tel. (63) 272-23-11  
miasto_top1
Miasto Koło
Sobota, 23 lutego 2019   Imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

LI Sesja Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na LI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2015 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie  określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.( dot. ul. Sportowej i ul. Zawadzkiego)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.( dot. ul. Słonecznej)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. nr KN-I-4102.1.2018.22.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 10 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 22. Podjęcie uchwały  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty. ( lokal nr 2)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9   w Kole stanowiącego własność Gminy  Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.( lokal nr 4)
 25. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.( lokal nr 15)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 27. Podjęcie uchwały w spawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Robertowi Andre.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 32. Wolne głosy i wnioski.
 33. Protokół z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 34. Protokół z L Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 35. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafrański
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe