tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Sobota, 23 czerwca 2018   Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 03.12.2013 r.
IZ.6722.2.7.2012                                                                                               
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr XXVI/224/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła obejmującego obszar między ulicami: Dąbską, Rawity – Witanowskiego, Sienkiewicza i granicą miasta Koło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.12.2013 r. do 08.01.2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ulicy Mickiewicza 12, w pokoju nr 107 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się  w dniu 17.12.2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole przy ulicy Mickiewicza 12, w sali nr 9 (sekretariat).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wymienionego planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Koła z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2014 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
BURMISTRZ MIASTA KOŁA
MIECZYSŁAW DOŻDŻEWSKI
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe