tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 15 grudnia 2019   Imieniny: Niny, Celiny, Krystiany
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W KOLE
 
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019, poz. 125) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej z siedzibą : 62-600 Koło ul. Dąbska 40.

2. Kontakt z administratorem:
- korespondencyjnie: na adres siedziby
- e-mail: straz.miejska@kolo.pl
- telefonicznie (63) 27 20 379

3. W Straży Miejskiej w Kole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
- korespondencyjnie: Urząd Miejski  62-600 Koło ul. Stary Rynek 1
- e-mail: iodo@kolo.pl
- telefonicznie: (63) 26 27 590

4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na podstawie:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich),
- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
- ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,        
- ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
- innych aktów prawnych regulujących zasady działania straży gminnych (miejskich).

6. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je pozyskał – co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych osobowych w celu archiwizacji – co do zasady 5 lat, chyba, że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.

9. Każdy ma prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
- usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnieniu tych danych odbiorcom – jeżeli osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub dane osobowe, podlegające usunięciu , muszą zostać zachowane do celów dowodowych.

10. Każdemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa (tel. 22 860 70 86), w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe