tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 4 czerwca 2020   Imieniny: Franciszka, Karola, Go¶cimiła

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole

Długo trwały wczorajsze obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Kole, gdyż w porządku obrad znalazły się wyjątkowo ważne dla mieszkańców oraz kształtu przyszłorocznego budżetu uchwały, a wśród nich m.in. ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych.
Wzrasta wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ  obecne dochody miejskiego budżetu oparte na zbyt niskich stawkach są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Aby kwoty się zbilansowały, musi nastąpić podwyżka opłat - system musi się bilansować gdyż to wymusza Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (system gospodarki odpadami może być pokrywany wyłącznie z opłat od mieszkańców, a do tej pory miasto dopłacało - w 2019 r.-  prawie 900 tysięcy zł).
Radni długo dyskutowali nad propozycją burmistrza, ostatecznie jednak wspólna troska nad wydajnością miejskiej kasy wzięła górę i uchwała została podjęta w zaproponowanym przez burmistrza brzmieniu. Zatem, nastąpiło zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 5,50 zł, czyli do kwoty 18 zł dla zbiórki selektywnej oraz o 11 zł czyli do kwoty 36 zł. miesięcznie za mieszkańca, jeśli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Zwolnieniu z częściowej opłaty podlegają osoby posiadające przydomowe kompostowniki. Radni ustalili także kwoty przyjęcia przez PSZOK wykraczającej poza ustalony limit ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Kolejne uchwały wskazały terminy uiszczania opłat, częstotliwość wywozu nieczystości oraz wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, będącej podstawą do naliczenia opłat.
Podwyższeniu o 7%  w stosunku do stawek obowiązujących w ubiegłych latach (od 2014 r.) uległ podatek od nieruchomości. Podatek ten stanowi jedno ze źródeł dochodów budżetu miasta, z którego realizowane są ważne zadania ogólnospołeczne (oświatowe, inwestycyjne, kulturalne, bezpieczeństwa publicznego i inne). Należy podkreślić, że prognozowane na rok 2020 dochody budżetu miasta uległy znacznemu obniżeniu w stosunku do roku 2019 głównie za sprawą zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej o kwotę przeszło 820 tys. zł. oraz udziałów w PIT o kwotę 1 mln 700 tys. zł., a działania te wymuszają na samorządach poszukiwania innych źródeł finansowania, w tym zwiększenie podatków lokalnych. Podobnie, i z tych samych powodów, o 7% wzrósł, stały od 2014 r., podatek od środków transportowych. Gremium długo analizowało stawki, jednak ostatecznie zdecydowały argumenty przemawiające za tym, że jest to krok konieczny do realizacji zadań zaplanowanych na rok przyszły.
Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej, planowane na 27 listopada, wolą rajców odbędzie się tydzień wcześniej, czyli 20 listopada.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe