tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 31 maja 2020   Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Projekt „Od bierności do aktywności”

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na terenie województwa wielkopolskiego realizuje Projekt „Od bierności do aktywności” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja
 
Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 72 osób (38K/34M) w tym 10 osób (6K/4M) z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego.

Cele główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 • nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencji i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
Projekt „Od bierności do aktywności” skierowany jest do 72 osób (38K/34M), w tym:
 • osób pozostających bez zatrudnienia/bezrobotnych – 36 (19K/17M),
 • osób biernych zawodowo – 36  (19K/17M),
 • osób niepełnosprawnych – 10  (6K/4M), w tym:
- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 8 (5K/3M)
- osób korzystających z PO PŻ 2014 – 2020 – 2 (1K/1M)
- osób doświadczonych wielokrotnego wykluczenia społecznego – 7 (4K/3M)
 
Planowane efekty rezultatu w wyniku realizacji projektu:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 (7K/5M)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 28 (15K/13M)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 (8K/6M)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 30 (17K/13M)
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 25 %  (dla niepełnosprawnych 12%)
 • wskaźnik efektywności społecznej – 34% (dla niepełnosprawnych – 34 %)
W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

a) Zadanie 1Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika ścieżka reintegracji (4 godziny/osoba) – zadanie ma na celu identyfikację potrzeb, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 72 UP (38K/34M)

b) Zadanie 2 Blok miękkich kompetencji społecznych:
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczno – społeczne (4 godziny/osoba) – zadanie ma na celu zebranie i analizę informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania. Zadanie realizowane będzie dla 72 UP (38K/34M)
 • Szkolenie/warsztaty aktywizacji społecznej (48 godzin/grupa; 6 grup 12 osobowych) – w ramach bloku odbywają się warsztaty aktywizujące, treningi umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty psychologiczne.
c) Zadanie 3 Blok miękkich kompetencji zawodowych:
 • Rynek pracy i warsztat edukacyjny (6 godzin/grupa: 6 grup 12 osobowych) – charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców, a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne.
 • Warsztaty autoprezentacji (6 godzin/grupa; 6 grup 12 osobowych) – celem działania jest zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie, wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, wzrost stopnia opanowania emocji i stresu, wzrost umiejętności kreowania wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.
d) Zadanie 4 - Szkolenia zawodowe (120 godzin/ grupa; 3 grupy 12 osobowe) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację niezbędne w środowisku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

e) Zadanie 5 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8 godzin/osoba) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla UP oraz właściwego UP na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.

f) Zadanie 6 – Staże zawodowe – celem jest wyposażenie UP w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje. UP będą kierowani na staż zgodnie z IŚR oraz tematyką kursu/szkolenia zawodowego.

Udział w stażach zawodowych weźmie 45 osób (23K/22M)
 
Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
 • stypendium szkoleniowe (6,64/h brutto)
 • stypendium stażowe (997,40 zł brutto/ miesiąc)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
 • materiały dydaktyczne (podręcznik).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
Dowiedz się więcej na www.obda.crb.lublin.pl lub pod nr tel. 733 300 539

Źródło: Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe