tel. (63) 272-23-11  
banner_sm
Miasto Koło
Czwartek, 23 listopada 2017   Imieniny: Adeli, Klemensa, Orestesa

Akty prawne

 • Dz. U. 97.123.779 - USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Dz. U. 09.220.1731 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 09.220.1722 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
 • Dz. U. 98.112.713 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie mundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 09.220.1732 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
 • Dz. U. 04.215.2185 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 04.194.1999 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
 • Dz. U. 09.220.1719 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 09.196.1520 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne(miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
 • Dz. U. 03.208.2026 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • Dz. U. 09. 220. 1733 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 09. 220. 1720 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez staż gminną (miejską)

Inne wybrane akty prawne będące pomocne w realizacji zadań

 • Dz. U. 08. 25. 150 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 • Dz. U. 05. 31. 266 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
 • Dz. U. 06. 139. 993 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 • Dz. U. 96. 10. 55 - Ustawa z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Dz. U. 05. 236. 2008 - Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości w gminach
 • Dz. U. 05. 108. 909 - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Dz. U. 08. 213. 1342 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Dz. U. 05. 108. 908 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Dz. U. 07. 70. 473 - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Dz. U. 03. 159. 1547 - Ustawa z dnia lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Dz. U. 03. 106. 1002 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Dz. U. 03. 57. 507 - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
 • Dz. U. 04. 243. 2441 - Prawo o miarach

Akty prawa miejscowego

 • Uchwała Nr XXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło
 • Uchwała Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe