tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 31 maja 2020   Imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 05.05.2015 r.

OZ.041.7.2013
Koło, dnia 05.05.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło
 
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło zwanym dalej PGN
 
w terminie od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Stary Rynek 1,
w pokoju nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00

 
Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 26.05.2015 r. w wybranej formie:
  1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło.
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@kolo.pl
  3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, pokój nr 206 w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Koła.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole – www.bip.kolo.pl,  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole  - www.kolo.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12.
 
Burmistrz Miasta Koła
(-) Stanisław Maciaszek
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe