tel. (63) 272-23-11  
projektbaner
Miasto Koło
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020   Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

INFORMACJA o projekcie pn.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”

Beneficjent: Gmina Miejska Koło
Oś priorytetowa 1: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.4: „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”
Poddziałanie 1.4.2: „Promocja gospodarcza regionu”
Tytuł Projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”
Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.01.04.02-30-0002/18
 
Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 1 703 010,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 1 405 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 194 250,00 zł
Poziom dofinansowania Projektu: do 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 
 
Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.06.2019 r.;
Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2020 r.
 
 
Opis przedmiotu Projektu:  
Przedmiotowy projekt polega na organizacji oraz udziale w imprezach gospodarczych, które mają zwiększyć rangę gospodarczą regionu wielkopolskiego na arenie międzynarodowej. Działania, które zostały zaplanowane do realizacji, polegać będą na udziale w targach z branży turystycznej, rolno-spożywczej, produkcyjnej oraz budowlanej. Ponadto, Beneficjent zaplanował zorganizowanie działań związanych z promocją gospodarczą regionu wielkopolskiego tj. misje gospodarcze przyjazdowe, kampanie promocyjno-informacyjne. Zaplanowane działania mają dużą szansę
 na zwiększenie wpływów związanych ze zwiększeniem eksportu poprzez lokalne podmioty gospodarcze. Zadania te mają się także przyczynić do zwiększenia zagranicznych inwestycji, promocji województwa wielkopolskiego jako regionu budującego swoją międzynarodową markę poprzez konkurencyjne oraz innowacyjne rozwiązania.
W ramach projektu wyróżniono następujące zadania:
 1. Udział w targach krajowych,
 2. Misje gospodarcze przyjazdowe,
 3. Kampania promocyjno-informacyjna,
 4. Promocja projektu,
 5. Koszty osobowe,
 6. Usługa doradcza.
 
Cel Projektu:
Celem szczegółowym projektu jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP  w regionie przekładający się na większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw w branży turystycznej, budowalnej, produkcyjnej oraz rolno-spożywczej działającej w ramach specjalizacji regionalnej. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców z przedstawicielami miast/regionów partnerskich tj.: Mińsk (Białoruś), Lwów (Ukraina), Ładyżyn (Ukraina), Winnica (Ukraina), Iwano-Frankowsk (Ukraina), Batumi (Gruzja), Kutaisi (Gruzja), Tskaltubo (Gruzja), Kiszyniów (Mołdawia), Londyn (Anglia), Reinbek (Niemcy) podczas zorganizowanych przez Beneficjenta misjach gospodarczych przyjazdowych. Realizacja tego celu sprzyjać będzie budowaniu w regionie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz stworzeniu przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział w targach krajowych, gdzie promowany będzie potencjał firm z branży turystycznej, budowalnej, produkcyjnej oraz rolno-spożywczej. Ponadto planowane misje gospodarcze przyjazdowe przedstawicieli miast/regionów partnerskich Miasta Koła pozwolą na promocję bezpośrednią gospodarki regionu. Zaplanowana w ramach projektu kampania promocyjno-informacyjna, służyć będzie poprawie wizerunku województwa wielkopolskiego, jako miejsca przyjaznego do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, jak również promocji wizerunkowej regionu.
 
Do celów pośrednich należy zaliczyć:
 • poprawa dostępu do rynków zagranicznych,
 • wzrost liczby nawiązanych kontaktów i podpisanych umów,
 • promocja gospodarcza MŚP z terenu wielkopolski. 
Wskaźniki produktu:
 • Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 2 szt.
 • Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym –  6 szt.
 • Liczba imprez targowych i wystaw – 8 szt.
 • Liczba przygotowanych analiz – 1 szt. 
Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC,
 • Liczba przedsiębiorców, która skorzystała z udziału w projekcie – 12 szt.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe