tel. (63) 272-23-11  
TopBanerSRK
Miasto Koło
Sobota, 11 lipca 2020   Imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

Społeczna Rada Kultury

Społeczna Rada Kultury jest organem doradczo - opiniodawczym Burmistrza Miasta Koła.

Zadaniem rady jest wspieranie procesu rozwoju kultury, opiniowanie polityki kulturalnej miasta Koła, działalność promująca, konsultacyjna i doradcza z zakresu kultury.

 
 
Społeczna Rada Kultury jest już Facebooku. KLIKNIJ W BANER.

Do głównych zadań rady należy:
 1. koordynowanie działań w obszarze kultury miasta Koła.
 2. zarządzanie przepływem informacji w zakresie oczekiwań i wydarzeń kulturalnych w mieście Kole.
 3. promowanie zaplanowanych i odbywających się w mieście Kole wydarzeń i imprez kulturalnych wśród mieszkańców miasta.
 4. inicjowanie działań w obszarze kultury mających na celu jej propagowanie wśród mieszkańców oraz inicjowanie wydarzeń i imprez kulturalnych w mieście Kole.
Rada ma służyć integracji środowisk podmiotów działających w sferze kultury poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń oraz współpracować z Komisją ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Kole.
 
Do kompetencji rady należy w szczególności:
 1. podejmowanie działań prowadzących do zacieśnienia współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz kultury.
 2. wymiana doświadczeń, doradztwo i opiniowanie działań z zakresu polityki kulturalnej w szczególności związanych z funkcjonowaniem kultury i mających wpływ na jej rozwój.
 3. wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów hamujących rozwój kultury w mieście.
 4. kreowanie i promowanie kultury.
 5. proponowanie rozwiązań w zakresie promocji miasta, opartych na działaniach kulturalnych.
 6. wskazywanie możliwości rozwoju poprzez konkretne inicjatywy kulturalne.
 7. zgłaszanie własnych propozycji przedsięwzięć kulturalnych oraz projektowanie ich realizacji.
 8. doradztwo w dziedzinie mecenatu kultury.
 9. wspomaganie działań kolskiego środowiska twórczego.
Kadencja rady trwa cztery lata.
 

Prezydium Społecznej Rady Kultury miasta Koła:

Jacek Dziedziczak - Przewodniczący
Dorota Karaszewska - Z-ca Przewodniczącego
Bożena Gronert-Ubych - Sekretarz
Henryk Perzyński - Członek
Radomir Piorun - Członek

Skład Społecznej Rady Kultury miasta Koła:

 1. Ryszard Borysiewicz - Radny Rady Miejskiej w Kole, LOK "Kolska Starówka" w Kole,
 2. Jerzy Budka - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole,
 3. Irena Olasińska - Famy Chór "Lutnia" Koło,
 4. Henryk Perzyński - Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI,
 5. Marek Kłaniecki - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kole,
 6. Waldemar Jednoróg - YAMAHA Szkoła Muzyczna w Kole,
 7. Joanna Kwarcińska - Studio Tańca RYTMIX oddział w Koło,
 8. Piotr Śniegocki - kolekcjoner, społeczny animator kultury,
 9. Jacek Dziedziczak - Pracownia Reklamy Koło, społeczny animator kultury,
 10. Dorota Karaszewska - społeczny animator kultury,
 11. Bożena Gronert-Ubych - społeczny animator kultury,
 12. Olga Głowacka - Klub Fotograficzny FAKT,
 13. Grzegorz Mokrzycki - Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą,
 14. Artur Piechalak - Stowarzyszenie KOLANIE,
 15. Maciej Kujawa - Stowarzyszenie MALINOWA MAMABA,
 16. Romuald Adamek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole,
 17. Aleksandra Kowalska - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,
 18. Tomasz Nuszkiewicz - Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 19. Radomir Piorun - Miejski Dom Kultury w Kole.
 20. Jadwiga Kwarcińska-Witaszek - Polski Związek Niewidomych Oddział w Kole
 21. Krzysztof Pawlak - Zespół Szkół Plastycznych w Kole
Skład rady, na okres kadencji, zatwierdza Burmistrz Miasta Koła.

Regulamin Społecznej Rady Kultury miasta Koła


Organizację pracy rady określa Regulamin Społecznej Rady Kultury.
Załącznik do
Zarządzenia Nr OA.0050.16.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 24 lutego 2016 r.
 
REGULAMIN
SPOŁECZNEJ RADY KULTURY MIASTA KOŁA
 
§ 1. Społeczna Rada Kultury, zwana dalej radą, jest organem doradczo - opiniodawczym Burmistrza Miasta Koła.
 
§ 2. 1. Do głównych zadań rady należy:
1) koordynowanie działań w obszarze kultury miasta Koła.
2) zarządzanie przepływem informacji w zakresie oczekiwań i wydarzeń kulturalnych w mieście Kole.
3) promowanie zaplanowanych i odbywających się w mieście Kole wydarzeń i imprez kulturalnych wśród mieszkańców miasta,
4) inicjowanie działań w obszarze kultury mających na celu jej propagowanie wśród mieszkańców oraz inicjowanie wydarzeń i imprez kulturalnych w mieście Kole.
2. Rada ma służyć integracji środowisk podmiotów działających w sferze kultury poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.
3. Rada ma współpracować z Komisją ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Kole.
 
§ 3. Do kompetencji rady należy w szczególności:
1) podejmowanie działań prowadzących do zacieśnienia współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz kultury.
2) wymiana doświadczeń, doradztwo i opiniowanie działań z zakresu polityki kulturalnej w szczególności związanych z funkcjonowaniem kultury i mających wpływ na jej rozwój.
3) wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów hamujących rozwój kultury w mieście.
4) kreowanie i promowanie kultury.
5) proponowanie rozwiązań w zakresie promocji miasta, opartych na działaniach kulturalnych.
6) wskazywanie możliwości rozwoju poprzez konkretne inicjatywy kulturalne.
7) zgłaszanie własnych propozycji przedsięwzięć kulturalnych oraz projektowanie ich realizacji.
8) doradztwo w dziedzinie mecenatu kultury.
9) wspomaganie działań kolskiego środowiska twórczego.
 
§ 4.1. Kadencja rady trwa cztery lata.
2. Skład rady, na okres kadencji, zatwierdza Burmistrz Miasta Koła.
3. Zmiany w składzie rady następują poprzez zgłoszenie na posiedzeniu, przegłosowanie zwykłą większością głosów oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Koła.
4. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
5. Przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz dwóch wybranych przez radę członków tworzą prezydium rady.
6. Do zadań prezydium rady należy:
1) zwoływanie posiedzeń rady i prezydium.
2) organizowanie posiedzeń, czuwanie nad ich przebiegiem, przygotowywaniem protokołów.
z posiedzeń, list obecności oraz innych dokumentów dotyczących posiedzeń.
3) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Koła wniosków, stanowisk, opinii i propozycji przyjętych przez radę,
4) przedstawianie na posiedzeniach rady decyzji i zadań wskazanych przez Burmistrza Miasta Koła.
 
§ 5.1. Koordynowanie działań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, odbywa się w oparciu o dokument "Kalendarz Imprez miasta Koła", przygotowywany przez radę i stanowiący podstawowy dokument rady, uzgadniany jest z Burmistrzem Miasta Koła w następujących terminach:
1) roczny "Kalendarz Imprez miasta Koła", stanowiący dokument planowy - w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego,
2) kwartalny "Kalendarz Imprez miasta Koła", stanowiący dokument wykonawczy - w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, którego "Kalendarz" dotyczy.
2. "Kalendarz Imprez miasta Koła", o którym mowa w ust. 1 pkt 1., po uzgodnieniu z Burmistrzem miasta Koła, przedstawiony jest Radzie Miejskiej w Kole oraz opublikowany w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Kole, przekazany do informacji publicznej za pośrednictwem mediów.
 
§ 6.1. Posiedzenia rady zwołuje i prowadzi przewodniczący.
2. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia rady prowadzi zastępca przewodniczącego lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
3. Przewodniczący rady zawiadamia Burmistrza Miasta Koła o planowanym posiedzeniu.
4. Posiedzenie rady może być zwołane na wniosek Burmistrza Miasta Koła lub trzech członków rady.
5. Rada obraduje na swych posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał a prezydium w zależności od potrzeb.
6. Przewodniczący rady powiadamia członków (mail owo lub telefonicznie) o miejscu i terminie posiedzeń, co najmniej 3 dni wcześniej.
7. W każdym posiedzeniu rady uczestniczy Burmistrz Miasta Koła lub jego przedstawiciel.
8. Rada może zapraszać na swoje posiedzenia twórców i animatorów kultury, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw oraz inne osoby, których udział w posiedzeniu uzna za niezbędny do realizowania zadań. Zaproszone osoby podpisują listę obecności.
 
§ 7.1. Posiedzenie rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu, w tym przewodniczący, zastępca lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
2. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem, który może ulec zmianie po przegłosowaniu.
3. Rad rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Posiedzenia rady są protokołowane i podpisywane przez osobę, która przewodniczy obradom. Do protokołu dołącza się listę obecności.
6. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad z wyszczególnieniem podjętych decyzji (rozstrzygnięć) i wynikami głosowania dla każdej decyzji.
 
§ 8. Zmiany treści regulaminu następują, na wniosek rady, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Koła.
 
§ 9. Obsługę kancelaryjną rady zapewnia wydział Urzędu Miejskiego w Kole merytorycznie właściwy do spraw kultury.
Kalendarz imprez
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe