tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 4 czerwca 2020   Imieniny: Franciszka, Karola, Go¶cimiła

Rodzinny Rajd Rowerowy - 31 sierpnia 2019

31 sierpnia 2019 r. (sobota) zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy. Start rajdu o godz. 11.00 z placu przed Ratuszem. Zgłoszenia przyjmowane są w Sklepie Rowerowym pod adresem: 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 24 oraz w dniu rajdu na starcie rajdu w godzinach od 8.00 do 10.30. Przypominamy, że dzieci i młodzież ucząca się są zwolnione z opłaty wpisowej, natomiast osoby dorosłe uiszczają opłatę startową w wysokości 20,00 zł.

Przypomnijmy, że celem rajdu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, zdrowego trybu życia, zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży a przede wszystkim jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

Organizatorem rajdu jest Kolskie Towarzystwo Cyklistów, a współorganizatorami:  Urząd Miejski w Kole i Starostwo Powiatowe w Kole.


Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego

 
I. Cel rajdu:
- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
- propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

II. Organizator: - Kolskie Towarzystwo Cyklistów Współorganizatorzy: - Urząd Miejski w Kole, - Starostwo Powiatowe w Kole.

III. Termin rajdu: 31 sierpnia 2019 roku.

IV. Trasa rajdu: - godz. 11.00 start rajdu –62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1 (plac przed Ratuszem Miejskim).

V. Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są w Sklepie Rowerowym 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 24 oraz w dniu w dniu rajdu na starcie rajdu w godzinach od 8.00 do 10.30.

VI. Koszty uczestnictwa:
- dzieci i młodzież ucząca się – zwolnione z opłaty wpisowej,
- dorośli – opłata startowa w wysokości 20,00 zł.

VII. Warunki uczestnictwa:
1. Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
2. Przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru.
3. Osoby mające ukończone 10 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
4. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, oraz zapoznać się z regulaminem rajdu.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
6. Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
8. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
12. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
13. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
14. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
15. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Rajd będzie zamykał samochód techniczny oraz samochód Pogotowia Ratunkowego. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
3. Długość trasy ok. 30 km z postojem na posiłek.
4. Uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek: - na półmetku rajdu – słodka bułka, napój, - na mecie rajdu – zupa, kiełbaska, pieczywo, napój.
6. Na mecie rajdu wszyscy uczestnicy będą brali udział w losowaniu nagród: - rower ufundowany przez Burmistrza Miasta Koła oraz kilka innych nagród (w przypadku nieobecności uczestnika rajdu przy losowaniu nagroda będzie losowana po raz kolejny).

X. Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe