tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Środa, 20 marca 2019   Imieniny: Klaudii, Eufemii, Cyriaki

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IZ.6733.5.2018
Koło, dn. 04.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o  wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamia się, iż w dniu 2 lipca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Urbaniak, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „budowa obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Koło”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło 
rejon ul. Toruńskiej
działki nr 28, 15/3, 15/1, 15/2, 1/1, 15/12 ark. mapy 6.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe