tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 8 sierpnia 2020   Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Zespół ds. Ochrony Środowiska

Szymon Czerwiński
Stanowisko:  Koordynator zespołu
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 102 
Telefon:  (63)  26 27 551
Email: srodowisko@kolo.pl
Anna Margielewska
Stanowisko:  Podinspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 102
Telefon:  (63)  26 27 551

Podstawowe zadania Zespołu ds. Ochrony Środowiska:

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta oraz podejmowanie innych działań związanych z ochroną przyrody;
2) prowadzenie spraw związanych z planami i programami w ochronie środowiska;
3) powadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych dokumentach i informacjach dotyczących środowiska;
4) współpraca w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymagań ochrony środowiska oraz ustalania zgodności planowanych przedsięwzięć     z zapisami obowiązujących planów;
5) udostępnianie na wniosek zainteresowanych posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska;       
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
7) prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów w tym naliczanie opłat i wymierzanie kar oraz ochroną starodrzewów;
8) prowadzenie działań dla zapewnienia mieszkańcom miasta korzystania z przyrody i terenów zieleni miejskiej;
9) zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
10) aktualizacja wykazów podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska;
11) prowadzenie postępowań dotyczących ustanawiania ograniczeń i zakazów wprowadzania     określonych zanieczyszczeń do atmosfery;
12) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
13) wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt  związanych z :
a) ochroną zwierząt gospodarskich i domowych,
b) opieką nad zwierzętami bezdomnymi,
c) zapobieganiem bezdomności zwierząt;
14) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opieki nad zwierzętami domowymi oraz ustalania wysokości opłat od posiadania psów;
15) aktualizacje ”Aglomeracji – Koło”- koordynacja i przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego;
16) zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi korzystającymi z  miejskiej kanalizacji deszczowej;
17) kontrola i egzekwowanie wyników badań czystości ścieków opadowych i roztopowych   wprowadzonych do miejskiej kanalizacji deszczowej;
18) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego rocznych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych  opłat;
19) promocja i propagowanie oraz realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej;
20) współpraca przy wdrażaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
 
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe