tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 5 sierpnia 2020   Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Nowy obowiązek – Opłata Retencyjna

Od 2018 r. we wszystkich gminach w Polsce należy raz na kwartał płacić opłatę retencyjną. Muszą ją wnosić właściciele nieruchomości o powierzchni ponad 3,5 tys. m kw., którzy zabudowali swoją działkę w ponad 70 proc., a na ich terenie brakuje kanalizacji.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Zmieniła ona system gospodarowania wodami w Polsce i wprowadziła m.in. obowiązek związany z poborem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zwany opłatą retencyjną.

Chodzi o sytuacje, w których na nieruchomości (mowa tu nie tylko o jednej, ale również wielu objętych jedną księgą wieczystą) o powierzchni powyżej 3,5 tys. m kw. na skutek wykonanych robót lub stawianych budynków (trwale związanych z gruntem) wyłączone zostało więcej niż 70 proc. powierzchni biologicznie czynnej tej nieruchomości.

To oznacza, że zapłacimy za posesje, które w dużej mierze zostały zabudowane i utwardzone np. asfaltem, betonem lub nieprzepuszczalną kostką. Co ważne, regulacja dotyczy wyłącznie obszarów nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Otwarta to systemy kanalizacji deszczowej, np. rynsztoki, korytka odwadniające, rowy, systemy odwodnień dróg i chodników. Zamknięta zaś to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.

Do ponoszenia opłaty retencyjnej zobowiązane są osoby fizyczne (mieszkańcy), osoby prawne (firmy, stowarzyszenia itp.), jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy właściciel tego typu nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, od 1 stycznia 2018 r. ma obowiązek składania oświadczenia. Gmina po otrzymaniu oświadczenia weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie ustala wysokość opłaty retencyjnej. Właściciel nieruchomości po otrzymaniu wyliczenia ma obowiązek ją zapłacić. Jeśli nie złoży oświadczenia, samorząd sam – w oparciu o posiadane informacje – ma obowiązek ustalić wysokość opłaty.

Wysokość opłaty retencyjnej zależy od wielu czynników, np. od wielkości zabudowanego terenu, jego pokrycia asfaltem czy kostką oraz od tego, czy znajduje się na nim i jak jest duży obszar powierzchni biologicznie czynnej, tj. teren pokryty roślinnością, stawy, oczka wodne czy jeziorka.

Nie zgadzając się z wysokością opłaty, można złożyć reklamację. Reklamację rozpatruje burmistrz. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

Właściciele tego typu nieruchomości, które znajdują się na terenie gminy miejskiej Koło, są zobowiązani – jeśli jeszcze tego nie zrobili – złożyć oświadczenia za cztery kwartały 2018r. i 2019r. oraz  wnieść stosowne opłaty.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe