tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 10 grudnia 2018   Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

L Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na L Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00  
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

Część I
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (zobacz).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (zobacz).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (zobacz).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole (zobacz).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zobacz).
14. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018 (zobacz).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ulic Sienkiewicza i Słowackiego (zobacz).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. PCK (zobacz).
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 i nadania statutu (zobacz).
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Kole (zobacz).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok (zobacz).
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (zobacz).
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok (zobacz).

Część II
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025:
 • a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (zobacz).
 • b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych stałych komisji Rady
 • c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (zobacz).
 • e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
 • f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025.
23. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok:
 • a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (zobacz).
 • b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych stałych komisji Rady
 • c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (zobacz).
 • e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
24. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Artur Szafrański/
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe