tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 6 grudnia 2019   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Koperta życia

Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Koła znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia. 

Program skierowany jest do osób w wieku od 65 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu Koperta Życia, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu Programu "Koperta Życia".

Koperta życia nadzieją na szybką i skuteczną pomoc, która umożliwi dotarcie do kluczowych informacji o stanie zdrowia.


Seniorze 65 +

odbierz swoją
Kopertę Życia
 
Organizator:
Gmina Miejska Koło

Zestaw Koperta życia składa się z następujących elementów:
 • przezroczystej plastikowej koperty odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce,
 • karty informacyjnej - kartka papierowa w formacie A 4,
 • naklejki samoprzylepnej na Kopertę,
 • naklejki samoprzylepnej na lodówkę.
Instrukcja:
 • wypełnij Kartę informacyjną, umieść w niej najważniejsze wskazówki na temat Twojego stanu swojego zdrowia tj. przyjmowanych leków, uczuleniach pacjenta, rozpoznanych chorobach, a także numery telefonów osób najbliższych, które należy powiadomić o pobycie w szpitalu.

  Wypełnioną i podpisaną przez lekarza kartę informacyjną włóż do plastikowej koperty.
! Pamiętaj, aby dane w Kopercie życia były zawsze aktualne
 • Kopertę umieść w lodówce tak, aby była łatwo dostępna i widoczna
 • Na lodówkę przyklej okrągłą naklejkę z napisem: „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”
„Koperta życia” wraz z kartą informacyjną oraz naklejkami do odbioru w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111 (Ratusz Miejski)
 
 • Koperta życia jest wydawana bezpłatnie, a koszty wytworzenia pokrywa Gmina Miejska Koło.
 • Uprawnionymi do otrzymania Koperty życia są osoby w wieku 65 lat, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło. 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.175.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 23.12.2016 r.

REGULAMIN PROGRAMU "KOPERTA ŻYCIA"

Postanowienia ogólne
 
§1.

1. Celem programu o nazwie "Koperta życia" jest uświadomienie mieszkańcom miasta Koła znaczenia posiadania w miejscu ogólnie dostępnym dokładnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia. "Koperta życia" pełni pomocniczą rolę informacyjną w razie zagrożenia życia lub zdrowia.
2. Akcja informacyjna prowadzona będzie przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole za pośrednictwem strony internetowej www.kolo.pl.
3. Koordynatorem Programu jest Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
4. Przystąpienie uczestnika do Programu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Warunki uczestnictwa w Programie
 
§2.

1. Program skierowany jest do osób w wieku od 65 lat i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Koło.
2. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 oraz wypełnienie wniosku o wydanie pakietu Koperta Życia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Karta informacyjna jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W takim przypadku uczestnik zobowiązany jest wymienić kartę informacyjną na nową.
5. Organizator wyda na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zmianę sytuacji zdrowotnej nową kartę informacyjną.
Zasady Programu "Koperta życia"

§3.

1. W skład pakietu "Koperta Życia" wchodzi:
 • przezroczysta plastikowa koperta
 • karta informacyjna
2. Koperta życia wraz z kartą informacyjną powinna być przechowywana w lodówce - miejscu łatwym do zlokalizowania.
3. Lodówka zawierająca Kopertę życia powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach lodówki naklejki.


Obowiązki uczestnika Programu
 
1. Uczestnik programu zobowiązuje się do:
 • wypełnienia drukowanymi literami karty informacyjnej, potwierdzenie danych zawartych w karcie własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz potwierdzenia tychże danych przez lekarza,
 • umieszczenie karty informacyjnej w ,,Kopercie życia" i umieszczenie jej w lodówce,
 • oznaczenie lodówki naklejką.

Obowiązki organizatora Programu

§4

1. Organizator zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia pakietu "Koperty życia" osobie o której mowa w §2 ust. 1 regulaminu.
2. Miejscem odbioru pakietu jest:
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz) pok. nr 111
3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i tym samym warunków udziału w Programie "Koperta Życia".
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe