tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 7 lipca 2020   Imieniny: Estery, Metodego, Kiry

Regulamin konkursu plastycznego „Warta”

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Warta”. Celem konkursu jest przybliżenie - dzieciom i młodzieży - geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Warty, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości  twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Regulamin konkursu plastycznego „Warta”
 
Organizator konkursu -  Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: przybliżenie - dzieciom i młodzieży - geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Warty; rozwijanie wyobraźni, wrażliwości  twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej. 

Kategorie wiekowe: A - przedszkola,   B - klasy 1-3 szkół podstawowych,  C - klasy 4-6 szkół podstawowych,  D - klasy 7 szkół podstawowych i  klasy gimnazjalne.  

Technika i format: forma płaska, technika dowolna, format papieru - A3, A4.

Temat i zadanie konkursowe:
 • głównym tematem konkursu jest rzeka Warta przepływająca przez powiat kolski. Zadaniem - prezentacja rzeki  w różnych aspektach:  przyrodniczym, kulturowym, geograficznym i historycznym oraz przedstawienie  nadwarciańskie-go pejzażu z elementami (do wyboru): fauny, flory lub architektury,
 • rozpatrywane będą tylko prace indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę,
 • każdą pracę należy  opisać: imię i nazwisko twórcy, klasa,  e-mail i  nazwa placówki edukacyjnej;  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Wypełnioną czytelnie - drukowanymi literami - metryczkę należy umieścić w sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.
Termin i miejsce składania prac:
 • prace należy dostarczyć - do 9 listopada 2018 r. - do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Liczy się data stempla pocztowego -  po terminie prace nie będą przyjmowane,
 • odpowiedzi na pytania - Anna Pietruszka (e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl),
 • wyniki konkursu oraz informacja o rozdaniu nagród zostaną przekazane szkołom oraz ogłoszone na stronie internetowej: www.biblioteka-kolo.pl oraz fanpage Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
Warunki oceny oraz wyboru w konkursie plastycznym:
oceny prac dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora; Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: atrakcyjność i oryginalność, poziom artystyczny, estetykę wykonania.

Uwagi dodatkowe:
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac w związku z celami konkursu i promocją,
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole nabywa majątkowe prawa autorskie do dostarczonych prac w następujących zakresach: wykorzystywania kompozycji do wszelakiej prezentacji (wydania, wystawiania, pokazywania - wszystkie formy udostępniania), przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
 • decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu będzie ostateczna,
 • na konkurs należy dostarczyć prace niepublikowane,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny,
 • niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu,
 • nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu,
 • w sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje organizator.
 Z poważaniem
 Dyrektor PiMBP w Kole
 /-/ Aleksandra Kowalska 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe