tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Sobota, 23 lutego 2019   Imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IZ.6733.1.2018
Koło, dn. 02.02.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
o  wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w dniu 29 stycznia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w imieniu której działa pełnomocnik Pan Paweł Gałęzki, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „sieć gazowa średniego ciśnienia”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło 
ul. Toruńska, Towarowa
działki nr 17 arkusz mapy 10 stanowiąca własność: Powiat Kolski
                                               zarząd trwały: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
działki nr 1/6, 1/4, 1/3, 1/5, 1/2 arkusz mapy 10 stanowiące własność: Gmina Miejska Koło.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe