tel. (63) 272-23-11  
biznes_top1
Miasto Koło
Środa, 12 sierpnia 2020   Imieniny: Klary, Lecha, Hilarii

Rejestracja firmy

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
 
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx 
czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.
 
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Źródło:
Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

 


Formularz CEIDG-1

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działaności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działaności gospodarczej CEIDG-1.

Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - służy do udzielonych pełnomocnictw

CEIDG - POPR - służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.


Wniosek o wpis do CIDEG może być złożony:


Urząd Miejski w Kole
Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 110
tel. (0-63) 262 75 18
fax. (0-63) 272-29-84

 

  • można również przesłać listem poleconym (adres jak wyżej), w takim przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
  • można również złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowejCEIDG


Ważne adresy instytucji:

1. Urząd Statystyczny w Poznaniu
Oddział w Koninie
62-510 Konin, ul. Poznańska 84
tel. (0-63) 249-94-09


2. Urząd Skarbowy w Kole
62-600 Koło, ul. Prusa 10
tel. (0-63) 272-01-02
fax. (0-63) 272-20-26


3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koninie
Inspektorat w Kole
62-600 Koło, ul. Prusa
tel. (-063) 272-11-07
fax. (0-63 272-05-77

Opracował: Mirosław Kwiręg

Oferty inwestycyjne
Przetargi wg. PZP
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe