tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 11 sierpnia 2020   Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

"Pszczoły" - konkurs plastyczny PiMBP w Kole

Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Celem konkursu jest poznanie królestwa  pszczół (bardzo dobre źródło inspiracji stanowi książka Piotra Sochy  i Wojciecha Grajkowskiego „Pszczoły”), rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.


Regulamin Konkursu plastycznego „Pszczoły”
 
§ 1

Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
2. Informacje dotyczące Konkursu uzyskać można w siedzibie Organizatora lub pod numerem
telefonu - 63 21 78 005. Osoba do kontaktu - Anka Pietruszka.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

§ 2

Cele Konkursu:
1. Poznanie królestwa  pszczół (bardzo dobre źródło inspiracji stanowi książka Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego „Pszczoły”), rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

§ 3

Założenia Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów  klas:  1-3, 4-6, 7-8 (gimnazjalistów)  szkół podstawowych Koła i powiatu kolskiego.
3. Każdy uczestnik wykonuje pracę przestrzenną przedstawiającą pszczołę.
4. Każdy uczestnik Konkursu składa jedną pracę.
5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie i wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.
6. W przypadku złożenia przez jednego autora większej liczby prac niż zostało to określone w §3 ust. 4, żadna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.
7. Prace  mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
8. Dostarczona na Konkurs praca winna być opatrzona informacją zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko, klasa), oraz dane personalne nauczyciela,  nazwę i e-mail placówki edukacyjnej  do której uczęszcza.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie,  przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a także prezentowania ich na wystawach oraz w innych środkach masowego przekazu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji i prezentacji nazwisk  i podobizn uczestników Konkursu.
12. Zgłoszenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności niniejszych prac, co skutkować będzie brakiem możliwości zwrócenia ich autorom.
13. Prace należy dostarczyć/nadesłać - do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
14. Prace nie spełniające formalnych założeń organizacyjnych nie zostaną  wzięte  pod  uwagę
przez Komisję Konkursową, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.
15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - www.biblioteka-kolo.pl

§ 4

Ocena prac konkursowych
1. Rozstrzygnięcia Konkursu - wyłaniając laureatów  - dokona  Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, jakość i estetyka wykonania, , samodzielność wykonania pracy.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole -  www.biblioteka-kolo.pl
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona - do każdej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udział w konkursie -  drogą mailową.
3. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
 
Z poważaniem
Dyrektor PiMBP w Kole
/-/ Aleksandra Kowalska

Sporządziła - Anka Pietruszka
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe