tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 8 sierpnia 2020   Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza
 


Ogłoszenie nr 532457-N-2020 z dnia 2020-04-20 r.

Gmina Miejska Koło: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej; Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym; Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984.
Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Adres:
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej; Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym; Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole.
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dla czterech oddzielnych zadań: Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej; Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym; Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach Nr I - IV SIWZ. 3. Wymagania w zakresie zatrudnienia. 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania tj. czynności wspomagające projektanta lub zespół projektantów, w tym m. in. pomoc techniczna i merytoryczna w zakresie tworzenia opracowań projektowych z branży drogowej, konstrukcyjno- budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych (czynności administracyjno-biurowe oraz czynności asystenta projektanta – osoby nie pełniącej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. D.U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 2) Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 3) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 4) W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie przedłoży poniżej wskazane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w pkt 1): a) poświadczoną odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/ umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania czynności o których mowa w pkt 1), (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika/ów. Do zidentyfikowania powinny być możliwe dane takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy; i/lub b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy dla którego upłynął termin wniesienia składek; i/lub c) poświadczoną odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika/ów. 5) Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji pracy. 4. Określenie przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 5. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2020-07-31
            2020-07-31
            2020-08-31
            2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego: 1) Zadanie nr 1 – do 31 lipca 2020 roku. 2) Zadanie nr 2 – do 31 lipca 2020 roku. 3) Zadanie nr 3 – do 31 sierpnia 2020 roku. 4) Zadanie nr 4 – do 30 września 2020 roku. 2. W przypadku zadań od nr 1-3 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na przedłużające się terminy uzgodnienia dokumentacji niezależne od Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem poprzez potwierdzenie, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, zdobyli doświadczenie zawodowe, które obejmuje: a) wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę, lub przebudowę drogi lub ulicy na podstawie której została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w zakresie opracowania projektowej dokumentacji drogowej spośród zadań oznaczonych nr 1-3 Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem. b) wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę, lub przebudowę boiska sportowego, na podstawie której została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę lub przyjęte zgłoszenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Za wykonanie projektu Zamawiający nie będzie uznawał opracowań dotyczących aktualizacji dokumentacji projektowych. Za projekt budowlany uzna Zamawiający projekt w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) 2) Wykonawca dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji Głównego Projektanta w specjalność drogowej w przypadku składania oferty na zadania oznaczone nr 1-3; b) jedna osoba do pełnienia funkcji Głównego Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę zespołu boisk sportowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) dokumentów wymienionych w pkt 1) w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1. pkt .1) i .2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. Wykonawca ma obowiązek wskazać adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wymagane doświadczenie: - wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę, lub przebudowę drogi lub ulicy, na podstawie której została uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie w zakresie opracowania projektowej dokumentacji drogowej spośród zadań oznaczonych nr 1-3 Wykonawca może posługiwać się jednym i tym samym doświadczeniem. a) wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę, lub przebudowę zespołu boisk sportowych, na podstawie której została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę lub przyjęte zgłoszenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: - Głównego Projektanta w specjalności drogowej w przypadku składania oferty na zadania oznaczone nr 1-3; - Głównego Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę zespołu boisk sportowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi . 3. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 4. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta    30,00
Gwarancja    10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§12 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 1) w przypadku przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji publicznej, zarządców sieci decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowy wydania przez organy administracji publicznej, zarządców sieci decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta wynika z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana głównego projektanta, będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejsze niż wskazane dla tej osoby/ tych osób w złożonej ofercie, 4) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. 5) w przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w SIWZ. 7) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 8) w przypadku zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 9) w przypadku zmiany dotyczącej nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 10) w przypadku zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. 5. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 5) ogłoszeniu likwidacji, 6) zawieszeniu działalności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-30, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski - zgodnie z SIWZ rozdz. IX ust 2.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:     1    Nazwa:     Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zadania należy wykonać; a) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, b) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych, c) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie : - budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem, - budowy kanalizacji deszczowej, - docelowego projektu organizacji ruchu, po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD, e) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD, f) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu, g) tabelę elementów rozliczeniowych (tzw. „ślepy kosztorys”) - w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta    30,00
Gwarancja    10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     2    Nazwa:     Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zadania obejmuje: a) ETAP 1) zaprojektowanie nawierzchni ulicy Przesmyk w Kole (droga gminna nr 497519P ), od skrzyżowania z ul. Ks. S. Opałki (droga powiatowa nr 3465P, klasa drogi G) do granicy działek nr 39/1 i 39/2 z działką nr 30/5 oraz do końca działki nr 28/4, o długości ok. 247 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. b) ETAP 2) zaprojektowanie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 51 ark. mapy nr 25 od drogi gminnej nr 497519P ulicy Przesmyk do istniejącej utwardzonej nawierzchni wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. c) W ramach zadania należy wykonać dla każdego etapu oddzielnie: - aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, - niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych, - opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie : o budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem o budowy kanalizacji deszczowej, o budowy oświetlenia ulicznego, o docelowego projektu organizacji ruchu, po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD - przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD, - kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu, - tabelę elementów rozliczeniowych (tzw. „ślepy kosztorys”) - w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta    30,00
Gwarancja    10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     3    Nazwa:     Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi - ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zadania należy wykonać: a) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, b) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych, c) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie : - budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem, - budowy kanalizacji deszczowej, - docelowego projektu organizacji ruchu, po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD, e) przedmiar robót – w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD, f) kosztorys inwestorski – w 1 egzemplarzu, g) tabelę elementów rozliczeniowych (tzw. „ślepy kosztorys”) - w 1 egzemplarzu + w wersji elektronicznej na płycie CD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta    30,00
Gwarancja    10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     4    Nazwa:     Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zadania należy wykonać: a) aktualizację map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, b) niezbędne badania geotechniczne warunków gruntowo-wodnych, c) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie: - budowy dwóch boisk i bieżni - ścieżki, - budowy kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia zespołu boisk, - budowy zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej zespołu boisk, - przebudowy istniejącego placu zabaw - budowy chodników i drogi wewnętrznej, po 5 egzemplarzy + w wersji elektronicznej w formatach PDF i dwg na płycie CD, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF i doc na płycie CD, e) przedmiary robót - po 2 egzemplarze + w wersji elektronicznej w formacie PDF i ath (lub zuz) na płycie CD, f) kosztorys inwestorski – po 1 egzemplarzu, g) zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egzemplarz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta    30,00
Gwarancja    10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Dokumentacja przetargowa do pobrania

 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe