Znalezione wyniki: 30

Klub Sportowy "Siatkarz" Koło

Szkolna 2b; 62-600 Koło

tel:691 267 428
e-mail:siatkarzkolo@op.pl

Kolski Klub Sportów Walki

Henryka Sienkiewicza 57 lok. 5; Adres do korespondencji: ul. Wojciechowskiego 32/61; 62-600 Koło

tel:600 026 804
e-mail:wojewoda@karate-kolo.plkris1kolo@wp.pl
www:www.karate-kolo.pl

Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów "Przyszłość" w Kole

Powstańców Wielkopolskich 4; 62-600 Koło

e-mail:abstynencikolo@wp.pl

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"

Dąbska 40; 62-600 Koło

faks:63 261 01 48
e-mail:stw.sprawniinaczej@op.pl
www:www.kson.com.pl

Kolskie Towarzystwo Cyklistów w Kole

Grodzka 21; 62-600 Koło

tel:669 466 781
e-mail:brzozaninka4@o2.pl

Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki

Słowackiego 5 (skrytka pocztowa 22); 62-600 Koło

tel:607 396 411
501 244 211
e-mail:wartaki@wartaki.pl
www:www.wartaki.pl

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Triathlon"

Kolejowa 5; 62-600 Koło

tel:603 678 779
faks:63 272 10 88
e-mail:tbrett@wp.pl
www:www.triathlonkolo.pl

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Huragan" Koło

ul. Kolejowa 7; 62-600 Koło

tel:501 292 337
696 428 683
e-mail:huragan.kolo@gmail.com

Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Koło

Sportowa 12; 62-600 Koło

tel:603 197 320
e-mail:jaro74@op.plOlimpia.kolo@wielkopolskioznpn.pl

Ochotnicza Straż Pożarna "Koło na Wartą"

Dąbska 40K (do korespondencji: ul. Wojciechowskiego 34/19); 62-600 Koło

tel:502 784 026
e-mail:zarzad@ospkolo.pl
www:www.ospkolo.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kole

Sportowa 12 (adres do korespondencji ul. Niezłomnych 2); 62-600 Koło

tel:601 785 190
faks:63 272 20 00
e-mail:budkajerzy@wp.pl
www:www.orkiestrakolo.lm.pl

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole

Toruńska 72; 62-600 Koło

tel:570 774 123
e-mail:zrpckkolo@interia.pl

Polski Związek Niewidomych

Kolejowa 48; 62-600 Koło

tel:519 514 198

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole

Wojciechowskiego 21a; 62-600 Koło

tel:63 272 09 92
faks:63 261 65 86
e-mail:zk.kolo@psoni.org.pl
www:www.psoni-kolo.pl

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

ul. Asnyka 32/9; 62-600 Koło

tel:794 517 286
e-mail:wielkopolska.medyczni@gmail.com
www:www.medyczni.manifo.pl

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Kolski"

Sienkiewicza 21/23 lok. 105; 62-600 Koło

tel:63 26 17 862

Stowarzyszenie "Kolska Trójka"

ul. Toruńska 68; 62-600 Koło

e-mail:kolskatrojka@wp.pl

Stowarzyszenie "Wyspa i Przyjaciele"

Poniatowskiego 22; 62-600 Koło

tel:667 934 999
faks:63 26 19 792
e-mail:stowarzyszenie.wyspa@wp.pl

Stowarzyszenie Klub Seniora "Trzecia Zmiana"

Blizna 37; 62-600 Koło

tel:662 050 420
www:www.klub-trzecia-zmiana.com.pl

Stowarzyszenie Kolanie

ul. Nagórna 48, Adres do korespondencji: ul. Powstańców Wlkp. 11/21; 62-600 Koło

tel:509 029 638
502 016 500
e-mail:stowarzyszeniekolanie@gmail.com

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przyjaciele Świętego Mikołaja"

Kolejowa 13; 62-600 Koło

tel:63 27 20 457
e-mail:pmikolaja@gmail.com
www:www.soswkolo.szkolnastrona.pl

Stowarzyszenie Promocji Informatyki INFOWIOSKA

ul. Żeromskiego; 62-600 Koło

e-mail:kontakt@infowioska.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą

Stary Rynek 1 lok. 204; 62-600 Koło

tel:604 455 572
e-mail:biblioteka@kolo.pl
www:www.spmknw.republika.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA

Grabskiego 10; 62-600 Koło

tel:601 876 827
e-mail:muza.kolo@gmail.com

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Przystań"

Południowa 30; 62-600 Koło

tel:601 798 313
e-mail:przystan@kolo.lm.pl
www:www.przystan.kolo.pl

Stowarzyszenie „Malinowa Mamba”

Kolejowa 34/79; 62-600 Koło

e-mail:malinowamamba.pl@gmail.com
www:www.malinowamamba.pl

Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne "Lutnia" (adres do korespondencji: Ks. Opałki 16/18)

Słowackiego 5; 62-600 Koło

tel:608 777 550
e-mail:lutnia.kolo@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy "Speed" przy Zespole Szkół Technicznych w Kole

Kolejowa 11; 62-600 Koło

tel:63 261 79 00 wew. 924
faks:63 261 79 21
e-mail:szkola@zst-kolo.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Warta Koło”

Kolejowa 13; 62-600 Koło

tel:63 272 04 57
e-mail:sosw.kolo1@wp.pl
www:soswkolo.szkolnastrona.pl

ZHP Chorągiew Wielkopolska Poznań HUFIEC Koło

Blizna 45; 62-600 Koło

tel:63 272 13 34
e-mail:kolo@zhp.wlkp.pl

Mapa organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Koło


Fragment nazwy organizacji:

Miasto lub miejscowość:

Obszar aktywności:


Bezpieczeństwo publiczne
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Ratownictwo i ochrona ludności
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie organizacji pozarządowych
Nauka, kultura, ekologia
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce
Ochrona praw
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Sport, turystyka, wypoczynek
Turystyka i krajoznawstwo
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą