tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Wtorek, 19 września 2017   Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
SIERPNIU 2017 roku 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 28 VIII 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – Środowiskowej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szkolnej 2B w Kole oraz Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 12 w Kole.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole.
 3. Sprawy różne
Komisja Budżetu i Finansów 28 VIII 16.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025.
 3. Sprawy różne.  
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 29 VIII 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 Porządek posiedzenia Komisji:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Kole.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole w postaci nieruchomości gruntowych.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja akwenu Zalewu Ruszkowskiego na terenie miasta Koło” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 6. Sprawy różne. 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 29 VIII 15.45 Sala 104 Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza informacji z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na lata 2013-2016”.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Miejskiej Koło.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja. Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 4. Sprawy różne. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 29 VIII 17.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie: 
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole w postaci nieruchomości gruntowych. 
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji poprzez złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja akwenu Zalewu Ruszkowskiego na terenie miasta Koło” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za 2016 rok.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 4).
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 15).
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miejskiej Koło darowizny lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego oraz ułamkowej części gruntu, położonych w budynku przy ul. Pułaskiego 2 w Kole.
 10. Sprawy różne.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; komisja wyjazdowa do wybranych
placówek oświatowych Gminy Miejskiej Koło, tj. do Zespołu Szkół nr 2 i Przedszkola Miejskiego nr 3
31 VIII Posiedzenie Komisji rozpocznie się o godz. 15.10 w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojciechowskiego 9 w Kole. Następnie Komisja uda się do siedziby Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kolejowej 5, gdzie posiedzenie planowane jest na godz. 16.00.         Przedmiotem posiedzenia będzie przygotowanie w/w placówek do nowego roku szkolnego. 

 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe