tel. (63) 272-23-11  
Rada Sportu
Miasto Koło
Niedziela, 5 kwietnia 2020   Imieniny: Ireny, Wincentego, Julianny

Rada Sportu

Rada Sportu jest zespołem opiniodawczym i konsultacyjnym Burmistrza Miasta Koła.

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
 • strategii rozwoju gminy w zakresie sportu
 • projektów uchwał dotyczących rozwoju sportu
 • programów bazy sportowej na terenie Gminy Miejskiej Koło (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej)
 • projektu budżetu w części dotyczącej sportu
Rada może również opiniować:
 • plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Miejskiej Koło dofinansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Koło
 • ustalenia zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu
 • diagnozowanie potrzeb z zakresu sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia
   

Prezydium Rady Sportu miasta Koła:

Waldemar Pietrzak - Przewodniczący
Szymon Sowiński - Z-ca Przewodniczącego


Skład Rady Sportu miasta Koła:

 1. Jarosław Kawka - MKS .Olimpia" Koło
 2. Tomasz Brett - MLUKS .Triathlon" Koło
 3. Szymon Sowiński - Klub Sportowy "Siatkarz" Koło
 4. Marlena Wojewoda - Kolski Klub Sportów Walki
 5. Waldemar Pietrzak - UKS "Maratończyk" Koło
 6. Robert Madaliński - Kolskie Towarzystwo Cyklistów
 7. Małgorzata Łukasik - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole
 8. Marta Zakrocka - Urząd Miejski w Kole
 9. Katarzyna Jaroszewska - Urząd Miejski w Kole
 10. Lech Brzeziński - Stowarzyszenie "Wyspa i Przyjaciele"
 11. Maciej Bakalarczyk - Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej
 12. Marcin Świderski - Stowarzyszenie Malinowa Mamba
   

Regulamin Rady Sportu miasta Koła


Rada Sportu działa na podstawie Regulaminu.

Załącznik do
Zarządzenia Nr OZ.0050.115a.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 17 czerwca 2015 r.
 
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY SPORTU
 
 
§1
 
1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Koła z tym, że wyłonienie reprezentantów organizacji pozarządowych następuje spośród kandydatów przez nich zgłoszonych.
2. Rada składa się z 12 członków.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.
5. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:
 • strategii rozwoju gminy w zakresie sportu,
 • projektów uchwał dotyczących rozwoju sportu,
 • programów bazy sportowej na terenie Gminy Miejskiej Koło (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej),
 • projektu budżetu w części dotyczącej sportu.
6. Rada może również opiniować:
 • plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Miejskiej Koło dofinansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Koło,
 • ustalenia zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu,
 • diagnozowanie potrzeb z zakresu sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.
§2
 
1. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza - większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.  Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza następuje w takim samym trybie co powołanie.

§3
 
1. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 • ustalanie terminów posiedzeń Rady,
 • prowadzenie posiedzeń Rady, ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,
 • czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady,
 • zapraszanie na posiedzenia Rady - z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady - ekspertów z zakresu różnych dyscyplin sportu,
 • powołanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

§4
1. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
 • przygotowywanie na posiedzenia Rady dokumentów, zatwierdzonych przez przewodniczącego.
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń.
§5
1. Rada pracuje na posiedzeniach.                                                     .
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady albo Burmistrza.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma przewodniczący.
6. Posiedzenie Rady uważa się za ważne gdy uczestniczy w nim co najmniej 7 członków Rady.
7. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk, opinii.
 

§6
 
1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący obrady i sekretarz.
2. Protokoły posiedzeń oraz inna dokumentacja Rady przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Kole.
3. Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
§7
 
1. Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną.
2. Wraz z zawiadomieniem doręczone są materiały na posiedzenia (drogą pocztową lub elektroniczną). 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe