tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Środa, 22 maja 2019   Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Znak sprawy: IP.6722.1-6.2018
Koło, 12 czerwca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŁA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła


Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kole uchwały nr LV/519/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, tj. przystępuje się do sporządzania:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Nagórnej;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Broniewskiego;
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza;
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej;
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Towarowej;
6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej;

oraz zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów oraz uwagi i wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planów miejscowych należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, w terminie do 13 lipca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwę planu, dotyczącego wniosku, nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku – oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Uwagi i wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, e-mail: um@kolo.pl w terminie do 13 lipca 2018 r.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe