tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Poniedziałek, 24 kwietnia 2017   Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcySystem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Szanowni Państwo!

W dniu 28 września 2016 r. na sesji Rada Miejska w Kole  podjęła uchwałę dotyczącą objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej itp.

Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał  się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

Z dniem 1 lipca 2017 r. Gmina Miejska Koło organizuje i nadzoruje system, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych oraz  zawiera umowę z przedsiębiorcą na wykonywanie w/w usługi.
 
Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2017 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada, jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miasta w Kole deklaracji, w której określi wielkość i ilość pojemników lub worków oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej kwartalnie na rzecz Miasta, a nie jak dotychczas firmie.

Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie miasta Koła ma na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru  i zagospodarowania wytworzonych  odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta w Kole, Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, pok. 111,  w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.kolo.pl, www.kolo.pl lub do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta w Kole, Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 111.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania deklaracji, ponieważ w tym przypadku opłata jest już uiszczana w ramach nieruchomości zamieszkałej!
Z kolei, gdy na terenie nieruchomości znajdują się dwa typy nieruchomości tj. zamieszkała i niezamieszkała wówczas właściciel tych nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nieruchomość zamieszkałą i niezamieszkałą.

Dotychczasowy odbiór odpadów komunalnych na podstawie indywidualnych umów z firmą specjalistyczną powinien być wypowiedziany we własnym zakresie zgodnie z zapisem umowy z dniem 30 czerwca 2017 r.

UWAGA!
Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, oznacza to, że pozostałe odpady produkcyjne i poprodukcyjne powstające w wyniku prowadzonej działalności odbierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie na dotychczasowych zasadach.

Wypełniając deklarację należy zastosować stawki przyjęte Uchwałą nr XXXI/305/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Koło tj:

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:
 1. o pojemności 60 litrów – w wysokości  15,00 zł,
 2. o pojemności 120 litrów – w wysokości  29,00 zł,
 3. o pojemności 240 litrów – w wysokości  49,00 zł,
 4. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 113,00 zł,
Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny  ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:
 1. o pojemności 60 litrów – w wysokości  18,00 zł,
 2. o pojemności 120 litrów – w wysokości  34,00 zł,
 3. o pojemności 240 litrów – w wysokości  56,00 zł,
 4. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 127,00 zł,
Wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz na kwartał w terminie do końca każdego kwartału. Opłata, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Koła  lub w kasie Urzędu, począwszy od III kwartału 2017 roku .

Szczegółowych informacji na temat nowelizacji miejscowych przepisów może uzyskać także w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Kole pod nr  tel.  63 26 27 535  lub 63 26 27 550.

Burmistrz Miasta Koła
Stanisław Maciaszek
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • Miejski Dom KulturyMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPwfosigw2016
 • kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole
 • KALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinę
 • Związek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe