tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 10 grudnia 2018   Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

Konkurs literacki „Moja opowieść o świętym Mikołaju” (II edycja)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole w Z-O-E-W w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w konkursie literackim „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.

Szanowni Państwo, mamy w Kole wyjątkową placówkę, która nosi imię Świętego Mikołaja. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo o nim tu mowa, co roku ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie.

Założenia organizacyjne:
 • prace można nadsyłać w kategoriach: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie klas 7 szkół podstawowych i gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dorośli,
 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia  jednego, autorskiego  opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść  o Świętym Mikołaju” (długość od 5 000 do 10 000 znaków ze spacjami); praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),  
 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty: kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”): w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane  wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik  oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
 • organizatorzy nie zwracają  prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • prace    należy    dostarczyć    osobiście    lub    przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki  - „Moja opowieść o świętym   Mikołaju” do 8 grudnia 2017 r.  na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów  komisja konkursowa,
 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani  na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,
 • wręczenie   nagród   odbędzie   się  w  PiMBP   w   Kole;  informacja o dokładnym terminie  i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
 • opiekunami konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,
 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,
 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl
Dyrektor Z O-E-W
/-/Elżbieta Budzińska

Dyrektor PiMBP
/-/ Aleksandra Kowalska

 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe