tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 23 września 2019   Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik Hanna Zywert
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój nr 106
Tel. (63) 262 75 21
e-mail:  inwestycje@kolo.pl

Zastępca Naczelnika Mariusz Grabarczyk
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój nr 107
Telefon:  (63)  26 27 522
Email: zagospodarowanie1@kolo.plPracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:

Elżbieta Młodzikowska
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 107 
Telefon:  (63)  26 27 522
Email: zagospodarowanie@kolo.pl

Janina Warszawska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12,  62-600 Koło, I piętro, pokój nr 105
Telefon:  (63)  26 27 520
Email: zielen@kolo.pl


Julian Ostrowski
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 101
Telefon:  (63)  26 27 560
Email: infrastruktura2@kolo.pl
 


Podstawowe zadania Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Do podstawowych zadań Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:
1) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem pasa drogowego dróg gminnych oraz wewnętrznych należących do Gminy Miejskiej Koło;
2) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem lokalnych ulic, placów oraz organizacją ruchu drogowego;
3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacji deszczowej;
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na:
a) zajęcie pasa drogowego ulic gminnych,
b) lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z infrastrukturą drogową,
c) lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.
5) prowadzenie spraw związanych z:
a) utrzymaniem porządku i czystości w mieście,
b) zielenią miejską (skwery, zieleńce, laski komunalne, parki),
c) oświetleniem ulicznym,
d) cmentarzami komunalnymi i wojennymi.
6) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej pasa drogowego w zakresie:
a) gospodarki wodno – ściekowej,
b) oświetlenia ulicznego,
c) zasilania w energię elektryczną,
d) budowy sieci i przyłączy gazociągowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych.
7) opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych;
8) realizacja zadań związanych ze strefą płatnego parkowania w mieście;
9) współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za budowę, utrzymanie i ochronę dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
10) współpraca z jednostkami:
a) zaopatrującymi miasta w wodę oraz realizującymi rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
b) zaopatrującymi miasto w energię cieplną,
c) odpowiedzialnymi za funkcjonowanie miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
11) panowanie inwestycji miejskich;
12) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji miejskich pod względem formalno-prawnym;
13) nadzór nad realizacją inwestycji miejskich;
14) rozliczanie inwestycji miejskich;
15) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji przy udziale finansowym środków pozabudżetowych, dotacji, pożyczek;
16) przekazywanie zrealizowanych inwestycji do użytkowania;
17) udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zadań inwestycyjnych;
18) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego;
19) wydawanie wypisów i  wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
20) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego;
21) wykonywanie zadań związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
22) dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
23) wykonywanie zadań związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
24) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe