tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Środa, 22 maja 2019   Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie

Miłośnikom kadrowania przypominamy o konkursie fotograficznym „Przyroda Ziemi Kolskiej” ogłoszonym przez Zespół ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole oraz Miejski Dom Kultury w Kole, jednocześnie serdecznie zachęcając do podjęcia inicjatywy. Wiosenne wyprawy w plener to czysta przyjemność. A przypadkiem wiemy, że wręczenie nagród zwycięzcom związane będzie z miłą niespodzianką, a organizatorzy szykują wartościowe suweniry. Prace dostarczać można do końca miesiąca.

Przypominamy, że konkurs ma charakter otwarty. Temat i zadanie obejmuje wykonanie zdjęć (w dowolnej technice i formacie) przedstawiających przyrodę Ziemi Kolskiej, ukazujących charakterystyczne (zaobserwowane) dla tego obszaru elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie maksymalnie 3 zdjęć nawiązujących do tematu konkursu, wykonanych indywidualnie i samodzielnie. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Przyroda Ziemi Kolskiej” w terminie do 30 maja 2018r. na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

Na pytania w sprawie konkursu odpowiada Szymon Czerwiński, Urząd Miejski w Kole, Zespół ds. Ochrony Środowiska; tel. 63 26 27 551; e-mail: srodowisko@kolo.pl
 

Regulamin konkursu fotograficznego „Przyroda Ziemi Kolskiej w obiektywie”

Urząd Miejski w Kole, Zespół ds. Ochrony Środowiska i Miejski Dom Kultury w Kole zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Ziemi Kolskiej”.

Cele: edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta Koła i okolic; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego; dostrzeganie współzależności i równowagi przyrodniczej między poszczególnymi elementami środowiska.

Temat i zadanie:  obejmuje wykonanie zdjęć przedstawiających przyrodę Ziemi Kolskiej, ukazujących charakterystyczne (zaobserwowane) dla tego obszaru elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

Uczestnicy: konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć dzieci, młodzież oraz wszyscy mieszkańcy miasta Koła i okolic.

Warsztat:
 • Technika fotograficzna - dowolna,
 • format - dowolny.
 
Założenia organizacyjne:
 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie maksymalnie 3 zdjęć nawiązujących do tematu konkursu, wykonanych indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • zdjęcia muszą być opisane: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, wiek, telefon kontaktowy,
 • zdjęcia nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy;  dane osobowe uczestników będą wykorzystane  wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora;  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Przyroda Ziemi Kolskiej” w terminie do 30 maja 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator,
 • Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą pocztową na adres do korespondencji podany przez zgłaszającego pracę,
 • wręczenie nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych Organizatora,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt: Szymon Czerwiński, Urząd Miejski w Kole, Zespół ds. Ochrony Środowiska; tel. 63 26 27 551; e-mail: srodowisko@kolo.pl
 Z – ca Burmistrza Miasta Koła
 /-/   Elżbieta Modrzejewska
 
Sporządził: Szymon Czerwiński
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe