tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Środa, 26 czerwca 2019   Imieniny: Jana, Pawła, Miromira

Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole

LINK do transmisji XI Sesji Rady Miejskiej w Kole:
https://www.youtube.com/watch?v=tEuL7TxJdQc


Zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 09.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojciechowskiego, Niezłomnych (zobacz).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” (zobacz).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ulicy Wisławy Szymborskiej (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/5) (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przy ul. Cegielnianej (dz. nr 14/7 i 14/8) (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rej. ul. Nagórna (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 92 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Koperta Życia” (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koła oraz określenia granic ich obwodów (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej (zobacz).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole (zobacz).
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 (zobacz).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (zobacz).
 
Część II
 1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018 rok (zobacz).
 2. Debata nad Raportem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok (zobacz).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok: (zobacz).
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
 3. dyskusja;
 4. głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.: (zobacz).
 1. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła za 2018 rok wraz z uzasadnieniem;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania  budżetu za 2018 rok;
 3. odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oceniających wykonanie budżetu;
 4. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
 5. dyskusja;
 6. głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Protokół z  X Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 5. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KOLE
 Tomasz Sobolewski
 

Wybierz nagranie z listy:
 
 
 
 


 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe