tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Poniedziałek, 23 września 2019   Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Naczelnik Mirosław Kwiręg
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 110
Tel. (63) 262 75 18
e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@kolo.pl


Pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Katarzyna Wojtysiak
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, II piętro, pokój nr 206
Telefon:  (63)  26 27 566
Email: promocja@kolo.pl
Piotr Kapalski
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 110
Telefon:  (63)  26 27 501
Email: integracja.europejska@kolo.pl


Podstawowe zadania Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Do podstawowych zadań Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta należy:
1) monitorowanie programów, działań, inicjatyw i konkursów związanych z możliwością uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych na realizację projektów;
2) aplikowanie o fundusze zewnętrzne w tym opracowywanie (lub współpraca z firmą zewnętrzną) wniosków i wymaganych załączników;
3) współpraca przy wdrażaniu projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w tym; rozliczanie, promocja, monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości, archiwizacja;
4) upowszechnianie informacji o możliwości uczestnictwa w inicjatywach i programach 14 finansowanych z funduszy zewnętrznych;
5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
6) współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla Miasta oraz monitorowanie ich wdrażania;
7) przygotowywanie analiz i opracowań w zakresie strategicznego rozwoju Miasta;
8) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i upowszechnianiem informacji dotyczących funkcjonowania Miasta i Urzędu, a w szczególności:
a) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych o programach, zamierzeniach oraz wynikach pracy i bieżącej działalności Burmistrza i Urzędu,
c) analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Urzędu i organów Miasta,
d) udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe,
e) przygotowywanie propozycji odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika oraz Sekretarza,
f) organizowanie konferencji prasowych,
g) prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz audiowizualnej z działalności Urzędu i organów Miasta,
9) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
10) prowadzenie spraw związanych z programowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć zmierzających do stworzenia prawidłowej struktury komunikacji ze społeczeństwem, a w szczególności:
a) koordynacja badań dotyczących opinii i potrzeb mieszkańców miasta,
b) organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych.
11) nawiązywanie i organizowanie współpracy z miastami partnerskimi, organizacjami i instytucjami zagranicznymi;
12) prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta, a w szczególności:
a) gromadzenie informacji dotyczących Miasta oraz opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych,
b) przygotowywanie informacji i prowadzenie oficjalnego miejskiego portalu internetowego oraz oficjalnych profili i kanałów Miasta w mediach społecznościowych,
c) przygotowywanie prezentacji Miasta na targach, imprezach wystawienniczych i promocyjnych,
d) organizowanie imprez i działań promocyjnych we współpracy z innymi wydziałami.
13) prowadzenie działań w zakresie promocji gospodarczej Miasta, a w szczególności:
a) współpraca przy opracowaniu i realizacji programu promocji gospodarczej Miasta,
b) organizacja szkoleń i akcji informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych firm,
d) obsługa inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w mieście Koło,
e) przedstawianie propozycji lokalizacji inwestycji, uzbrojenia oraz zasad funkcjonowania terenów inwestycyjnych w mieście, wyjaśnienie przebiegu procesu inwestycyjnego,
f) obsługa zapytań inwestycyjnych oraz obsługa i organizacja wizyt potencjalnych inwestorów,
g) świadczenie inwestorowi pomocy w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
h) sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej, materiałów informacyjnych dla inwestorów,
i) zamieszczanie ofert inwestycyjnych na stronach instytucji obsługujących bezpośrednie inwestycje.
14) realizacja zadań związanych z rejestracją zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
15) nadzór i organizacja targowisk miejskich;
16) zadania zlecone związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
17) przygotowywanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówką osobową, przewozy regularne i nieregularne,
18) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych łącznie z naliczaniem rocznych opłat oraz kontrola punków sprzedaży.
19) badanie i analizowanie sektora przedsiębiorczości, projektowanie programów rozwoju przedsiębiorczości oraz współdziałanie z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
20) realizacja zadań z zakresu pozyskiwania środków pomocowych w obszarze przedsiębiorczości,
21) organizowanie i koordynowanie współdziałania Miasta z inwestorami krajowymi I zagramcznynu,
22) przygotowanie i organizacja spotkań z przedsiębiorcami,
23) monitorowanie na rzecz obsługiwanych przedsiębiorców przebiegu procesu administracyjnego,
24) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie obsługi przedsiębiorców,
25) opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
26) współpraca z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, organami administracji rządowej Isamorządowej oraz innymi podmiotami mającymi na celu rozwój gospodarczy oraz działającymi na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Mieście,
27) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju gospodarczego,
28) redagowanie stron o tematyce biznesowej w ramach internetowego serwisu Miasta,
29) koordynowanie i nadzór nad inicjatywami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorczości,
30) identyfikowanie, definiowanie celów, priorytetów i grup docelowych w obszarze promocji gospodarczej Miasta,
31) współpraca z organizacjami przedsiębiorców w zakresie realizacji imprez o charakterze promocyjno - gospodarczym,
32) koordynowanie organizacji wydarzeń służących promocji gospodarczej mających miejsce na terenie Miasta,
33) realizacja promocji gospodarczej Miasta poprzez elektroniczne media społecznościowe.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe