpieczenie mienia Urzędu,
b) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz wokół budynków Urzędu,
c) gospodarowanie pieczątkami, pieczęciami urzędowymi oraz tablicami urzędowym,
d) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem technicznym i konserwacją wyposażenia Urzędu.
10) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,
11) zabezpieczenie spójnego funkcjonowania informatycznej infrastruktury Urzędu poprzez:
a) zarządzanie siecią komputerową Urzędu oraz sieciowymi systemami operacyjnymi,
b) zarządzanie systemami baz danych,
c) zapewnienie bieżącej archiwizacji danych i kontroli antywirusowej,
d) administrowanie oprogramowaniem w urzędzie,
e) inwentaryzację zasobów sprzętowych i programowych,
f) utrzymanie sprawności technicznej sprzętu informatycznego,
g) tworzenie i administrowanie profilami, grupami użytkowników oraz zarządzanie ich uprawnieniami,
h) zakładanie i usuwanie kont pocztowych,
i) zarządzanie dostępem do sieci internetowej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom funkcjonalności i zabezpieczeń.
12) Współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów:
a) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
b) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Burmistrza Miasta,
e) Rady Miasta w Kole,
f) Rady Powiatu Kolskiego,
g) Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
h) referendów ogólnokrajowych i gminnych.
13) przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zgromadzeń i imprez masowych,
14) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Wydziałami w zakresie prawi-dłowości stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
15) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
16) współdziałanie z instytucjami w zakresie akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
17) prowadzenie magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu,
środków technicznych oraz umundurowania,
18) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na po-tencjalne zagrożenia, realizacji zadań obrony cywilnej i realizacji zadań obronnych,
19) realizowanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - PI (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Koła),
20) realizowanie zadań własnych gminy związanych z funkcjonowaniem jednostki ochotni-czej straży pożarnej,
21) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
22) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
23) koordynowanie sprawozdań statystycznych,
24) realizowanie zadań kadrowych:  
a) prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu, a w szczególności:
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i inne,
- przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (umowa o pracę, powołanie, wybór, świadectwa pracy),
- przygotowywanie dokumentów związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem
i nagradzaniem pracowników,
- przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne,
b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych;
c) ewidencja czasu pracy, w tym prowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy,
d) realizacja zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników kierowanie na studia, kursy i szkolenia,
e) prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
f) powadzenie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie,
g) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
h) organizowanie staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich
i studentów szkół wyższych,
i) współpraca z powiatowym Urzędem Pracy w Kole,
j) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych,
k) udział w kontroli miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu spraw pracowniczych na podstawie wystawionego upoważnienia.
25) realizacja zadań z bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) organizowanie i przeprowadzanie dla pracowników obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP,
b) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) prowadzenie postępowań związanych z wypadkami przy pracy,
d) nadzór nad terminowym wykonywaniem okresowych badań lekarskich pracowników,
e) wykonywanie zadań z zakresu BHP dla placówek oświatowych oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tych jednostkach,
 f) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Dodane: 25 Czerwiec 2020  22:33:26    Ostatnia aktualizacja: 03 Czerwiec 2024  10:40:32
Opublikował:

Blog Burmistrza
Miasta Koła

Kalendarium wydarzeń

Strona stworzona przez F&A MEDIA