tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Piątek, 18 stycznia 2019   Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Informacja o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Starosta Kolski informuje, że dzięki zaangażowaniu Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje udzielić pomoc finansową w wysokości 153 400,00 zł ze środków WFOŚiGW w formie dotacji, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”.

W ramach realizacji programu usuwania azbestu Zarząd Powiatu Kolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą regulamin finansowania ww. przedsięwzięcia.

Założeniem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez m.in. sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
Powiat zamierza udzielić pomocy właścicielom/zarządcom obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo - cementowymi lub właścicielom/zarządcom nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki:
  •  posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu,
  •  w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  •  przedłożyć wypełniony wniosek do miejscowego Urzędu Gminy.
 
Wnioski można składać w terminie
od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 roku.
 
Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu kolskiego. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Kole w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetów Gmin powiatu kolskiego oraz z środków własnych z Budżetu Powiatu.

Do pobrania:


Kontrola prawidłowej segregacji odpadów

Zastępca  Burmistrza Miasta Koła informuje, że od miesiąca marca 2018 r. rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”. W przypadku kiedy ta nieprawidłowość powtórzy się dwukrotnie,  właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 25 zł od osoby.
 
Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Większa ilość odpadów zmieszanych  ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym.                             
 
W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat. 
 
W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią,  powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.


Nie spalaj odpadów. Segreguj śmieci i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem

Nie spalaj odpadów.
Segreguj śmieci i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem.

Urząd Miejski w Kole nie ustaje w wysiłkach, by wyeliminować niebezpieczny nawyk spalania śmieci w paleniskach domowych. Ten niechlubny i szkodliwy dla zdrowia zwyczaj w myśl przepisów podlega karze. Zasmuca fakt, że chcemy żyć w estetycznym otoczeniu (segregujemy odpady i sprzątamy ziemię), a zupełnie  nie dbamy o jakość powietrza, którym oddychamy. Pomimo wciąż podejmowanych prób edukowania społeczeństwa, wiele osób trzeba karać za spalanie śmieci.


Ustawa o odpadach zabrania ich spalania poza instalacjami do tego przeznaczonymi. To konieczne, bowiem w czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne, jak dioksyny, furany, metale ciężkie, tlenki węgla, pyły. Substancje te trafiają do otoczenia i wraz z pożywieniem i wdychanym powietrzem dostają się do naszego organizmu. Nieodwracalnie niszczą zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne. Spaliny z domowych kotłowni są bardzo toksyczne, gdyż są emitowane z niskich kominów, co uniemożliwia ich wyniesienie na duże wysokości i rozproszenie w atmosferze. Jednocześnie związki chemiczne powstałe wskutek spalania odpadów mają negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy mokrej i mogą spowodować pożar budynku lub być przyczyną zaczadzenia.

Pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kole, w trosce o edukację społeczeństwa w zakresie szkodliwości niskiej emisji i tematów pokrewnych, jak np. racjonalne postępowanie z odpadami, prowadzą tematyczne prelekcje w szkołach podstawowych i przedszkolach. Tegoroczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, planowane na dni 27-28 lutego, wzbogacone zostaną prezentacjami multimedialnymi oraz filmami. Dodatkowo każdego roku do mieszkańców trafia ulotka informacyjno-edukacyjna przybliżająca problematykę szkodliwości spalania odpadów.

Kiedy działania nie przynoszą pożądanego efektu, pozostaje interwencja Straży Miejskiej, która ustawowo upoważniona jest do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż na terenie nieruchomości dochodzi do termicznego przetwarzania odpadów, strażnicy z mocy prawa mogą przesłuchać właścicieli, żądać wyjaśnień, a nawet przeprowadzić badania w obiekcie.

Przy okazji przestrzegamy, że każdy, kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. zł. W przypadku stwierdzenia wypalania odpadów strażnik może także ukarać sprawcę mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

W sytuacji uzasadnionych podejrzeń o wypalaniu substancji zabronionych można informować Straż Miejską (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) pod nr tel. 986, 27 20 379 lub 506 184 127. W niektóre dni tygodnia Straż Miejska wystawia także patrol w godz. 14:00 – 22:00. Zgłoszenia w tym okresie należy kierować pod nr telefonu komórkowego 506 184 127.

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z  art. 6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kole w dniu 28 września  2016 roku, podjęła uchwałę  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez Gminę tego zadania, było powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednakże ze względu na nieprzewidziane komplikacje związane z dostosowaniem systemu do tak szerokiej różnorodności prowadzonych działalności, a co za tym idzie zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz opór przed wprowadzeniem systemu ze strony przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miejskiej Koło, zasadnym było odstąpienie, od zamiaru włączenia nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Kole podjęła uchwałę nr XXXVIII/367/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia  28 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Odstąpienie od włączenia nieruchomości niezamieszkałych powoduje, że nadal obowiązywać będzie system dotychczasowy, czyli każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, podpisuje indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, w tym kierujących instytucjami kultury, oświaty, zdrowia i zarządców ogródków działkowych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy wypowiedzieli umowy na odbiór odpadów komunalnych, proszeni są o zawarcie nowych umów.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane wejściem w życie nowego systemu, a teraz rezygnacją z niego, serdecznie przepraszamy. 
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe